Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày 12/12/2015 10:41:30 PM | Thể loại: Địa lý | Chia sẽ bởi: Hiền Phan Thị Thu | Lần tải: 19 | Lần xem: 15 | Page: 13 | Kích thước: 7.72 M | Loại file: ppt

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 1
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 2
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 3
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 4
  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dungĐịa lý lớp 4
Hoạt động sản xuất của
người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
Bài : 14
1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
- Quan sát các hình dưới đây , em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.
Trại chăn nuôi gà ở Hà Tây thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trại nuôi lợn ở tỉnh Thái Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trang trại cây ăn quả ở đồng bằng Bắc Bộ
1- Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
2. Đồng bằng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều rau xứ lạnh.
- Kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ ?
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì , nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt nªn ®ång b»ng B¾c Bé ®· trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc. §©y còng lµ vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh, nu«i nhiÒu lîn vµ gia cÇm.
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