KIỂM TRA BÀI CŨ .
Như thế nào là cơ thể đối xứng hai bên, dẹp theo chiều lưng bụng ?
? Là kiểu đối xứng chỉ vẽ được 1 mặt phẳng chia dọc cơ thể thành 2 nửa hoàn toàn giống nhau .
? KIỂM TRA BÀI CŨ .
C?u t?o sán lá gan thích nghi v?i đ?i s?ng kí sinh như thế nào ?
? Có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên .
? Sống kí sinh trong gan trâu, bò nên có các đặc điểm thích nghi: không có mắt và cơ quan di chuyển, giác bám và nhánh ruột phát triển, cơ quan sinh dục phát triển để đẻ nhiều và phát tán rộng .

2. Haõy trình baøy voøng ñôøi cuûa saùn laù gan ?
Vậy bằng cách nào Sán lá gan phát tán rộng nòi giống ?
? KIỂM TRA BÀI CŨ.
Vòng đời sán lá gan có đặc điểm : thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng nhằm thích nghi với đời sống kí sinh và phát tán nòi giống .
Sáng nay Jerry muốn ăn sáng với phở bò tái nhưng mẹ Jerry lại bảo không nên ăn bò tái. Mẹ bảo tối về sẽ giải thích. Các Em có thể giải thích ngay cho Jerry thắc mắc này ngay trong bài ..
Bài 12
MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
Bài 12 : MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
I / M?T S? GIUN D?P KHÁC:
 Ñoïc thoâng tin SGK
- Quan sát hình 12.1, 12.2, 12.3. Đọc chú thích hình :
1. Sán lá máu kí sinh ở đâu và do đâu lại mắc bệnh ?
Saùn laù maùu  Kí sinh trong maùu ngöôøi, aáu truøng chui qua da ngöôøi , do tieáp xuùc vôùi nöôùc oâ nhieãm .
2. Sán bã trầu kí sinh ở đâu và do đâu lại mắc bênh ?
Sán bã trầu ? kí sinh ở ruột non lợn, khi lợn ăn phải kén sán lẫn tronh rau bèo, Vật chủ trung gian là ốc gạo, ốc mút.
THÂN SÁN DÂY
ĐẦU SÁN , CÓ GIÁC BÁM
ĐỐT SÁN CÓ MANG CƠ QUAN SINH DỤC LƯỠNG TÍNH

Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào thích nghi với kí sinh trong ruột người và cơ bắp trâu bò ?
- Đầu nhỏ có giác bám, hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành cơ thể.
- Mỗi đốt mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính.
Vì sao người và động vật lại mắc bệnh sán dây ?
Trâu, bò, lợn ăn phải (ốc gạo) Ấu trùng phát triển thành nang sán .
Người ăn phải thịt trâu, bò,lợn gạo, sẽ bị nhiễm sán lá gan.
Các Em hãy chọn lựa vật chủ kí sinh của các loài trong hình.
Chúng ta cùng thảo luận để tìm hiểu :
? Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của các vật chủ này . Vì sao ?
? Để phòng chống giun dẹp kí sinh , cần phải ăn uống , giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc .
? 1. Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người và động vật ? Vì sao?
? 2. Để phòng chống giun dẹp kí sinh,cần phải ăn ,uống, giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc ?
1. Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận giàu chất dinh dưỡng trong cơ th? ngu?i và động vật , như : Ruột non ,máu ,gan..

2. Để phòng ch?ng giun dẹp kí sinh, ta phải :
- An uống vệ sinh, ăn chín, u?ng chín .
- Tắm rửa nước sạch, không đi chân đất, để tránh mắc bệnh sán lá máu
- Động vật ăn uống sạch.
? Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :
I- MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC:
? Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận giàu chất dinh dưỡng của cơ thể người và động vật: sán lá gan (ở máu người), sán bã trầu (ở ruột lợn), sán dây (ở ruột non người và cơ bắp trâu bò) .
Để phòng chống giun kí sinh, phải ăn uống vệ sinh: thức ăn nấu chín, uống nước sôi để nguội. Ngay cả tắm rửa cũng cần chọn chỗ nước sạch.
Động vật ăn uống sạch.
Tiết 12 : MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
II /- ĐẶC ĐIỂM CHUNG :
? Đọc lệnh và thực hiện lệnh :

 Ñoïc thoâng tin / 45
Bài 12 : MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
SÁN LÔNG
SÁN LÁ GAN
SÁN DÂY
II /- ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

+ + +
+ _ _
+ + +
_ + +
_ + +
+ + _
+ + +
+ + +
? Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành Giun dẹp ?
Bài 12 : MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC và ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP
I / - MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC :
II / - ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

- Cô theå deïp, ñoái xöùng hai beân .
Phaân bieät ñaàu ñuoâi, löng buïng.
Ruoät phaân nhieàu nhaùnh, chöa coù ruoät sau vaø haäu moân
- Kí sinh, giaùc baùm,cô quan sinh saûn phaùt trieån.
- AÁu truøng phaùt trieån qua caùc vaät chuû trung gian .


? Đọc thông tin màu hồng .
? KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ :
? Hãy chọn cụm từ : GIAI ĐOẠN, CƠ THỂ DẸP,SINH DỤC, HAI BÊN, LÔNG BƠI . Điền vào chỗ trống, để hoàn thành các câu sau :
Sán lá gan có .........,đối xứng ..... và ruột phân nhánh.Sống trong nội tạng trâu bò, nên mắt và....... tiêu giảm, giác bám, cơ quan tiêu hoá, cơ quan ........phát triển. Vòng đời sán lá gan có đặc điểm thay đổi vật chủ qua nhiều .......Ấu trùng thích nghi với kí sinh.
cơ thể dẹp
2 bên
Lông bơi
Sinh dục
giai đoạn
? CỦNG CỐ :
BẠN GiỎI QUÁ
S
A
N
L
A
M
A
U
S
A
N
L
A
G
A
N
S
A
N
D
A
Y
S
A
N
B
A
T
R
A
U
A
N
S
I
N
H
D
U
C
C
O
Q
U
S
A
N
L
O
N
G
G
I
A
C
B
A
M
A
U
T
R
U
N
G
S
A
N
D
A
Y
L
O
N
S
A
N
D
A
Y
B
O
C
O
T
H
E
D
E
P
P
H
A
N
N
H
A
N
H
R
U
O
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Trị Choi Ơ Ch?
Jerry có một số hình ảnh.
Sán trong gan bò
Thịt heo gạo
Trong cua có sán lá phổi kí sinh
Ấu trùng sán lá phổi
Giun sán kí sinh ở não 1 người Nhật
Tin báo GĐ&XH số ngày 29/09/2008
CHUÙC SÖÙC KHOÛE CAÙC THAÀY COÂ
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT

- Về nhà học bài, soạn câu hỏi 1,2,3 / 46 SÁCH GIÁO KHOA
- Đọc " EM CÓ BIẾT"
- Đọc trước bài : NGÀNH GIUN TRÒN và chuẩn bị các câu hỏi của bài
-Vẽ hình 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 SGK
DẶN DÒ
nguon VI OLET