bai 09

bài giảng Bài giảng khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7itu0q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/7/2017 1:29:52 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN MỚI TRUNG T�M B?I DU?NG CH�NH TR? HUY?N AN BIấN BÀI 09 KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG ,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử bai 09, Bài Giảng Bài Giảng Khác , Bài giảng điện tử bai 09, ppt, 38 trang, 0.18 M, Bài giảng khác chia sẽ bởi Lam Nguyễn Thị Bé đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

bai-09.ppt[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN MỚI
TRUNG T�M B?I DU?NG CH�NH TR?
HUY?N AN BIấN
BÀI 09
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN
ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Hiểu được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Mục tiêu phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên
Người học phải hiểu được tầm quan trọng trong công tác vận động nhân dân của người đảng viên
B. VỀ NỘI DUNG ( gồm 03 phần cơ bản)
Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên (đây là phần trọng tâm)
Công tác vận động nhân dân của người đảng viên
I/- VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vị trí, vai trò của người đảng viên
Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng
Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
Nhiệm vụ của người đảng viên
II. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN (đây là phần trọng tâm)
Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên công sản
III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đỏi mới
Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới
BÀI 09
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nội dung b�i gi?ng
Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên (đây là phần trọng tâm)
Công tác vận động nhân dân của người đảng viên
I.
V? TR�, VAI TRề V� NHI?M V? C?A NGU?I D?NG VIấN DCSVN
Vị trí, vai trò của người đảng viên
Nhiệm vụ của người đảng viên
1. V? trớ, vai trũ c?a ngu?i d?ng viờn
Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phầ xây dựng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng
Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
a. D?ng viờn l� chi?n s? cỏch m?ng trong d?i tiờn phong c?a giai c?p cụng nhõn Vi?t Nam, c?a nhõn dõn lao d?ng v� c?a dõn t?c Vi?t Nam.
Trước hết, Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sỹ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích giai cấp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã day: “Để lãnh đạo cách mạng, đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”
a. D?ng viờn l� chi?n s? cỏch m?ng trong d?i tiờn phong c?a giai c?p cụng nhõn Vi?t Nam, c?a nhõn dõn lao d?ng v� c?a dõn t?c Vi?t Nam.
Th? hai, D?ng c?ng s?n Vi?t Nam d?ng th?i l� d?i tiờn phong c?a nhõn dõn lao d?ng v� c?a dõn t?c Vi?t Nam. Vỡ v?y, d?ng viờn l� ngu?i tiờn ti?n nh?t trong nhõn dõn lao d?ng v� c?a dõn t?c.
Th? ba, D?ng l� d?i bi?u trung th�nh l?i ớch c?a giai c?p cụng nhõn, nhõn dõn lao d?ng v� c? dõn t?c, nờn m?i d?ng viờn d?u d?t l?i ớch c?a giai c?p v� dõn t?c lờn trờn h?t. Nh? dú m� D?ng du?c c? dõn t?c g?i l� D?ng ta.
a. D?ng viờn l� chi?n s? cỏch m?ng trong d?i tiờn phong c?a giai c?p cụng nhõn Vi?t Nam, c?a nhõn dõn lao d?ng v� c?a dõn t?c Vi?t Nam.
Thứ tư, Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
. D?i ngu d?ng viờn l� nh?ng ngu?i cú trỏch nhi?m gúp ph?n xõy d?ng du?ng l?i ch? truong, chớnh sỏch c?a D?ng; d?ng th?i cú trỏch nhi?m t? ch?c th?c hi?n m?i du?ng l?i, ch? truong, chớnh sỏch c?a D?ng.
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra đường lối, chủ trương lớn;
Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng.
Sau khi có đường lối đúng đắn, việc đảm bảo cho đường lối được thực hiện thắng lợi trong thực tế có vai trò quan trọng. Nhân dân ta có câu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Điều đó vừa nói lên lòng tin yêu của quần chúng đối với đảng viên, vừa nói lên yêu cầu gương mẫu trước quần chúng của đảng viên.
c. Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
D?ng viờn l� ngu?i lónh d?o, b?i vỡ d?ng viờn cú giỏc ngụ lý tu?ng c?a D?ng, phỏp lu?t c?a Nh� nu?c tuyờn truy?n cho qu?n chỳng. Ch? t?ch H? Chớ Minh dó ch? rừ: "M?i d?ng viờn l� m?t ngu?i thay m?t cho D?ng tru?c qu?n chỳng, d? gi?i thớch chớnh sỏch c?a D?ng v� c?a Chớnh ph? cho qu?n chỳng hi?u rừ v� vui lũng thi h�nh".
c. Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân, bởi vì mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì vậy đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để phục vụ cho lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân”. Người nhấn mạnh: “làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân”.
c. Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
L� ngu?i lónh d?o, ngu?i d?y t? trung th�nh c?a nhõn dõn, d?ng viờn khụng t? h? th?p trỡnh d? nh?n th?c, ph?m ch?t chớnh tr? c?a mỡnh, khụng theo duụi qu?n chỳng, m� luụn luụn d?ng v?ng trờn l?p tru?ng quan di?m c?a D?ng d? lónh d?o qu?n chỳng h�nh d?ng cỏch m?ng.
d. Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng
Trong d?u tranh ch?ng cỏc th? l?c thự d?ch, d?c bi?t ch?ng chi?n lu?c "di?n bi?n hũa bỡnh" hi?n nay, vi?c gi? v?ng v� tang cu?ng vai trũ lónh d?o c?a D?ng l� y?u t? cú tớnh quy?t d?nh th?ng l?i c?a cỏch m?ng Vi?t Nam.
d. Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng
D?ng viờn, ngu?i chi?n si tiờn phong c?a giai c?p cụng nhõn cú trỏch nhi?m b?o v? D?ng, b?o v? du?ng l?i, ch? truong c?a D?ng l�m cho D?ng luụn luụn v?ng v�ng, kiờn d?nh, cú s?c chi?n d?u cao.
2/-Nhiệm vụ của đảng viên
Điều 2, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội X xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2/-Nhiệm vụ của đảng viên
2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cục khác.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2/-Nhiệm vụ của đảng viên
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
II. KHễNG NG?NG PH?N D?U V� RẩN LUY?N D? X?NG D�NG V?I DANH HI?U D?NG VIấN
Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản
