Giáo viên: Đào Thị Thanh Na
BỘ MÔN: GDCD
Chủ đề 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Sản xuất của cải vật chất.
a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất
Em cho biết con người muốn tồn tại và phát triển thì cần những thứ gì?
Biến đổi thành
Tác động vào gỗ
Con người
1. Sản xuất của cải vật chất.
a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất
Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người.
Sản xuất của cải vật chất.
b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất
SXCCVC
Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội
Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.
2. Các yếu tố của quá trình sản xuất
Các yếu tố của quá trình sản xuất
Sức lao động
Đối tượng lao động
Tư liệu lao động
a. Sức lao động
Sức lao động
Năng lực thể chất
Năng lực tinh thần
a. Sức lao động
Sức lao động là gì?
Lao động
Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.
 Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.
a. Sức lao động
b. Đối tượng lao động
Theo em đối tượng lao động (ĐTLĐ) là gì?
 Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
Loại có sẵn trong tự nhiên, khai thác là dùng được
Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến gọi là nguyên liệu
Đối tượng lao động
c. Tư liệu lao động
Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.
Tư liệu lao động là gì?
c. Tư liệu lao động
Tư liệu lao động
Công cụ lao động
Hệ thống bình chứa
Kết cấu hạ tầng
14
Công cụ sản xuất
15
Hệ thống bình chứa
BÙI THỊ ÁI
16
Kết cấu hạ tầng
Trong các bộ phận của tư liệu sản xuất thì bộ phận nào giữ vai trò quyết định ?
Công cụ lao động
Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất thì yếu tố nào là quan trọng nhất?
Sức lao động là yếu tố quan trọng nhất.
Bởi vì:
Nó giữ vai trò chủ thể, sáng tạo. Và chúng ta cần biết một điều rằng sự tiến bộ của tư liệu sản xuất xét cho cùng đều là từ sự sáng tạo của con người.
Theo em phát triển kinh tế là gì?
3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
a. Phát triển kinh tế.
Phát triển kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Cơ cấu kinh tế hợp lí
Công bằng xã hội
Nội dung của phát triển kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế là gì?
Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của các quá trình sản xuất ra nó trong một thời gian nhất định.
Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội
Tại sao tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội?
- Tạo cơ hội ngang nhau cho mọi người trong cống hiến và hưởng thụ.
- Tăng trưởng KT phải phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện con người và xã hội.
- Thu nhập thực tế tăng, chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường được cải thiện.
b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Đối với
cá nhân
Tạo điều kiện cho mỗi người có công ăn việc
làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no
Có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao
tuổi thọ
Đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần
ngày càng phong phú của mỗi cá nhân
Có điều kiện học tập, tham gia các họat động
xã hội, phát triển bản thân toàn diện
Đối với gia đình em thì phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào?
Phát triển kinh tế là tiền đề, là cơ sở quan trọng để gia đình thực hiện tốt các chức năng: chức năng kinh tế; chức năng sinh sản; chức năng chăm sóc và giáo dục; đảm bảo gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình văn hóa.
Đối với
xã hội
Tạo tiền đề vật chất phát triển văn hóa, giáo
dục, y tế và mọi lĩnh vực khác
Là điều kiện tiên quyết khắc phục sự tụt hậu
của nước ta so với thế giới, mở rộng mối
quan hệ
Tạo điều kiện vật chất để củng cố an ninh
quốc phòng, giữ vững lòng tin vào Đảng
Làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi
xã hội, giảm đói nghèo, cải thiện đời sống
Giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp,
giảm tệ nạn xã hội
A. sản phẩm.
B. hàng hóa.
C. lương thực
D. dịch vụ.
A
Câu 1. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra
máy cưa.
đục, bào.
gỗ.
bàn, ghế.
C
Câu 2. Đối với thợ mộc, đối tượng lao động là
gia đình .
Nhà nước
xã hội
cá nhân
C
Câu 3. Anh T thành lập công ty chế biến thủy hải sản đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Việc làm của anh T thể hiện ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với
A. Tạo điều kiện cho mọi người có việc làm và thu nhập.
B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.
C. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh.....
A
Câu 4. Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân?

Chúc các em học tốt!
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!!!
nguon VI OLET