Bài Giảng Hóa Học 8:Bài 11. Bài Luyện Tập 2

bài giảng điện tử Hóa học Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 30       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vgbo0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-10-10 20:41:21
Loại file
ppt
Dung lượng
Trang
18
Lần xem
4
Lần tải
30
File đã kiểm duyệt an toàn

BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2- BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .1.Công thức hóa họca , Đơn chất :-A (Đơn chất kim loại và một vài phi kim như C,P,S…).-Ax ( Phần lớn đơn chất phi kim thường x = 2

 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 1
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 2
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 3
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 4
 • Bài 11. Bài luyện tập 2 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

-


BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
-A (Đơn chất kim loại và một vài phi kim như C,P,S…).
-Ax ( Phần lớn đơn chất phi kim thường x = 2).
b , Hợp chất :
- Công thức chung : AxBy hoặc AxByCz …

Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất ( trừ đơn chất A) và cho biết 3 ý về chất .
*) Ý Nghĩa công thức hóa học .
Nguyên tố nào tạo ra chất.

Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất.

Phân tử khối của chất.
2. Hóa trị :
-Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử .
a b
-Với hợp chất : AxBy .
A , B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử.
a , b là hóa trị của A ,B .
Quy tắc hóa trị : x.a = y.b
Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết .
+ Gọi hóa trị của nguyên tố .
+ Áp dụng quy tắc hóa trị để tìm hoá trị .

BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
-Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử .
a b
-Với hợp chất : AxBy .
A , B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử.
a , b là hóa trị của A ,B .
Quy tắc hóa trị : x.a = y.b
+ Gọi hóa trị của nguyên tố .
+ Áp dụng quy tắc hóa trị để tìm hoá trị .

Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết .
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
+ Công thức hóa học của hợp chất .
a b
+ Viết công thức dạng chung : AxBy
+ Theo quy tắc hóa trị : x.a = y.b
+ Chuyển tỉ lệ :
*) CHÚ Ý : a = b thì x = y
a b thì x = b , y = a .
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Bài 1 : Viết công thức hóa học của những chất sau và cho biết đâu là đơn chất ,đâu là hợp chất ?
A. Khí Amoniac , tạo nên từ 1N và 3H.
B. Phot pho đỏ tạo nên từ P .
C. Kim loại Magiê tạo nên từ Mg
D. Canxi cacbonat tạo nên từ 1Ca , 1C ,
3O .
Đáp án
A . NH3 --- Hợp chất

B . P --- Đơn chất
C. Mg --- Đơn chất

D. CaCO3 --- Hợp chất
Bài 2:Bài tập 1 trang 41 sgk
Tính hóa trị của đồng (Cu), Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau:
Cu(OH)2
PCl5
Fe(NO3)3
SiO2
Đáp án
Cu(OH)2
Cách 1:
- Đặt hóa trị của Cu là a
Theo quy tắc hóa trị : 1.a = 2. I
a = II
Đồng (Cu) có hóa trị II
Cách 2
Cu có hóa trị : II
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Bài 1 : Viết công thức hóa học của những chất sau và cho biết đâu là đơn chất ,đâu là hợp chất ?
Bài 2 :Bài tập 1 trang 41 sgk
Tính hóa trị của đồng (Cu), Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau:
Cu(OH)2
PCl5
Fe(NO3)3
SiO2
Đáp án
Cu(OH)2
Đồng (Cu) có hóa trị II
b) PCl5
P có hóa trị :V
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Bài 1 : Viết công thức hóa học của những chất sau và cho biết đâu là đơn chất ,đâu là hợp chất ?
Bài 2:Bài tập 1 trang 41 sgk
Tính hóa trị của đồng (Cu), Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau:
Cu(OH)2
PCl5
Fe(NO3)3
SiO2
Đáp án
Cu(OH)2
Đồng (Cu) có hóa trị II
b) PCl5
P có hóa trị :V
c) Fe(NO3)3
Fe có hóa trị: III
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Bài 1 : Viết công thức hóa học của những chất sau và cho biết đâu là đơn chất ,đâu là hợp chất ?
Bài 2:Bài tập 1 trang 41 sgk
Tính hóa trị của đồng (Cu), Phốtpho (P) ,silic (Si), sắt (Fe) trong các công thức hóa học sau:
Cu(OH)2
PCl5
Fe(NO3)3
SiO2
Đáp án
Cu(OH)2
Đồng (Cu) có hóa trị II
b) PCl5
P có hóa trị :V
c) Fe(NO3)3
Fe có hóa trị: III
d) SiO2
Si có hóa trị : IV
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Thảo luận nhóm (5’)
Bài 3: Bài tập 4/ tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:
N1
Kali (K) liên kết với Clo(Cl)
N2
Kali (K) liên kết với nhóm (SO4)
N3
Bari (Ba) liên kết với Clo(Cl)
N4
Bari (Ba) liên kết với nhóm (SO4)
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Thảo luận nhóm (5’)
Bài 4 tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tínhphân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:
N1
Kali (K) liên kết với Clo(Cl)
Cách 1:
*) LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC

