Bài Giảng Gdcd 6:Bài 10. Tích Cực, Tự Giác Trong Hoạt Động Tập Thể Và Trong Hoạt Động Xã Hội

bài giảng điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qa9x0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-09 13:20:17
Loại file
ppt
Dung lượng
8.12 M
Trang
33
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPKIỂM TRA MIỆNGCâu 1: Thế nào là lịch sự, tế nhị?Câu 2: ý nghĩa của lịch sự, tế nhị?Câu 3: Em hãy kể một vài hoạt động trong trường mà em đã từng tham gia? Bài

  • Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội - 1
  • Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội - 2
  • Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội - 3
  • Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội - 4
  • Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Thế nào là lịch sự, tế nhị?
Câu 2: ý nghĩa của lịch sự, tế nhị?
Câu 3: Em hãy kể một vài hoạt động trong trường mà em đã từng tham gia?Bài 10 - Tieát 12
TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Bài 10 - Tiết 12:
TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG
TẬP THỂ V� TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
I/ TRUYỆN ĐỌC:
Điều ước của Trương Quế Chi
Trương Quế Chi đang du học tại Pháp
Câu h?i th?o lu?n nhĩm (3 ph�t)
Nhĩm 1: Qua truy?n d?c, em th?y Truong Qu? Chi cĩ suy nghi u?c mo gì?
Nhĩm 2: Truong Qu? Chi d� l�m nh?ng gì d? th?c hi?n u?c mo?
Nhĩm 3: Nh?ng chi ti?t n�o ch?ng t? Truong Qu? Chi tích c?c tham gia ho?t d?ng t?p th? v� ho?t d?ng x� h?i?
Nhĩm 4: Nh?ng chi ti?t n�o ch?ng minh r?ng Truong Qu? Chi t? gi�c tham gia gi�p d? cha m? v� b?n b� xung quanh?

Nhĩm 5: Nh?ng chi ti?t n�o th? hi?n tính tích c?c, t? gi�c s�ng t?o c?a Truong Qu? Chi?
Nhĩm 6: D?ng l?c n�o gi�p Truong Qu? Chi h�nh d?ng tích c?c, t? gi�c?
Nhĩm 7: Qua truy?n d?c, em th?y Truong Qu? Chi l� ngu?i nhu th? n�o?
Nhĩm 8: C�c em th?y c?n h?c t?p di?u gì t? Truong Qu? Chi?

Nhĩm 1: Qua truy?n d?c, em th?y Truong Qu? Chi cĩ suy nghi v� u?c mo gì?
Đáp án: U?c mo tr? th�nh nh� b�o, mu?n l�m nh� b�o ph?i gi?i van, vi?t hay, vi?t nhi?u, ph?i cĩ c?m x�c v?i cu?c s?ng, v?i thi�n nhi�n d?t nu?c
Nhóm 2: Trương Quế Chi đã làm như thế nào để thực hiện ước mơ?
Ñaùp aùn:
- Cố gắng, kiên trì, vượt khó tranh thủ thời gian học tập và tham gia các hoạt động.
Đáp án:
Lập nhóm những người nói tiếng Pháp….
Tham gia chương trình văn nghệ
Tham gia câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ hài hước
Tích cực tham gia các hoạt động Đội, sinh hoạt tập thể, các họat động ở cộng đồng dân cư…

Nhóm 3: Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
Nhóm 4: Nh?ng chi ti?t n�o ch?ng minh r?ng Truong Qu? Chi t? gi�c tham gia gi�p d? cha m? v� b?n b� xung quanh?
Đáp án:
Đưa đón em đi học mẫu giáo
Giuùp mẹ công việc nội trợ
Giúp mọi người khi cần thiết

Ñaùp aùn:
- Say söa hoïc taäp, laøm thô, veõ tranh…
- Saùng laäp nhoùm Nhöõng ngöôøi noùi tieáng Phaùp nhoû tuoåi
Noøng coát trong phong traøo vaên ngheä
Tham gia caâu laïc boä thô, caâu laïc boä haøi höôùc…
Laäp thôøi gian bieåu ñeå thöïc hieän
Nhóm 5: Những chi tiết nào thể hiện tính tích cực, tự giác, sáng tạo của Trương Quế Chi?
Nhóm 6: Động lực nào giúp Trương Quế Chi hành động tích cực, tự giác?
Đáp án
Ước mơ trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành nhà báo
Nhóm 7: Qua truyện đọc, em thấy Trương Quế Chi là người như thế nào?
Đáp án
Trương Quế Chi là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, thông minh, siêng năng...

