Bài giảng Tin học 7

Thư viện bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Thao tác với bảng tính VNEN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 6 Định dạng trang tính

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
B1 Chương trình bảng tính là gì

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

on tap

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Tin học 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Tiết 23 Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em(T2)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

bài 5 thao tac voi bang tính ofic2010

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
BTH5 Chỉnh sửa trang tính của em

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
B5 Thao tác với bảng tính

Tin học 7. Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính( theo sách mới)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

 • 3 tháng trước
 • 0