BÀI 1

SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ
NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
CHƯƠNG I:
Nước di chuyển trong cây
I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG
RỄ CÂY Ở SA MẠC
RỄ CÂY NÀY Ở MÔI TRƯỜNG NÀO?
RỄ CÂY NÀY Ở MÔI TRƯỜNG NÀO?
RỄ CÂY NÀY Ở MÔI TRƯỜNG NÀO?
VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG
VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG
III – CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ
II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút
a. Hấp thụ nước
Cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu)
NƯỚC
Đất
Tế bào lông hút
Môi trường
ưu trương

(Thế nước thấp)
Môi trường
nhược trương

(Thế nước cao)
II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút
b. Hấp thụ ion khoáng
Cơ chế thụ động
ION KHOÁNG
Đất
Tế bào lông hút

Nồng độ ion thấp

Nồng độ ion cao
II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút
b. Hấp thụ ion khoáng
Cơ chế chủ động
Ion khoáng cần thiết
Đất
Tế bào lông hút

Nồng độ ion cao

Nồng độ ion thấp
ATP
1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút
II. Cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở cây
2. Dòng nước và các ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ
II. Cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở cây
2. Vận chuyển nước và khoáng từ tế bào lông hút vào mạch gỗ
a. Con đường gian bào
b. Con đường tế bào chất
II. Cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở cây
2. Vận chuyển nước và khoáng từ tế bào lông hút vào mạch gỗ
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hấp thụ nước và khoáng ở cây
Nếu ASTT của dịch đất > ASTT của dịch tế bào => Lông hút không hấp thụ được nước và ion khoáng
Quá axit hoặc quá kiềm tế bào lông hút bị chết.
Áp suất thẩm thấu
pH của đất
Đất thiếu ôxi ảnh  hưởng đến quá trình hô hấp của rễ cây => ảnh hưởng đến ASTT của rễ.
Độ thoáng đất
THIẾT KẾ DỤNG DỤNG CỤ TRỒNG CÂY CẢNH ĐỂ BÀN DỄ CHĂM SÓC
Cỏ Vetiver, Cỏ Hương Bài Lấy Tinh Dầu, Chống Xói Mòn Và Xử Lý Nước Ô Nhiễm - Việt Nam Hội Nhập (vnhoinhap.com)
nguon VI OLET