Nhóm 8: Chúng ta cần học tập ở Trương Quế Chi những gì?
Đáp án
- Nên học ở Trương Quế Chi tính tích cực, tự giác, chủ động, giám đặt ra ước mơ và vạch ra biện pháp để thực hiện ước mơ hiện tại và tương lai.
Chúng em tham gia phủ xanh . đồi trọc
Diệt loăng qoăng, muỗi vằn chống sốt xuất huyết
Hiến máu nhân đạo
Đốt lửa trại
Trẻ em trường dân tộc nội trú trong giờ ôn bài
Thi nghi thức Đội

II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. KHÁI NIỆM
Thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?
a. Tích cực là luôn luôn cố gắng vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện
b. Tự giác là chủ động làm việc, học tập không cần ai nhắc nhở, giám sát

Em hiểu thế nào là hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? Ví dụ?
Là những hoạt động do trường, lớp, địa phương và các tổ chức xã hội tổ chức.
VD: Hoạt động văn nghệ, từ thiện, Bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.
Chôi troø chôi: Tieáp söùc ( 2 phuùt)
ĐỘI I(Tổ 1 và tổ 2)
Tìm những biểu hiện của tích chực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
ĐỘI II (Tổ 3 và tổ 4)
Tìm những biểu hiện không tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội?
Cách thức chơi: Trong 2 phút lần lượt người chơi của từng nhóm lên ghi lại các câu trả lời ( lưu ý: một người chỉ được viết 1 câu 1 lần, đội nào ghi được nhiều đáp án đúng đội đó sẽ thắng).
PHẦN THƯỞNG LÀ: MỘT TRÀNG PHÁO TAY THẬT TO CỦA CẢ LỚP

II. NỘI DUNG BÀI HỌC
KHÁI NIỆM
2 . BIỂU HIỆN CỦA TÍCH CỰC, TỰ GIÁC
Tham gia đầy đủ các hoạt động, hứng thú, nhiệt tình
Làm tốt các nhiệm vụ được giao không cần ai nhắc nhở, giám sát, kiểm tra.
Đối với những hành vi không tích cực, tự giác ta nên có thái độ như thế nào?
Phê phán, nhắc nhở, khuyên nhủ, giúp đỡ để thay đổi, sửa chữa, nêu những gương người tốt, việc tốt để học tập.

Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?
Phải có ước mơ, có quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định và tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
CHƠI TRÒ CHƠI: TẬP LÀM PHÓNG VIÊN
Cách thức chơi: Giáo viên phát phiếu học tập cho một học sinh đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các bạn. Những học sinh được phỏng vấn sẽ trả lời theo câu hỏi bạn hỏi.
Bài tập
Những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tích cực, tự giác và hành vi nào trái với tích cực, tự giác? Vì sao?
a. Làm tốt nhiệm vụ được giao không cần ai nhắc nhở, giám sát
b. Luôn lảng tránh tham gia các hoạt động của lớp
c. Lấy cớ bị bệnh không tham gia sinh hoạt Đội
d. Hứng thú nhiệt tình với công việc chung
TỔNG KẾT
TÍCH CỰC, TỰ GIÁC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Khái niệm
Biểu hiện
Tích cực:
Là luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc, rèn luyện
Tự giác
Là chủ động làm việc, học tập không cần ai nhắc nhở, giám sát
- Tham gia đầy đủ các hoạt động
- Hứng thú, nhiệt tình
- Làm tốt các nhiệm vụ được giao không cần ai nhắc nhở, giám sát, kiểm tra
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học ở tiết học này:
Ghi nội dung, học bài và làm bài tập a,c,d / sgk / 24,25
Đối với bài học ở tiết học tiếp theo
- Tìm hiểu ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội
- Tìm hiểu cách r�n luyện để trở thành người tích cực, tự giác.
- Đóng vai tình huống
- Tìm những tấm gương tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

CHÚC THẦY CÔ
VÀ CÁC EM VUI VẺ

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 10. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_10_1.ppt[8.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự