TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Lịch sử – Lớp 5B
Bác Hồ đọc
Tuyên ngôn Độc lập.
1. Tại sao ngày 19-8 -1945 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Câu 2: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?
3.Ý nghĩa lịch sử.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
1. Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
2.Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
Lịch sử
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Đọc thông tin SGK – Trang 21và thảo luận các nội dung sau:
1. Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội?
Hình 1: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2-9-1945)
* Hoạt động 1: Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội.
- Hà Nội tưng bừng cờ hoa.
- Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng.
Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về quảng trường Ba Đình chờ buổi lễ.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
- Em hiểu thế nào là : Chính phủ lâm thời?
+ Cơ quan đại diện cao nhất cho chính quyền cách mạng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, có trọng trách điều hành đất nước sau thắng lợi của Cách Mạng tháng Tám 1945, chờ tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội và chính phủ chính thức.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
- Đọc thông tin SGK – Trang 21và thảo luận các nội dung sau:
- Buổi lễ bắt đầu khi nào?
- Buổi lễ kết thúc ra sao?
- Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào?
+ Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ.
Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân.
. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
. Các thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
Đến chiều buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam.
Bác Hồ đang đứng trên lễ đài cùng các thành viên trong Chính phủ lâm thời chào nhân dân.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
* Hoạt động 2: Diễn biến của buổi lễ và nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập
“Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc …”
“ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy “.
NỘI DUNG CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.
* Bản Tuyên ngôn Độc lập đã :
+ Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
+ Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập này.
* Thể hiện ý chí quyết tâm với tinh thần tự lực, tự cường, bảo vệ và giữ vững quyền độc lập, tự do của nước nhà
- Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?
- Lời khẳng định ấy thể hiện điều gì?
* Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử.
- Đọc thông tin SGK – Trang 22 và thảo luận các nội dung sau:
* Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 có ý nghĩa gì?
- Sự kiện này cũng khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trongđấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc ta.
Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã khẳng định quyền độc lập của nhân dân ta , kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử.
- Đọc thông tin SGK – Trang 22 và thảo luận các nội dung sau:
Ý nghĩa lịch sử của
Tuyên ngôn Độc lập
Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Khẳng định quyền độc lập, tự do, bình đẳng của con người.
Giành độc lập cho dân tộc
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
GHI NHỚ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Ñộc lập.
Ngày Bác Hồ ñoïc Tuyên ngôn Ñộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn Ñộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
Quảng trường Ba Đình – Hà Nội