CHỦ ĐỀ 1
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
Dao động điều hoà
Con lắc lò xo
Con lắc đơn
Phần 1. Dao động điều hoà
Dao động cơ
Dao động tuần hoàn
Dao động điều hoà
Định nghĩa các loại dao động - ví dụ
Dao động cơ? Ví dụ ?
Dao động tuần hoàn? Ví dụ ?
Dao động điều hoà? Ví dụ ?
Dao động điều hoà
Phương trình dao động
Vận tốc, gia tốc
Chu kì, tần số, tần số góc
Đồ thị dao động
Phương trình dao động điều hoà
Vẽ hình 1.2 Tr4 SGK-VL12 :
Mô tả chuyển động của M và của P ?
M cđ tròn đều, P dao động trên P1P2 qua VTB O
Xác định toạ độ x của P ?
x=Acos(t+)
(Phương trình dao động điều hoà hoặc Pt li độ của dao động)
Chú thích các đại lượng của Pt dao động? (Tr 5)
Xem phần chú ý (Tr6)
P: Dao động điều hoà trên quỹ đạo P1P2=2A=L
Quỹ đạo của dao động là đường gì? (thẳng/tròn/hình sin/elip)
Cách xác định biên độ A theo quỹ đạo L ?
Xác định giá trị của li độ x tại biên dương (P1), biên âm(P2), VTCB(O)?
Biên dương: x=+A; biên âm: x=-A; tại VTCB: x=0
Xác định giá trị (âm/dương) của x trong đoạn OP1/OP2?
Chu kì (T), tần số (f), tần số góc () của dao động điều hoà
 
Đồ thị của dao động điều hoà
Biết PT dao động: x=2cos(4t) (cm)
Xác định giá trị của x(cm) theo bảng:
Vẽ đồ thị Hình 1.6 Tr7; x(cm), t(s)
Trục x chia mỗi ô tập = 1cm, trục t chia mỗi ô tập = 1/8 s
Các em vẽ đồ thị
Phần 2: Con lắc lò xo
Cấu tạo ?
Phân loại ?
Công thức con lắc lò xo
 
Phần 3: Con lắc đơn
 
nguon VI OLET