Bài giảng Tin học 8

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 24 Bài tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Giáo án điện tử Tin 8 Ôn tập học kỳ I

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Trắc nghiệm nghề phổ thông-Tin học văn phòng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 7. Câu lệnh lặp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập lần 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Tiết 15 Ôn tập tin 8

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài tập (1-3)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình tiết 1

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng