Chương 1 Liên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ 2

Bài 1: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)


I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )

Qua kiến thức đã học ở lớp 8 em hãy cho biết liên xô có vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giời thứ 2
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)

I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )

Qua kiến thức đã học ở lớp 8 em hãy cho biết liên xô có vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giời thứ 2
là lực lượng đi đầu là, lực lượng tiên phong và giữ vai tròn trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít đức
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)

I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )
a, hoàn cảnh lịch sử

Trình bày hoàn cảnh của liên xô năm 1945
-Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ,Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:27 triệu người chết ,32.000 xí nghiệp bị tàn phá ,1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy , kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)

I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )
a, hoàn cảnh lịch sử
- Chịu những tổn thất hết sức nặng nềcủa chiến tranh về người và của
- Bị các nước phương Tây và Mỹ bao vây cấm vận
- Nhiệm vụ đề ra : Thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế ( 1946- 1950)
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )
b, kết quả
+ Công nghiệp: 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% . Hơn 6000 nhà máy được XD và khôi phục.
+ Nông nghiệp: Vượt mức trước chiến tranh (1939).
+ Khoa học - Kĩ thuật: 1949 LXô chế tạo thành công bom nguyên tử => phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
1 Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945-1950 )
b, kết quả
+ Công nghiệp: 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% . Hơn 6000 nhà máy được XD và khôi phục.
+ Nông nghiệp: Vượt mức trước chiến tranh (1939).
+ Khoa học - Kĩ thuật: 1949 LXô chế tạo thành công bom nguyên tử => phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
Liên Xô XD cơ sở vật chất kĩ thuật trong hoàn cảnh nào?
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
Liên Xô XD cơ sở vật chất kĩ thuật trong hoàn cảnh nào?
+) Các nước Tư bản phương Tây luôn có âm mưu và hành động phá hoại, bao vây LXô cả về kinh tế, chính trị, quân sự.
+) Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc XDCNXH.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
a, Phương hướng
Cho biết phương hướng chính của các kế hoạch này ?
Phương hướng chính: Ưu tiên phát triểncông nghiệp nặng, thâm canh trong nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
a, Phương hướng
-Tiếp tục ưu tiên phát triển CNnặng,nền tảng của kinh tế quốc dân,thực hiện thâm canh sản xuất , đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cườngquốc phòng.
- Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội với việc thực hiện các kế hoạch dài hạn.
- Phương hướng chính: Ưu tiên phát triểncông nghiệp nặng, thâm canh trong nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
b,Thành tựu:
Nêu những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc XD XHCN.Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. (KT, KH-KT, đối ngoại) ?
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
b,Thành tựu
Nêu những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc XD XHCN.Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. (KT, KH-KT, đối ngoại) ?
Thành tựu:
+ Công nghiệp: hai thập niên 50,60 thế kỉ XX, kinh tế tăng trưởng hàng năm 9,6% chiếm 20% SLCNTG, trở thành cường quốc CN đứng thứ 2 TG sau Mỹ.Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo.
+ KH-KT phát triển mạnh :Năm 1961, phóng con tàu Phương Đông
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
b,Thành tựu
+ Công nghiệp: hai thập niên 50,60 thế kỉ XX, kinh tế tăng trưởng hàng năm 9,6% chiếm 20% SLCNTG, trở thành cường quốc CN đứng thứ 2 TG sau Mỹ.Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo.
+ KH-KT phát triển mạnh :Năm 1961, phóng con tàu Phương Đông
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
c, Đối ngoại
Nêu chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
c, Đối ngoại
Nêu chính sách đối ngoại của Liên Xô
Đối ngoại : Duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
Tiết 1 : Bài 1 Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX ( T1)
I Liên Xô
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).
c, Đối ngoại
- Duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

nguon VI OLET