BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
Mục tiêu bài học
1, Nắm được đường lối hoạt động chính của các tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam CM Thanh niên, Tân Việt CM Đảng,Việt Nam Quốc Dân đảng.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
a, Sự thành lập
Mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ?
Lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
Cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
a, Sự thành lập
- Ngày 21/6/1925, báo "Thanh niên”- cơ quan ngôn luận của Hội ra số đầu tiên.
(trích)
CHƯƠNG TRÌNH, ĐIỀU LỆ CỦA
"Hội Việt Nam cách mạng thanh niên" (năm 1926)
Tên Hội:
Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên .
2. Mục đích:
Hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách  mệnh thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thưc hiện chủ nghĩa cộng sản ).
(trích)
CHƯƠNG TRÌNH, ĐIỀU LỆ CỦA
"Hội Việt Nam cách mạng thanh niên" (năm 1926)
3. Chương trình:
a) Lựa chọn người giác ngộ, huấn luyện họ, tổ chức họ vào Hội.
b) Cử những người hội viên đã được đào tạo vào những nhân dân để tuyên truyền điều phải và tổ chức các đòan thể như công hội, nông hội, hội phụ nữ,vv….
c) Gặp dịp tốt nào thì huy động lực lượng của những đòan thể quốc gia đê đập tan bon Pháp và lấy lại chính quyền.
d) Thành lập chính phủ nhân dân gồm đại biểu của các đòan thể công nhân, nông dân và binh sĩ.
e) Áp dụng những nguyên tắc tân kinh tế chính sách để thúc đẩy sự phát
triển của cơ quan sản xuất trong nước, bác bỏ tư bản tư nhân và sự giao lưu những tài nguyên quốc gia.
g) Đòan kết với những giai cấp VS của tất cả các nước và thành lập xã hội cộng sản..”
(Trích “Các tổ chức tiền thân của Đảng”. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, Hà Nội,1997,tr.82-83).
Tuyên ngôn của đại hội toàn quốc lần thứ nhất (9-5-1929) của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên  (trích)
 
“Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là đội tiền phong cách mạng của dân chúng Việt Nam, hết sức tổ chức dân chúng lại cho thành một đội quân tranh đấu có lực lượng; hết sức hi sinh đi trước để lãnh đạo dân chúng quyết liệt đấu tranh với tụi bóc lột, đè nén, để lấy lại quyền lợi, để đọat thủ chính quyền.
Lò máy về thợ thuyền! Ruộng đất về dân cày! Tất cả quyền lợi về đại đa số nhân dân! Nhất thiết quyền lực về hội nghị đại biểu của thợ thuyền, dân cày và lính.
Đây là chính cương đại yếu của Hội Việt Nam CM Thanh niên. Bản hội xin tất cả đồng bào lao khổ bị áp bức cả nước tụ tập lại dưới ngọn cờ của bản Hội, phấn đấu để thực hành chính cương cách mạng ấy”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đảng, Tòan tập”, tập 1 (1924-1930), sđd, tr.98)
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
a, Sự thành lập
b, Hoạt động
- Đầu năm 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp, in thành sách Đường Kách mệnh
- Báo thanh niên và sách Đường Kách mệnh, trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng, là tài liệu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam
Trình bày những hoạt đông của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?
NGÔI NHÀ SỐ 13/1 NAY LÀ SỐ 248 ĐƯỜNG VĂN MINH , THÀNH PHỐ QUẢNG CHÂU , TRUNG QUỐC, TRỤ SỞ CỦA HỘI VNCM THANH NIÊN NƠI NGUYỄN ÁI QUỐC MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CM VN TRONG NHỮNG NĂM 1925-1927
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
a, Sự thành lập
b, Hoạt động
- Tháng 7/1925 NAQ cùng một số nhà yêu nước lập ra hội các dân tộc bị áp bức ở á đông
-Cuối năm 1928 Hội VNCM Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá”, đưa cán bộ, hội viên vào hầm mỏ, đồn điền, nhà máy…tiến hành tuyên truyền vân động, nâng cao ý thức chính trị.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
a, Sự thành lập
b, Hoạt động
- Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, đã khiến cho phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1928 trở đi có chuyển biến về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
2, Tân Việt Cách mạng Đảng :( Đọc Thêm)
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
2, Tân Việt Cách mạng Đảng :đọc thêm
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
2, Tân Việt Cách mạng Đảng :Đọc thêm
3, Việt Nam Quốc Dân Đảng
a, Sự ra đời
Trình bày sự ra đời, tôn chỉ mục đích và hoạt động của Việt Nam Quốc Dân đảng ?
