Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày 12/1/2015 11:29:06 AM | Thể loại: Địa lí 4 | Chia sẽ bởi: Hoa Đặng Thị | Lần tải: 177 | Lần xem: 15 | Page: 23 | Kích thước: 7.70 M | Loại file: ppt

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dungĐịa lý lớp 4
Hoạt động sản xuất của
người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bài : 13
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo và các em học sinh !
- Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ?
Kiểm tra bài cũ :
Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước .
Đất phù sa
màu mỡ
Nguồn nước
dồi dào
Người dân có nhiều
kinh nghiệm
trồng lúa nước
1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
- Quan sát các hình dưới đây , em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.
Làm đất
Tuốt lúa
Nhổ mạ
Chăm sóc lúa
Phơi thóc
Gặt lúa
Gieo mạ
Cấy lúa
Làm đất
Gieo m¹
Nhổ mạ
CÊy lóa
Gặt lúa
Tuèt lóa
Ph¬i thãc
Chăm sóc lúa
- KÓ tªn c¸c c©y trång vµ vËt nu«i kh¸c ë ®ång b»ng B¾c Bé?
+ C©y trång: Ng«, khoai, l¹c, ®ç, c©y ¨n qu¶ …
+ Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, vịt, gà, nuôi và đánh bắt cá .
- ở đây có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt ..?
+ Do là vựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn lúa, gạo cho lợn, gà, vịt,. đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn.
Trại chăn nuôi gà ở Hà Tây thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trại nuôi lợn ở tỉnh Thái Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trang trại cây ăn quả ở đồng bằng Bắc Bộ
1- Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
2. Đồng bằng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều
rau xứ lạnh.

1. Mùa đông ở đồng bằng
Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng ?
2. Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
3. Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
+ Đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng.
+ Nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc thổi về.
+ ThuËn lîi: thÝch hîp trång c¸c lo¹i c©y, rau, hoa qu¶ xø l¹nh.

+ Khó khăn: ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi.
- KÓ tªn c¸c lo¹i rau xø l¹nh ®­îc trång ë ®ång b»ng B¾c Bé ?
- Mét sè lo¹i rau tiªu biÓu: c¶i b¾p, sóp l¬, xµ l¸ch, cµ rèt…
- H·y kÓ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ?
- Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ nh­ :
+ Phủ kín ruộng mạ.
+ Sưởi ấm cho gia cầm .
+ Làm chuồng nuôi vững chắc , kín gió .
Chăn nuôi
Lợn, gia cầm,.
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì , nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt nªn ®ång b»ng B¾c Bé ®· trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc. §©y còng lµ vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh, nu«i nhiÒu lîn vµ gia cÇm.
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
vµ c¸c em häc sinh!