Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
Chính sách giáo dục và đào tạo.
1
Giáo dục: Là sự bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện ở bậc mẫu giáo đến phổ thông.

Đào tạo: Là sự bồi dưỡng, chuẩn bị nghề trong các trường chuyên nghiệp và trường nghề.

=> Chính sách giáo dục và đào tạo: là những chủ trương, biện pháp của Đảng và nhà nước nhằm bồi dưỡng, phát triển các phẩm chất và năng lực cho mỗi người dân cả về tư tưởng, đạo đức, khoa học, sức khỏe và nghề nghiệp.
Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.
Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
Vai trò của giáo dục và đào tạo
Giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu.
Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
Sơ đồ thể hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo
Quyết định sự thành bại của đất nước.
Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
Nâng cao dân trí
Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
Đào tạo nhân lực
Đội ngũ người lao động, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ nhà quản lý.
Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
Bồi dưỡng nhân tài => Nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ => cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao
Thoát khỏi tình trạng kém phát triển, phát huy nguồn nhân lực quốc gia.
Trường ĐH VinUni - ngôi trường phát triển nhân tài cho đất nước, hỗ trợ nhiều suất học bổng, tránh tình trạng ‘’Chảy máu chất xám ở nước ta’’.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Mở rộng quy mô giáo dục.
Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
-Mở rộng quy mô giáo dục.
- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
Mức đầu tư cho GD ở Việt Nam chiếm 20% Ngân sách nhà nước – khoảng 5% GDP
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dụcViệt - Bỉ chiều 20/6/2008.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mĩ.
Chính sách khoa học và công nghệ
2
Khoa học là gì ?
?
Công nghệ là gì?
?
VD: phuong ti?n giao thơng: m�y bay, ơ-tơ,.r?i bom trong chi?n tranh, h? th?ng m�y mĩc thay th? s?c lao d?ng ch�n tay.
Công nghệ sinh học
V? trí: D?ng v� Nh� nu?c ta coi khoa h?c v� cơng ngh? l�
"Qu?c S�ch h�ng d?u" ?
VAI TRÒ
Làm cho đất nước phát triển nhanh, giàu có
Giúp nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ
Là động lực thúc đẩy CNH, HĐH đất nước.
- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra;
Ví dụ: Dịch Covid bùng phát đã đặt các nhà khoa học trước một yêu cầu là tìm ra vacxin phòng chống bệnh
- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đưa ra những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước;
Ví dụ : Dự tính kinh phí để thực hiện một dự án quốc gia như dự án về giáo dục, quốc phòng, an ninh, kế hoạch hóa gia đình…
Đổi mới và nâng cao trình độ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân
Ví dụ: đổi mới máy móc, tiếp tục đào tạo cán bộ có trình độ kỹ thuật…

- Nâng cao trình độ quản lí hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ
b) Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

Đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia.

Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
Phương hướng 1
29
Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
Phương hướng 2
Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ
Phương hướng 3
Trung t�m nhi?t d?i Vi?t- Nga h?p t�c nghi�n c?u.
H?p t�c Vi?t- M? trong linh v?c h?t nh�n.
Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
Phương hướng 4
Chính sách văn hóa là gì?
- Chính sách văn hóa là chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển đất nướ
Công nghệ sản xuất gạch không nung: tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường
Phương hướng 4

Nghi�n c?u gi?ng l�a m?i OM 8928 t?i DB s.C?u Long�
Pin mặt trời ở Ninh Thuận
Bộ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ Nguyễn Quân trao giải nhất cho sáng chế máy gặt lúa của ông Phạm Hoàng Thắng
Ông Đỗ Đức Tường- người phát minh máy ATM
Chính sách văn hóa
3
VĂN HÓA LÀ GÌ ?

