1
TÍNH TƯƠNG ĐỐI
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
CỦA CHUYỂN ĐỘNG
Bài 10
2
I.TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
Đối với người đứng trên xe chuyển động thẳng đều, quả bóng rơi theo phương thẳng đứng
3
I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG :
Đối với người đứng trên đường, xe chuyển động thẳng đều, quỹ đạo của quả bóng là một đường parabol.
4
K?t qu? x�c d?nh v? trí v� v?n t?c c?a c�ng m?t v?t t�y thu?c h? quy chi?u. V? trí ( do dĩ qu? d?o ) v� v?n t?c c?a m?t v?t cĩ tính tuong d?i.
I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
5
Ta g?i :
H? quy chi?u g?n v?i b? sơng:l� h? quy chi?u d?ng y�n
H? quy chi?u g?n v?i b�:l� h? quy chi?u chuy?n d?ng
V?n t?c c?a ngu?i d?i v?i h? quy chi?u d?ng y�n:l� v?n t?c tuy?t d?i.
V?n t?c c?a ngu?i d?i v?i h? quy chi?u chuy?n d?ng: v?n t?c tuong d?i.
V?n t?c c?a h? quy chi?u chuy?n d?ng d?i v?i h? quy chi?u d?ng y�n:l� v?n t?c k�o theo..
II. VÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ
6
A
B
B`
A`
1. Tru?ng h?p ngu?i di d?c t? cu?i v? phía d?u b� :
II.VÍ DỤ VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI TRÊN BÈ

7
1.Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè:
Chia cả hai vế cho t, ta được:
8
A
A`
B`
2.Trường hợp người đi ngang trên bè từ mạn này sang mạn kia :
9
2.Trường hợp người đi trên bè từ mạn này sang mạn kia :
Chia cả hai vế cho t, ta được :
10
2.Trường hợp người đi trên bè từ mạn này sang mạn kia :
11
2.Trường hợp người đi trên bè từ mạn này sang mạn kia :
Ý nghĩa:

Vận tốc tuyệt đối của người đối với bờ bằng vận tốc tương đối của người đó đối với bè cộng với vận tốc kéo theo của bè đối với bờ.

12
III. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC
Tại mỗi thời điểm, vecto vận tốc tuyệt đối bằng tổng vecto của vecto vận tốc tương đối và vecto vận tốc kéo theo
VẬN DỤNG
Vì : V1,2 cùng phương , cùng chiều V2,3
=> Độ lớn vận tốc: V1,3 = V1,2+ V2,3
BTVD1: M?t người đi dọc từ cuối về phía đầu bè tr�n sơng v?i v?n t?c 2m/s , c�ng chi?u v?i dịng sơng cĩ v?n t?c 6m/s. V?n t?c c?a ngu?i di so v?i b? l�:
V1,3= 6+2 = 8m/s
VẬN DỤNG
Vì : V1,2 cùng phương , ngược chiều V2,3
=> Độ lớn vận tốc: V1,3 = |V1,2 - V2,3|
BTVD2: M?t người đi dọc từ cuối về phía đầu bè tr�n sơng v?i v?n t?c 2m/s, ngu?c chi?u v?i dịng sơng cĩ v?n t?c 6m/s. V?n t?c c?a ngu?i di so v?i b? l�:
V1,3= 6-2 =4m/s
VẬN DỤNG
Vì : V1,2 vuông góc với V2,3

Độ lớn vận tốc:
V1,3 = V21,2 + V22,3
BTVD3: Một người dùng bè đi ngang qua một con sông từ bờ sông này sang bờ sông bên kia với vận tốc 8m/s. Biết dòng sông chảy với vận tốc 6m/s. Thì vận tốc của người đó so với bờ là:
V13= 62+82 =10m/s
nguon VI OLET