SO LU?C M? THU?T VI?T NAM
T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
SO LU?C M? THU?T VI?T NAM
T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
Giáo Viên: Nguyễn Đức Hùng
Năm học: 2020 - 2021
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG XUYÊN
Ch? d?: 6 - Ti?t 20
THU?NG TH?C M? THU?T
Ch? d?: 6 - Ti?t 20
THU?NG TH?C M? THU?T
SO LU?C M? THU?T VI?T NAM
T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
SO LU?C M? THU?T VI?T NAM
T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG XUYÊN
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?
Ngày muồng 3 tháng 2 năm 1930
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


Năm 1958, thực dân Pháp xâm lược nước ta khiến nhân dân phải sống khổ cực dưới sự thống trị của thực dân, phong kiến.
Em hãy nêu một vài nét về bối cảnh lịch sử?
1. Bối cảnh lịch sử:
I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
Năm 1945 cách mạng đã có những thay đổi gì?
Năm 1945 cách mạng tháng 8 thành công mở ra một giai đoạn lịch sử mới cho dân tộc. Miền bắc tạm thời được giải phóng đi lên xây dựng CNXH, miền nam tiếp tục đấu tranh.
Năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, nhiều họa sĩ hang hái vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
1. Bối cảnh lịch sử:
2/9/1945: Tại quảng trường Ba Đình. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
2. Các sự kiện Mỹ Thuật nổi bật:
Em hãy nêu một số sự kiện nổi bật trong giai đoạn này?
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật MĨ THUẬT VIỆT NAM
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
Trường Mỹ Nghệ Thủ Dầu Một - Năm 1901
- Trường vẽ Gia Định - Năm 1913
Trường cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương
thành lập năm 1925 là bước ngoặt quan trọng của nền Mĩ Thuật hiện đại Việt Nam
- Cuộc triển lãm Mỹ Thuật đầu tiên mừng Tết Độc lập đánh dấu sự ra đời của mĩ thuật Cách mạng Việt Nam.
3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
Các họa sĩ đã sử dụng các chất liệu nào để sáng tác trong nghệ thuật?
Hình thành phong cách nghệ thuật với các chất liệu khác nhau như là:
Chất liệu sơn dầu của phương Tây đã được các họa sĩ Việt Nam tiếp nhận và thể hiện.
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
Chất liệu sơn mài truyền thống được phát triển và sáng tác tranh nghệ thuật
Đặc biệt giai đoạn này ký họa phát triển rất mạnh, làm cơ sở tư liệu cho việc sáng tác của các nghệ sĩ tạo hình.
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


I.T�M HI?U M? THU?T VI?T NAM T? CU?I TK XIX D?N NAM 1954:
3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
D? tăi trong giai do?n năy c?a câc h?a si lă d? tăi g�?
Câc tâc ph?m giai do?n năy ch? y?u ca ng?i v? d?p cu?c s?ng vă tinh th?n t�ch c?c tham gia khâng chi?n c?a câc t?ng l?p nhđn dđn.
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
Tranh em Th�y (1943)
tranh son d?u c?a h?a si Tr?n Van C?n
Tranh Hai thi?u n? vă e bĩ (1944)
tranh son d?u c?a h?a si T� Ng?c Vđn
3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


D?c m�ng (1939)
tranh son măi c?a h?a si Nguy?n Gia Tr�
Cu?c h?p: Tranh mău b?t
c?a h?a si Nguy?n D? Cung
Em bĩ cho chim an (1931)
3. Đặc điểm về xu hướng sáng tác:
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


H?a si Nguy?n Phan Chânh (1892 - 1984) �ng lă h?a si chuyín v? tranh l?a câc tâc ph?m tiíu bi?u �ng trong giai do?n năy g?m c�: Choi � an quan, em bĩ cho chim an, r?a rau c?u ao...
�ng du?c truy t?ng gi?i thu?ng H? Ch� Minh v? van h?c ngh? thu?t
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


4. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu:
a. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh:
Em hãy nêu một vài nét về Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh?
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


4. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu:
b. Họa sĩ Tô Ngọc Vân:
Em hãy nêu một vài nét về Họa sĩ Tô Ngọc Vân?
H?a si T� Ng?c Vđn (1906 - 1954) �ng chuyín v? v? tranh son d?u, câc tâc ph?m c?a �ng trong giai do?n năy g?m c�: Thi?u n? bín hoa hu?, 2 thi?u n? vă em bĩ, Ngh? chđn bín d?i..
�ng du?c truy t?ng gi?i thu?ng H? Ch� Minh v? van h?c ngh? thu?t
H?a si Nguy?n D? Cung (1912 - 1977) �ng v? v? ch?t li?u mău b?t, câc tâc ph?m c?a �ng trong giai do?n năy g?m c�: Du k�ch t?p b?n, lăm k�p l?u d?n, Khai h?i..
�ng du?c truy t?ng gi?i thu?ng H? Ch� Minh v? van h?c ngh? thu?t
Chủ đề 6 - Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


Em hãy nêu một vài nét về Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung?
c. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung:
4. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu:
Nhă diíu kh?c - H?a si Di?p Minh Chđu (1919 - 2002) câc tâc ph?m c?a �ng trong giai do?n năy g?m
c�: Bâc H? v?i 3 châu thi?u nhu Trung - Nam
- B?c, V� Th? Sâu, Huong Sen.�ng du?c
truy t?ng gi?i thu?ng H? Ch� Minh v? van h?c
ngh? thu?t
Chủ đề 6: Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


4. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu:
d. Họa sĩ - Nhà điêu khắc Diệp Minh Châu:
Em hãy nêu một vài nét về Họa sĩ – Nhà Điêu Khắc Diệp Minh Châu?
Chủ đề 6 – Tiết 19: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


5. Thực hành:
Trình bày vài nét sơ lược Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 ( trên giấy A3 hoặc giấy A4) theo hình thức nhóm
II. M� PH?NG L?I M?T TÂC PH?M MI THU?T VI?T NAM T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
1. Cách thực hiện :
Bước 1: Phác thảo bố cục mảng chính, mảng phụ
Chủ đề 6 – Tiết 20: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


III. M� PH?NG L?I M?T TÂC PH?M MI THU?T VI?T NAM T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
1. Cách thực hiện :
Bước 2: Vẽ phác hình vào mảng bằng nét thẳng
Chủ đề 6 – Tiết 20: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


II. M� PH?NG L?I M?T TÂC PH?M MI THU?T VI?T NAM T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
1. Cách thực hiện :
Bước 3: Chỉnh sửa và hoàn thiện hình
Chủ đề 6 - Bài 20: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


II. M� PH?NG L?I M?T TÂC PH?M MI THU?T VI?T NAM T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
1. Cách thực hiện :
Bước 4: Vẽ màu
Chủ đề 6 – Tiết 20: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


II. M� PH?NG L?I M?T TÂC PH?M MI THU?T VI?T NAM T? CU?I TH? K? XIX D?N NAM 1954
2. Thực hành:
Chủ đề 6 – Tiết 20: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


Em hãy chọn một tác phẩm mỹ thuật Việt Nam từ cuối TK XIX đến năm 1954 có trong bài để thực hành vẽ lại
III. TRUNG BĂY VĂ GI?I THI?U S?N PH?M.
Trưng bày sản phẩm của hoạt động trước.
Giới thiệu chia sẻ sản phẩm của nhóm
Chủ đề 6 – Tiết 21: Thường thức mĩ thuật
MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954


Hướng dẫn về nhà
+Học bài và hoàn thiện bài của nhóm.
+Đọc thêm tài liệu, sách báo liên quan đến bài học .
+ Chuẩn bị cho thầy Chủ đề 6 - Tiết 21: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954

xin chân thành cảm ơn
Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc.
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC EM !
Chúc Các Em Chăm Ngoan Học Gỏi
nguon VI OLET