1. Th?c hi?n t?t tiờu chu?n d?ng viờn du?c quy d?nh trong Di?u l? D?ng
Tiờu chu?n d?ng viờn l� nh?ng chu?n m?c quy d?nh ch?t lu?ng c?a ngu?i d?ng viờn, l� can c? d? ti?n h�nh m?i m?t cụng tỏc d?ng viờn. M?i d?ng viờn ph?i d?a v�o tiờu chu?n d?ng viờn d? rốn luy?n v� ph?n d?u.
1. Th?c hi?n t?t tiờu chu?n d?ng viờn du?c quy d?nh trong Di?u l? D?ng
D?i h?i X c?a D?ng ta dó d? ra tiờu chu?n d?ng viờn t?i di?m 1, di?u 1, Di?u l? D?ng c?ng s?n Vi?t Nam nhu sau: "D?ng viờn D?ng c?ng s?n Vi?t Nam l� chi?n si cỏch m?ng trong d?i tiờn phong c?a giai c?p cụng nhõn Vi?t Nam, su?t d?i ph?n d?u cho m?c tiờu, lý tu?ng c?a D?ng, d?t l?i ớch c?a T? qu?c, c?a giai c?p cụng nhõn v� nhõn dõn lao d?ng lờn trờn l?i ớch cỏ nhõn; ch?p h�nh nghiờm ch?nh Cuong linh chớnh tr?, Di?u l? D?ng, cỏc ngh? quy?t c?a D?ng v� phỏp lu?t c?a Nh� nu?c; cú lao d?ng ho�n th�nh t?t nhi?m v? du?c giao, cú d?o d?c v� l?i s?ng l�nh m?nh; g?n bú m?t thi?t v?i nhõn dõn, ph?c tựng t? ch?c, k? lu?t c?a D?ng, gi? gỡn do�n k?t th?ng nh?t trong D?ng".
Nh?ng tiờu chu?n trờn th? hi?n cỏc quan di?m sau:
1. Th?c hi?n t?t tiờu chu?n d?ng viờn du?c quy d?nh trong Di?u l? D?ng
Một là, lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị
Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên với quần chúng.
Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
Để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội những người cộng sản phải có kiến thức, có trình độ văn háo cao, có trí thông minh và năng lực làm việc.
Trong tình hình hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế tri thức đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khoa học- kỹ thuật, quản lý kinh tế - xã hội, pháp luật… để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách
Người đảng viên phải có lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục vụ nhâ dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thống nhất giữa lời nói và việc làm.
Đạo đức, lối sống mới mạnh dạn vạch trần chống lại các biểu hiện tiêu cực và chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.
Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đòn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình
Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng cộng sản. Đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của Đảng mà tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Sức mạnh của đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng.
Đảng viên có trách nhiệm tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyệt đối bảo đảm kỷ luật phát ngôn các vấn đề mang tính nội bộ của Đảng.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng.
Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với đảng viên trong điều kiên lãnh đạo chính quyền.
Sự gắn bó với quần chúng còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị - thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng
Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
Kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong thời gian mới.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản
Khái niện “đảng viên” bao gồm cả 2 mặt: mặt cá nhân và mặt thành viên của Đảng.
Về mặt cá nhân
Trước hết mỗi đảng viên phải rèn luyện theo những đức tính của con người Việt Nam đó là:
Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc.
Có ý tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ luật.
Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo vì lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội.
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản
Về tư cách đảng viên là thành viên của tổ chức Đảng
Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách của người cộng sản và không ngừng vượt lên chính mình.
Năng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, từng cán bộ, đảng viên… phải có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, né tránh; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực đối với bản thân và chi bộ.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản
Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân
Đại hội X chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”
Nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế, giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xã hội, trong đó có trên 3 triệu đảng viên. Đó là thực hiện lời dạy của Lênin phải qua “những bước trung gian”, “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản
Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. (nước ta có 5 thành phần kinh tế)
Để hạn chế những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường Đại hội X yêu cầu đảng viên khác với công dân khác là ngoài những quy định chung đảng viên phải chấp hành Điều lê Đảng và những quy định trong Đảng, để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên.
III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới
Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới.:
1. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới
Đảng ta xác định 4 quan điểm chỉ đạo như sau:
Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì nhân dân
Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp lại lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hoài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân.
Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng.
Bốn là, công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
2. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân
của người đảng viên trong giai đoạn mới
Để làm tốt công tác dân vận, căn cứ vào tình hình thưc tế của địa phương, đơn vị cần làm tốt 4 nhiệm vụ cơ bản sau:
Một là, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.
Hai là, tuyên truyền vận động nhân dân, đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.
Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến.
Bốn là, nêu gương cho quần chúng noi theo.

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • bai 09 - 1
  • bai 09 - 2
  • bai 09 - 3
  • bai 09 - 4
  • bai 09 - 5
  • download - 4

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về bai 09
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN