CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
Bài 1: Sự điện li
SVTH: Văn Thành Đạt
THỨ TỰ LUÂN CHUYỂN CÁC GÓC NHƯ SAU:
GÓC 1
GÓC 3
GÓC 4
GÓC 2
0
10
15
20
5
HẾT GIỜ
PHIẾU HỌC TẤP GÓC TRẢI NGHỆM 1

Tiến hành TN:Tính dẫn điện của nước cất, dung dịch đường saccarozơ, dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch muối ăn (NaCl)
Cho 5 cốc đã chuẩn bị sẵn và dán nhãn là: nước cất, dung dịch saccarozơ, dung dịch NaOH, dung dịch HCl,dung dịch NaCl. Cho dụng cụ thử điện lần lượt vào các cốc.

Quan sát bóng đèn của dụng cụ thử điện ở mỗi cốc. Cốc đựng dung dịch nào làm bóng đèn sáng? Cốc đựng dung dịch nào không làm đèn sáng? Từ đó rút ra kết luận về khả năng dẫn điện của các dung dịch trong cốc?
GÓC 1: GÓC TRẢI NGHIỆM 1
PHIẾU HỌC TẤP GÓC PHÂN TÍCH 1

Nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Vận dụng kiến thức dòng điện đã học lớp 9 và SGK. Giải thích nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối?
Rút ra khái niệm sự điện li, chất điện li?
Vận dụng kiến thức về ion (Hóa học 10). Hãy biểu diễn sự điện li của dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch NaCl bằng phương trình điện li?
GÓC 2: GÓC PHÂN TÍCH 1
PHIẾU HỌC TẤP GÓC TRẢI NGHỆM 2

Tiến hành TN:Khả năng dẫn điện của dung dịch CH3COOH 0,1M, dung dịch HCl 0,1M
Cho 2 cốc đựng dung dịch axit đã chuẩn bị sẵn và dán nhãn là:dung dịch CH3COOH 0,1M, dung dịch HCl 0,1M. Cho dụng cụ thử điện lần lượt vào các cốc. Nhận xét độ sáng của đèn ở mỗi cốc đựng dung dịch?
Từ đó cho biết khả năng dẫn điện của dung dịch nào tốt hơn? Nồng độ ion trong dung dịch nào lớn hơn (HCl 0,1M hay CH3COOH 0,1M) ?
Rút ra kết luận gì về số phân tử phân li ra ion của dung dịch HCl và CH3COOH khi cùng nồng độ là 0,1M?
GÓC 3: GÓC TRẢI NGHIỆM 2
PHIẾU HỌC TẤP GÓC PHÂN TÍCH 2


Nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào khả năng phân li ra ion, người ta chia chất điện li thành những loại nào?
Nêu khái niệm chất điện li mạnh và chất điện li yếu
Sắp xếp các dd sau vào nhóm chất điện li mạnh và yếu: HCl, CH3COOH, Mg(OH)2, KOH, KCl, HgCl2. Sau đó biểu diễn sự điện li của các chất theo từng nhóm bằng phương trình điện li?

GÓC 4: GÓC PHÂN TÍCH 2
Sự điện li
Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li

Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.
Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.
VD: NaCl  Na+ + Cl-
NaOH  Na+ + OH-
HCl  H++ Cl-
Nhiều chất mặc dù không tan trong nước nhưng khi nóng chảy vẫn phân li ra ion, nên ở trạng thái nóng chảy chúng vẫn dẫn điện được.
Chất điện li

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

Là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dd.
Các bazơ yếu: Bi(OH)3, Mg(OH)2…
Phương trình điện li: dùng dấu “⇌ ”
Muối của Hg: HgCl2, Hg(CN)2
Các axit yếu:CH3COOH, H2SO3,HF..
KCl  K+ + Cl-
KOH  K+ + OH-
HCl  H++ Cl-
CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO-
Mg(OH)2 ⇌ Mg2+ + 2OH-
HgCl2 ⇌ Hg2+ + 2Cl-
Giải thích câu hỏi đặt ra ở đầu bài?
Khác với nước nguyên chất không dẫn điện thì nước ao, hồ, sông, biển...thường hòa tan các ion và các muối khoáng trong đất nên có khả năng phân li ra ion. Vì vậy, chúng dẫn điện được.