SÓNG ÂM VÀ CÁC ĐẶC TRƯƠNG CỦA ÂM
GIÁO VIÊN: NGUYỄN SỸ TRƯƠNG
TRƯỜNG : THPT TIÊN DU SỐ 1
GIÁO DỤC ONLINE KINH BẮC
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
1. Sóng âm
a) Định nghĩa
Sóng âm (âm) là những sóng cơ truyền
được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
b) Âm nghe được, hạ âm, siêu âm
1. Sóng âm
c) Môi trường truyền âm
+ Âm truyền được trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền được trong chân không.
+ Các vật liệu xốp như bông, len,… ngăn cản âm truyền qua nên được gọi là chất cách âm.
d) Tốc độ truyền âm
Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ và nhiệt độ của môi trường.
vrắn > vlỏng > vkhí
2. Các đặc trưng vật lý của âm
Đặc trưng vật lý của âm
2. Các đặc trưng vật lý của âm
c) Đồ thị dao động âm
+ Một nhạc cụ phát ra một âm có tần số f0 (gọi là âm cơ bản hay họa âm thứ nhất) thì bao giờ cũng đồng thời phát ra một loạt các âm khác có tần số 2f0, 3f0,... gọi là các họa âm.
+ Đồ thị dao động âm là tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong một nhạc âm.
2. Các đặc trưng sinh lý của âm
Đặc trưng sinh lý của âm
2. Các đặc trưng sinh lý của âm
Đặc trưng sinh lý của âm
2. Các đặc trưng sinh lý của âm
Đặc trưng sinh lý của âm
Âm sắc
(liên hệ với đồ thị dao động âm, giúp phân biệt các nguồn âm)
2. Các đặc trưng sinh lý của âm
Đặc trưng sinh lý của âm
GIÁO DỤC ONLINE KINH BẮC
TINH GIẢN-TRỌNG TÂM
THEO ĐÚNG CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
nguon VI OLET