anh van 4 unit 10

Đăng ngày 3/10/2014 11:13:37 AM | Thể loại: Let's Learn 4 | Chia sẽ bởi: Thúy Nguyễn Thị | Lần tải: 263 | Lần xem: 0 | Page: 12 | Kích thước: 2.68 M | Loại file: ppt

  • anh van 4 unit 10 - 1
  • anh van 4 unit 10 - 2
  • anh van 4 unit 10 - 3
  • anh van 4 unit 10 - 4
  • anh van 4 unit 10 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Welcome to our class
Teacher : Phạm Thị Xuân Liên
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
Li Li:
I like monkeys.
Linda:
Me too. What about you, Nam?
Nam:
Well, I don’t like monkeys. I like bears.
Wednesday, march 4th 2014
Me too
What about you, Nam?
Well,
I don’t like monkeys.
I like bears.
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4 th 2009
I like _____________.
I don’t like _________.
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4 th 2009
a monkey
monkeys : những con khỉ
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4th 2009
a tiger
tigers : những con hổ
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4th 2009
an elephant
elephants: những con voi
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4th 2009
a bear
bears : những con gấu
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4 th 2009
bears
elephants
tigers
monkeys
I like _________.
I don’t like _____.
I like + tên con vật.
I don’t like + tên con vật.
I like monkeys.
I don’t like tigers.
VD:
monkeys
tigers
monkeys
tigers
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
Wednesday, march 4 th 2009
I like +
I don’t like +
monkeys : những con khỉ
tigers : những con hổ
elephants: những con voi
bears : những con gấu
* Khi nói mình thích con vật gì ta dùng:
*Khi nói mình không thích con vật gì ta dùng:
English
Unit Ten: At the Circus
* Section A:
1. look, listen and repeat:
3. Let`s talk:
2. Look and say:
Wednesday, march 4th 2009
I like ______.
I don’t like __________.
monkeys
bears
Wednesday, march 4th 2009

*I don’t like ..………
I like ………

Thank you very much
Good bye see you later !