- Bước 1 : Viết công thức dạng chung:
- Bước 2 : Theo quy tắc hóa trị x.I = y.I
- Bước 3 : Chuyển tỉ lệ
x= 1, y = 1
- Bước 4: Công thức hóa học là KCl
*) PTKK : KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvc)
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Thảo luận nhóm (5’)
Bài 4 tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tínhphân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:
N2
Kali (K) liên kết với nhóm (SO4)
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Thảo luận nhóm (5’)
Bài 4 tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tínhphân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:
N3
Bari (Ba) liên kết với Clo(Cl)
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

I .KIẾN THỨC CẦN NHỚ .
1.Công thức hóa học
a , Đơn chất :
3.Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị gồm 4 bước
b , Hợp chất :
2. Hóa trị :
II.BÀI TẬP
Thảo luận nhóm (5’)
Bài 4 tr41 sgk: Lập công thức hóa học và tínhphân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:
N4
Bari (Ba) liên kết với nhóm (SO4)
Cách 1:
- Bước 1 : Viết công thức dạng chung Bax(SO4)y
-Bước 2 : Theo quy tắc hóa trị x.II = y.II
-Bước 3 : Chuyển tỉ lệ
x= 1, y = 1
--Bước 4: Công thức hóa học là BaSO4
PTK : BaSO4 = 137+ 32 + (16.4 ) = 233 (đvc)
Bài 2 tr 41 sgk:
Cho biết công thức hóa học hợp chất tạo bởi: Nguyên tố X với O là XO, Nguyên tố Y với H là YH3. (X,Y là nguyên tố nào đó):Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chấtcủa X với Y?
XY3
X3Y
X2Y3
X3Y2
XY
BÀI 11 -BÀI LUYỆN TẬP 2
KiẾN THỨC CẦN NHỚ
Chất được biểu diễn bằng CTHH.
CTHH dạng chung của đơn chất, hợp chất.
Ý nghĩa của CTHH
Qui tắc hóa trị.
Tính hóa trị của nguyên tố.
Lập công thức hóa học của hợp chất.

LÍ THUYẾT
BÀI TẬP
KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI A,B,C,D ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG .

1. Dãy công thức nào sau đây là đơn chất :

BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

A. Cu, H2O, N2 , Cl2
B. H2O, NaCl , H2SO4 , NaOH
C.Cu , Fe , Cl2 ,O2

D. Cl2 , O2 , Cu , H2O.

2.Dãy công thức nào sau đây là hợp chất :

A. Cu , H2O , N2 , Cl2
B .Cu , H2O , NaCl , H2SO4
C. H2SO4 , NaOH ,H2O, NaCl
D. Na , S ,CaCO3 , P , K2O
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2
Điền từ thích hợp điền vào chỗ ….. Trong các câu sau :
- Với công thức hóa học FeO , Sắt (Fe) mang hóa trị là ..…..
- Với công thức hóa học Fe2O3 , Sắt (Fe) mang hóa trị là …….
- Với S (IV) và O(II) Công thức hóa học cần tìm là ……..
- Với Al (III) và Cl (I) Công thức hóa học cần tìm là………
(II)
(III)
(SO2)
(AlCl3)
BÀI 11 :BÀI LUYỆN TẬP 2

DẶN DÒ – VỀ NHÀ :
- Học lại toàn bộ nội dung bài .
- Chuẩn bị giấy kiểm tra 1 tiết.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 11. Bài luyện tập 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_luyen_tap_1.ppt[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 11 Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11 Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 3

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2016

  Xem: 30

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2014

  Xem: 0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2
  Hóa học 8
  Bài 11. Bài luyện tập 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0