- Trên cơ sở hạt nhân là Nam đồng thư xã, ngày 25-12-1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng, tại Hà Nội.
- Đây là một tổ chức đại diện cho tư sản dân tộc theo xu hướng Cách mạng dân chủ tư sản
Nguyễn Thái Học
(1901- 1930)
Liệt sỹ cận đại, đảng trưởng quốc dân Việt Nam, người lãnh đạo cao trào kháng Pháp ở Yên Bái 1930.
Lúc nhỏ theo học trường Cao đảng sư phạm Đông Dương  ở Hà nội, khi còn ngồi trên ghế nhà trường ông đã viết thư gủi cho nhà cầm quyền đòi một số yêu sách về xã hội, chính trị. Năm 1926, ông đòi cải tổ nền hành chánh thuộc địa …các đề nghị  của ông bị bỏ rơi.
Năm 1927, ông thành lập đảng quốc dân Việt Nam và được bầu làm đảng trưởng. Chủ trương dùng bạo lực để chống Pháp, mô phỏng theo Quốc dân đảng của Trung Quốc. Từ khi vụ ám sát bazin (chủ mộ phu đồn điền người Pháp), ông bị mật thám Pháp bủa lưới theo dõi hành động của ông khi đó trong đảng đã có tay sai lọt vào. Ông cho đảng lui vào hoạt động bí mật nhưng thấy nguy cơ bị khủng bố trắng nên bèn chủ trương khởi nghĩa may ra còn có thể cứu vãn được đảng. Do đó ông tổ chức khởi ngày 9 - 02 -1930.
Khởi nghĩa thất bại thực dân Pháp trả thù đã thảm sát cả làng Cổ Am (Hải Dương), và 10 làng khác.
17-6-1930, ông cùng 13 yếu nhân khác lên máy chém (nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Đào Văn Nhật, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn Như Liên..
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
1, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
2, Tân Việt Cách mạng Đảng :Đọc thêm
3, Việt Nam Quốc Dân đảng
a, Sự ra đời
b, Tôn chỉ mục đích
+ Lúc mới thành lập chưa có cương lĩnh rõ ràng
+ Năm 1928 và năm 1929, hai lần thay đổi chủ nghĩa (do nghèo về lí luận, thiếu lập trường kiên định)
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
3, Việt Nam Quốc Dân đảng
a, Sự ra đời
c, Hoạt động:
+ Địa bàn bó hẹp, chủ yếu ở một số địa phương ở Bắc Kì
+ Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh (2-1929)
b, Tôn chỉ mục đích
+ Tổ chức khởi nghĩa bắt đầu ở Yên Bái (ngày 9-2-1930), tiếp là Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, nhưng thất bại.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
3, Việt Nam Quốc Dân đảng
a, Sự ra đời
c, Hoạt động:
b, Tôn chỉ mục đích
d, Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa
- Nguyên nhân thất bại: Do chưa có cương lĩnh rõ ràng, thành phần ô hợp, không tập hợp quần chúng tham gia. Khởi nghĩa bị động, không chuẩn bị kĩ càng, Pháp còn đủ mạnh để đàn áp.
BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
I, SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
3, Việt Nam Quốc Dân đảng
a, Sự ra đời
c, Hoạt động:
b, Tôn chỉ mục đích
d, Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa
- Ý nghĩa: cổ vũ tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân. Nối tiếp tinh thần yêu nước, bất khuất của dân tộc.
SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 3 TỔ CHỨC CÁCH MẠNG
6/1925
25/12/1927
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Thái Học
Thanh niên, trí thức yêu nước
Thành phần ô hợp phức tạp
Truyền bá chủ nghĩa M -LN, đào tạo cán bộ CM
Chưa có cương lĩnh rõ ràng hai lần thay đổi chủ nghĩa
Theo con đường Cách mạng VS
Chủ yếu theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản
nguon VI OLET