Cho các cụm từ sau, tìm các cụm từ thích hợp khi nói về kết quả và ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân
Cho các cụm từ sau, tìm các cụm từ thích hợp khi nói về kết quả và ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân
Tiết 10 - Bài 11
I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
Quá trình phát sinh giao tử trải qua những quá trình phân bào nào?
Các tế bào sẽ tham gia giảm phân để tạo ra giao tử
I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
Mô tả quá trình hình thành giao tử cái? Trình bày kết quả của quá trình?
I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
Mô tả quá trình hình thành giao tử đực? Trình bày kết quả của quá trình?
I. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
Trứng
Tinh trùng
Hợp tử
(n)
(n)
(2n)
12
Đây là hiện tượng gì?
II. THỤ TINH
- Khái niệm: Là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực (tinh trùng) và một giao tử cái (trứng) tạo thành hợp tử.
Bản chất của sự thụ tinh là gì
Bản chất của sự thụ tinh: là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội ( 2n NST) ở hợp tử.
Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?
 Qua giảm phân, bộ NST đặc trưng của loài (2n) được phân chia liên tiếp 2 lần tạo ra các bộ NST đơn bội ở các giao tử. Trong thụ tinh các giao tử đó kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n) đặc trưng cho loài
Vậy giảm phân và thụ tinh có ý nghĩa gì?
III. Ý NGHĨA GIẢM PHÂN, THỤ TINH
Nhờ sự phối hợp giữa Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của loài SS hữu tính qua các thế hệ cơ thể.
III. Ý NGHĨA GIẢM PHÂN, THỤ TINH
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
G I Ả M P H Â N
Quá trình nào đã tạo ra các giao tử ?
CHÌA KHOÁ
P
N
Sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái gọi là gì ?
T H Ụ T I N H
T
I
Đây là bộ nhân của hợp tử
L Ư Ỡ N G B Ộ I
I
Quá trình này giúp tạo ra nhiều tinh nguyên bào và noãn nguyên bào
N G U Y Ê N P H Â N
H
Giao tử đực có khả năng này
D I C H U Y Ể N
Ê
Bộ NST của giao tử là gì ?
Đ Ơ N B ộ I
D
Ơ
B
Em hãy chọn một câu bất kì
Ô
a. Sự kết hợp giữa 1 giao tử đực với 1 giao tử cái
b. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đơn bội
d. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
c. Sự tạo thành hợp tử
Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây ?
Vận dụng
Tổng kết
Hướng dẫn làm bài tập 5 SGK
Theo đề bài ta có sơ đồ lai :
P : AaBb x AaBb
G : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB,ab
F1 : 1AABB, 2AABb, 2AaBB, 4AaBb, 2Aabb, 1AAbb, 2aaBb,
1aaBB, 1aabb
 Các tổ hợp NST trong các giao tử : AB, Ab, aB, ab
Các tổ hợp NST trong các hợp tử : AABB, AABb,AaBB, AaBb,
AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb
Học bài, vẽ hình 11. Sơ đồ quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật SGK trang 34. - Đọc mục “ Em có biết” SGK tr.37
Làm bài tập 2,3,5 SGK trang 36.
Xem trước bài 12. Cơ chế xác định giới tính
Dặn dò
nguon VI OLET