- Văn hoá là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong các giai đoạn lịch sử
a. Vai trò của văn hoá
Nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát triển hài hoà giữa đời sống vật chất và tinh thần
18
b. Nhiệm vụ của văn hóa
Xây dựng nền văn hoá tiên tiến,. đậm đà bản sắc dân tộc.
Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
31
Làng Phúc Am - Duyên Thái (Hà Tây cũ) là một làng chuyên làm hàng mã.


-Nền văn hoá tiên tiến:
Thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ.

Lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo CN Mác-Lê-nin,tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tất cả vì con người,vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng,giữa xã hội và tự nhiên.
Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc :
Là nền văn hoá chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống,bản lĩnh dân tộc,bao gồm những giá trị bền vững,những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm.
Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc.
Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-xã hội-Tổ quốc.
Lòng nhân ái khoan dung,trọng đạo lí,nghĩa tình, đức tính cần cù,sáng tạo trong lao động...


“Dân tộc nào đánh mất bản sắc văn hóa, tức là dân tộc đó tự đánh mất mình”.
C. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
-Làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
+Tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân (qua truyền hình, sách, báo)
+ Đưa bộ môn khoa học Mác – Lên-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong nhà trường
+ Tổ chức các phong trào tuyên truyền (cuộc thi, biểu diễn văn nghệ...)
Kế thừa, phát huy những di sản, truyền thống văn hoá của dân tộc
Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Nâng cao hiểu biết, mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.
4. Trách nhiệm của công dân
Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa
Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội
Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là:
A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa.
D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.
Câu 1:
Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?
A. Mở rông quy mô giáo dục.
B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 2:
Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?
A. Mở rộng quy mô giáo dục.
B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
Câu 3:
  Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
B. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
D. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
Câu 4:
Theo bài viết của Hương Giang trên tạp trí Tài chính ra ngày 13/3/2019 cho biết: ‘’Chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên; Lao động qua đào tạo đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học - công nghệ, đảm nhận được hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài’’. Thành tựu trên thể hiện Giáo dục và đào tạo đã thực hiện thành công nhiệm vụ nào sau đây?
A. Đào tạo nhân lực.
B. Phát triển tiềm năng trí tuệ.
C. Bồi dưỡng nhân tài.
D. Nâng cao dân trí.
Câu 5:
   Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là:

A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lao động có chất lượng.
C. Cung cấp luận cứ khao học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiếp bộ khoa học và công nghệ vào đời sống.
Câu 6:
Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm:
A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
B. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ phát triển.
C. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học và công nghệ.
D. Nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và công nghệ.
Câu 7:
  Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây?

A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ.
B. Khoa học nhân văn, công nghệ thông tin.
C. Khoa học xã hội, công nghệ vật chất mới.
D. Khoa học y dược, công nghệ sinh học.
Câu 8:
Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ (KH và CN) đã được bố trí tăng dần trong những năm gần đây, theo đó trong năm 2019, tổng chi sự nghiệp cho KH và CN đạt 12.825 tỷ đồng. Thông tin này chứng tỏ nhà nước ta đã:
A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ.
B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.
D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
Câu 9:
Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống của bà con nông dân nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?
A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ.
B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.
D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
Câu 10:
Văn hóa có vai trò là:

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
C. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Câu 11:
Di sản văn hóa phi vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh ?

A. Hát xoan      B. Hát chèo
C. Múa rối nước      D. Hát cải lương
Câu 12:
Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là:
A. Di sản văn hóa vật thể.
B. Di sản văn hóa phi vật thể.
C. Di tích lịch sử - văn hóa.
D. Sản phẩm văn hóa.
Câu 13:
Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?
A. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.
B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.
C. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.
D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.
Câu 14:
Làm thế nào để kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc?
A. Bảo tồn các giá trị chung của tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
B. Bảo tồn những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.
C. Bảo tồn, phát huy những giá trị chung và nét đẹp riêng của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
D. Bảo tồn, phát huy những nét đẹp riêng của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Câu 15:
THANKS!
nguon VI OLET