Bài 11. Bài luyện tập 2

Đăng ngày 11/11/2015 7:31:16 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Nga Quach Thi | Lần tải: 22 | Lần xem: 25 | Page: 34 | Kích thước: 2.60 M | Loại file: ppt
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 1
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 2
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 3
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 4
  • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2, Hóa học 8. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng bài giảng Bài 11. Bài luyện tập 2 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 11. Bài luyện tập 2 thuộc chủ đề Hóa học 8 được chia sẽ bởi bạn Nga Quach Thi tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Hóa học 8 , có tổng cộng 34 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Giáo án hoá học 8 GV: quách thị nga Trường thcs xuân thắng Công thức hóa học, bên cạnh đó Nguyên tố hóa học, nói thêm Nguyên tử khối,còn cho biết thêm Phân tử khối, thêm nữa Chất được biểu diễn bằng: Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm,còn cho biết thêm Cả hai ý trên đều sai, kế tiếp là Công thức hóa học dạng chung: A sử dụng biÓu diễn những đơn chất : Một vài phi kim: Cacbon, silíc lưu huỳnh, phôt pho, Cả hai ý trên đều đúng, thêm nữa ( Cu, Fe, Al, Zn ) https://nslide.com/bai-giang/bai-11-bai-luyen-tap-2.2flf0q.html

Nội dung

Giáo án hoá học 8
GV: quách thị nga
Trường thcs xuân thắng
Công thức hóa học.
Nguyên tố hóa học.
Nguyên tử khối.
Phân tử khối.
Chất được biểu diễn bằng:
Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm..
Cả hai ý trên đều sai.
Công thức hóa học dạng chung: A dùng biÓu diễn các đơn chất :
Một vài phi kim: Cacbon, silíc lưu huỳnh, phôt pho,
Cả hai ý trên đều đúng.
( Cu, Fe, Al, Zn )
( C,Si, S, P)
MINH HỌA
CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:
Cả hai ý trên đều đúng
Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm…
Cả hai ý trên đều sai
Nhiều phi kim: hiđrô, oxi,..
CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:
Cả hai ý trên đều đúng
Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm…
Nhiều phi kim :Hiđro, nitơ, oxi, clo…
Cả hai ý trên đều sai
H2 , N2 , O2 , Cl2…
Minh họa
Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng :
H2O
CaCO3 ,
Cả hai ý trên đều sai.
AxByCz…
AxBy.
Minh họa
Ca(NO3)2
Cả hai ý trên đều đúng
Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng :
H2O
CaCO3 ,
Cả hai ý trên đều đúng
Cả hai ý trên đều sai.
AxByCz…
AxBy.
Minh họa
Ca(NO3)2
Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?
Chỉ số.
Hệ số.
Cả ba ý trên đều đúng
Hoá trị
Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?
Hóa trị.
Chỉ số.
Hệ số.
Cả ba ý trên đều đúng
a.x = b.y
x.y = a. b
a.y = b.x
Cả ba ý trên đều đúng
Trong công thức hóa học, Tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.
Minh họa
Hs hoạt động nhóm(4 nhóm)
gv: phát 4 bảng Phụ con cho 4nhóm làm bài tập(thời gian 3phút)
Nhóm 1,2 làm ý1
-Nhóm 3,4 làm ý 2
Tính hoá trị chưa biết
+ Tính hoá trị của F trong hợp chất AlF3( biết Al hoá trị III).
+ Tính hoá trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3 ( biết nhóm SO4 hoá trị II).
Hs hoạt động cá nhân
gv:gọi 3HS trình bày bảng, HS khác làm vào vở dưới lớp.
- GV: gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
b. Lập công thức hóa học:
Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:
+ Cu(II) và O(II).
+Fe(III) và nhóm (NO3)(I).
+ Al(III) và nhóm (SO4)(II).

a b
Hợp chất AxBy. Với :A,B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử.a,b là hóa trị của A,B,
Ta cã
- Khi a = b th× x=1; y=1
Khi a # b th× x=b; y=a
(víi a,b lµ nh÷ng sè nguyªn ®¬n gi¶n nhÊt
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
TIẾT 15- BÀI 11: BÀI LUYỆN TẬP 2
II. Bµi tËp:
D¹ng 1: tÝnh ho¸ trÞ ch­a biÕt
(GV cho Hs lµm BT1- sgk)
- GV cho HS ho¹t ®éng c¸ nh©n, gäi 1 HS tr×nh bµy c¸ch lµm, HS kh¸c nhËn xÐt, gv chèt ®¸p ¸n ®óng.
Tính hóa trị của đồng (Cu), Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau:
Bài tập 1 trang 41 sgk
a) Cu(OH)2
b) PCl5
C) Fe(NO3)3
d) SiO2
Bài 1a- tr 41 sgk.
Cu có hóa trị : II
Bài 1b- tr 41 sgk.
P có hóa trị :V
Bài 1c- tr 41 sgk.
Fe có hóa trị: III
Bài 1d- tr 41 sgk.
Si có hóa trị : IV
Dạng 2: Xác định được cthh đúng, cthh sai.
GV cho HS hoạt động nhóm
(Vận dụng làm BT 2,3 Sgk)
Cho các công thức sau : NaCl2, Mg2O, ZnO, CaOH, công thức nào đúng, công thức nào sai, sai sửa lại cho đúng
Công thức đúng : ZnO
Công thức sai ; NaCl2 , Mg2O, CaOH
Sửa lại : NaCl , MgO, Ca(OH)2
Bài 2 tr 41 sgk:
Cho biết công thức hóa học hợp chất tạo bởi: Nguyên tố X với O là XO, Nguyên tố Y với H là YH3. (X,Y là nguyên tố nào đó):Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chấtcủa X với Y?
XY3
X3Y
X2Y3
X3Y2
XY
Theo hóa trị của sắt trong công thức hóa học Fe2O3, Hãy chọn CTHH đúng của Fe liên kết với nhóm (SO4)?
Bài 3 tr 41 sgk.
FeSO4
Fe2SO4
Fe2(SO4)2
Fe2(SO4)3
Fe3(SO4)2
Dạng 3: lập cthh
(Vận dụng làm BT4-sgk)
Bài 4a tr41 sgk.
(đvC)
Bài 4a tr41 sgk.
(đvC)
Bài 4b tr41 sgk.
(đvC)
Bài 4b tr41 sgk.
(đvC)