Dân chủ là quyền làm chủ mọi mặt của đời sống xã hội thuộc về nhân dân .
DÂN CHỦ ?
Biểu hiện của quyền dân chủ ?
Tôi có được chọn nghề nghiệp không ?
Tôi có được ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân không ?
Tôi có được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cộng đồng không ?
Tôi có được trình bày quan điểm của mình về các vấn đề của cộng đồng không ?
Quyền dân chủ phát triển theo quá trình đấu tranh của con người trong xã hội .
Mỗi xã hội có nền dân chủ đặc trưng gắn với xã hội đó
Dân chủ chiếm hữu nô lệ
Dân chủ phong kiến
Dân chủ tư sản
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
VD về quyền học tập :
1.Ở xã hội phong kiến quyền học tập , thi cử làm quan chỉ dành cho nam giới không dành cho nữ giới . ( Cho nên có chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài )

2. Xã hội ngày nay cho phép mọi công dân đều có quyền học tập . Nhưng không phải quốc gia nào cũng tạo điều kiện cho công dân thực hiện được quyền đó .

3 . Ở nước ta không những cho công dân quyền học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có thể học tâp .
Miễn giảm học phí
Cộng điểm ưu tiên
Về bản chất :
Dân chủ XHCN là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
Nền dân chủ XHCN mang bản chất của GC Công Nhân
Được xây dựng bởi g/c CN
Được sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .
Quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp . Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh . Quyền lựa chọn các loại hình sản xuất kinh doanh . Mọi doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng . Quyền sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhà nước không cấm . Các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng .
Quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp . Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh . Quyền lựa chọn các loại hình sản xuất kinh doanh . Mọi doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng . Quyền sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhà nước không cấm . Các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng .
Quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp . Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh . Quyền lựa chọn các loại hình sản xuất kinh doanh . Mọi doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng . Quyền sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhà nước không cấm . Các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng .
Dân chủ XHCN trong kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Tạo điều kiện để người lao động trở thành người làm chủ nền sản xuất và chi phối mọi hoạt động của xã hội.
Dân chủ trong kinh tế là cơ sở để thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực khác
SỰ KHÁC BIỆT CƠ BẢN CỦA CN MÁC VÀ CÁC HỆ TƯ TƯỞNG KHÁC
Khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa duy vật biện chứng ( Cách nhìn khoa học về thế giới )

Phê phán , chỉ ra sai lầm của chủ nghĩa duy tâm và phương pháp luận siêu hình ( Tin vào thần quyền , số phận , sự sắp đặt thế giới và cuộc sống của đấng tối cao …. Dẫn đến mê tín dị đoan….)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao nói dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng lớn nhất ?
Những biểu hiện về bản chất giai cấp và bản chất kinh tế của dân chủ XHCN là gì ?
DÂN CHỦ XHCN LÀ NỀN DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN
Mọi người đều được hưởng quyền làm chủ trong các lĩnh vực . Không những thế Nhà nước chăm lo , nâng cao trình độ , tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ
Nhà nước XHCN là cơ quan quyền lực của nhân dân . Do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân .
Dân chủ XHCN gắn với kỉ cương pháp luật
Quyền dân chủ của công dân được ghi nhận trong hệ thống văn bản pháp luật
Pháp luật có các quy định , hướng dẫn cho công dân cách thức thực hiện quyền làm chủ
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ TRONG KINH TẾ
Tìm ví dụ một số ví dụ về ngành nghề kinh doanh có sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất ?
Ví dụ về các doanh nghiệp có sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất là chủ yếu .
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
Đảm bảo cho công dân các quyền sau :
- Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước , các tổ chức chính trị xã hội .
- Quyền tham gia quản lí nhà nước , xã hội . Tham gia thảo luận các vấn đề chung của nhà nước , đọa phương .
- Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước , biểu quyết khi nhà nướ trưng cầu dân ý
- Quyền được thông tin tự do ngôn luận
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ TRONG VĂN HÓA
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DÂN CHỦ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA
Đảm bảo cho công dân các quyền sau :
Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa .
Được hưởng lợi ích từ sự sáng tạo
Quyền được sáng tác , phê bình văn học , nghệ thuật .
nguon VI OLET