CHÀO MỪNG
CÁC EM
BỘ MÔN ĐỊA LÍ
Năm 1985
Năm 2019

BÀI 1
VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội
a. Bối cảnh
Sau 30/04/1975, d?t nu?c th?ng nh?t. C? nu?c t?p trung v�o h�n g?n v?t thuong chi?n tranh v� xõy d?ng, phỏt tri?n d?t nu?c.
Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
Nền kinh tế nước ta có xuất phát điểm thấp
Tình hình trong nưuớc và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn biến phức tạp.
 Tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài trong nhiều năm, lạm phát có thời kỳ luôn ở mức 3 con số.
1. Nước ta tiến hành đổi mới vào năm
2. Lĩnh vực đổi mới đầu tiên là
3. Ba xu thế chính trong công cuộc đổi mới của nước ta:
Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội
Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng
Tăng cường với các nước trên thế giới.
4. Người có công trong công cuộc đổi mới là
b. Diễn biến:
1986
nông nghiệp
XHCN
giao lưu và hợp tác
Nguyễn Văn Linh
Bút danh N.V. L và những bài báo chấn động dư luận
Nưuớc ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài. Lạm phát đưuợc đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.
b. Thành tựu:
Tốc độ tăng trưuởng kinh tế khá cao.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hưuớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III).
Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt.
D?t du?c nhi?u th�nh t?u to l?n trong xúa dúi gi?m nghốo
2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực
a. Bối cảnh
Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ năm nào?
Đầu năm 1995
Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
Tháng 7 năm 1995
Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?
Thứ 150
APEC là tên viết tắt của tổ chức nào?
Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Năm 2016, Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài 15,2 tỷ USD, trong đó giải ngân lên đến 11 tỷ USD.
b. Thành tựu
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật và bảo vệ môi trườngg
Xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng. Năm 2016 kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 176 tỷ USD.
3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập
Thực hiện chiến lược tăng trưởng gắn với xóa đói giảm nghèo.
Hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức.
Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế tăng tiềm lực kinh tế.
Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục... chống tệ nạn xã hội.
Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường.
nguon VI OLET