Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG
C. Hợp tác
- Khái niệm : Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.
Vd: + Hợp tác về môi trường
+ Hợp tác xóa đói giảm nghèo
+ Hợp tác chống HIV/ AIDS
Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
- Biểu hiện của hợp tác:
+ Phối hợp nhịp nhàng
+ Hiểu biết về nhiệm vụ của nhau
+ Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ


- Ý nghĩa của hợp tác:
+ Tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất
+ Đem lại chất lượng và hiệu quả công việc
+ Phẩm chất của con người mới đó là biết hợp tác
+ Giúp đỡ để tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển
+ Để đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.
- Nguyên tắc hợp tác:
+ Tự nguyện, bình đẳng
+ Các bên cùng có lợi
- Các loại hợp tác.
+ Hợp tác song phương và đa phương
+ Hợp tác từng lĩnh vực hoặc hợp tác toàn diện
+ Hợp tác giữa các cá nhân, các nhóm, giữa các cộng đồng, dân tộc, quốc gia.
Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh
Luôn quan tâm đến tình hình thới giới và Việt Nam
Có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài trong giao tiếp
Tham gia các hoạt động trong học tập, lao động và các hoạt động tinh thần khác.
nguon VI OLET