PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ
BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH


KIỂM TRA BÀI CŨ
Ghép các nội dung cột bên trái với nội dung
thích hợp ở cột bên phải
KIỂM TRA BÀI CŨ
Ghép các nội dung cột bên trái với nội dung
thích hợp ở cột bên phải
I. Những lưu ý trong phương pháp giải.
-Khi giải bài toán về toàn mạch người ta thường trải qua
4 bước cơ bản :
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
+Bước 1: Nhận dạng bộ nguồn

+Bước 2: Nhận dạng và phân tích mạch ngoài (mạch điện trở)
+Bước 3: Áp dụng ĐL Ôm cho toàn mạch:
+Bước 4: Tính các đại lượng khác: U, I, P,A….
I.NHỮNG LƯU Ý TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢI


II.Bài tập ví dụ
Bài t?p 1: Một mạch điện có sơ đồ nhuư hình
Trong nguồn điện có suất điện động 6V và có điện trở trong r = 2 ? ,các điện trở R1=5 , R2= 10 và R3 = 3 ?
a)Tính RN ?
b)Tính I? Un ?
c)Tìm U1 ?


R1 R2 R3
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
II. Bài tập ví dụ.
Bài tập 2: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ= 12,5V; r = 0,4Ω; bóng đèn Đ1 ghi 12V- 6W. Bóng đèn Đ2 ghi 6V- 4,5W, Rb là biến trở.
Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Rb= 8Ω thì đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.
Tính công suất nguồn và hiệu suất của nguồn điện khi đó.
Rb
Đ2
II.Bài tập ví dụ
Bài 1: Một mạch điện có sơ đồ nhu hình vẽ
Trong nguồn điện có suất điện động 6V và có điện trở trong r = 2 ?, các điện trở R1= 5 ? ,R2= 10 ? và R3 = 3 ?
a)Tính RN ? b)Tính I? Un ? c)Tìm U1 ?


R1 R2 R3
a. Điện trở mạch ngoài
b. Dòng điện qua mạch
c.Hiệu điện thế giữa hai đầu R1:
U1= IR1 = 1,5V
Hướng dẫn
UN = I.RN = 5,4 V
Hiệu điện thế mạch ngoài
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
II. Bài tập ví dụ.
Bài tập 2: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ= 12,5V; r = 0,4Ω; bóng đèn Đ1 ghi 12V- 6W. Bóng đèn Đ2 ghi 6V- 4,5W, Rb là biến trở.
Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Rb= 8Ω thì đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.
Tính công suất nguồn và hiệu suất của nguồn điện khi đó.
Rb
Đ2
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
II. Bài tâp ví du
Bài tập 2: Hướng dẫn giải
Điện trở của các đèn:
;
Điện trở của mạch ngoài:
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
Bài tập 2: Hướng dẫn giải
a) RN= 9,6Ω
-Cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch
Hiệu điện thế mạch ngoài:
II. Bài tập ví dụ:
- Vì Đ1mắc song song với (Đ2 nt biến trở) nên
U1= Ub2= UN= 12V
Ta có:
Ta có :
Ta thấy
Hai đèn sáng bình thường
Mà Đ2 mắc nối tiếp với biến trở nên Ib=I2=Ib2=0,75A
BÀI 11- PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
Bài tập 2: Hướng dẫn giải
b) Công suất của nguồn:
Hiệu suất của nguồn:
W
II. Bài tập ví dụ:
Củng cố
Bài tập về nhà
Bài tập 1đến 4 SGK trang 62
Câu 1. Một điện trở R = 4 được mắc với nguồn có ξ = 1,5 V tạo thành mạch kín thì công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài là
P = 0,36 W. Hiệu điện thế hai đầu điện trở bằng:
A. 1,0 V B. 0,9 V C. 1,4 V
D. 1,2 V
Câu 2. Bộ nguồn gồm 2 dãy, mỗi dãy 3 nguồn giống nhau: Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:
4,5 V và 1,5 B. 3,0 V và 0,75
C. 3,0 V và 1,5
D. 4,5 V và 0,75
Trong mạch điện kín nếu điện trở mạch ngoài bằng 0 thì có hiện tuượng gì xảy ra?
Hiên tưuợng đoản mạch(ngắn mạch)
Em h·y cho biÕt ®©y lµ ai?
Georg Simon Ohm
(1789-1854)
chúc các em
thành công!
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
nguon VI OLET