GV: Bùi Văn Huẩn
Trường THCS Long Thới
BÀI 10. GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP
CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
Thảo luận trong bàn (2’):

a) Sự lao động cần cù
và quyết tâm vượt
khó của mọi người trong
gia đình thể hiện như thế
nào?
b) Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi”
đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
gia đình?
Em hãy kể lại những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình.
Truyền thống:
Làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi, cắt may, buôn bán.
Truyền thống hiếu học, hiếu thảo…
Truyền
thống
Học tập
Truyền
thống
Nghề
Nghiệp.
Truyền
thống
văn
hóa.
Truyền
thống
Đạo
Đức.
Có phải tất cả các truyền thống đều cần phải giữ gìn và phát huy?
Tiếp thu những truyền thống tốt đẹp, gạt bỏ truyền thống sai trái, lạc hậu.
Truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ bao gồm những nội dung nào?
Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ là gì?
Những việc làm của nhân vật “tôi” thể hiện điều gì?
Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Truyền thống gia đình ảnh hưởng như thế nào đến truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam?

Làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

Nhận xét những
hành vi trên.
Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có cần thiết với chúng ta không?
Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
GIỮ GÌN VÀ PHÁT
HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA
GIA ĐÌNH
DÒNG HỌ.
Truyển thống tốt đẹp về Học
tập, lao động, nghề nghiệp,
văn hóa, đạo đức.
Bảo vệ, tiếp nối, phát triển
làm rạng rỡ thêm truyền
thống
Có thêm kinh nghiệm, sức
mạnh trong cuộc sống.
Làm phong phú TT, bản
sắc dân tộc.
Trân trọng, tự hào, phát huy
truyền thống tốt đẹp.
Sống trong sạch, lương
thiện, không làm tổn hại
danh dự gia đình.