Bài giảng Tin học 6

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hệ điều hành sách mới

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài thực hành 4 Các thao tác với tệp tin

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tổng hợp tin 6

Ôn tâp HK1 Tin6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Virus

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Cùng nhau thi tài Tin học 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows(t1)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

SƠN LĨNH XÃ MIỀN NÚI

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
B11 Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 6. Học gõ mười ngón

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 12. Hệ điều hành Windows

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 9 Vì sao cần có hệ điều hành

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
B9 Vì sao cần có hệ điều hành

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
POWERPOINT 5

KHUNG LONG

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Hoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 5 tháng trước
 • 0