THU ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”.
Lịch sử
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG CẦU
21/12/1946
18/12/1946
19/12/1946
20/12/1946
21/12/1946
Ngày toàn quốc kháng chiến là ngày nào?
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020
Lịch sử:
Kiểm tra bài cũ:
Câu nói “ ...Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” là của ai ?
Kiểm tra bài cũ:
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020
Lịch sử:
Căn cứ địa: vùng an toàn cho ban lãnh đạo kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để duy trì cuộc kháng chiến lâu dài.
Đọc thầm đoạn “ Sau khi đánh chiếm … tấn công của giặc” trang 30/ SGK và trả lời câu hỏi:
Sau khi đánh chiếm được các thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu gi` ?
Sau khi đánh chiếm được các
thành phố lớn, thực dân Pháp
âm mưu mở cuộc tấn công với
quy mô lớn lên
Can cứ địa Việt Bắc.
Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc.
Cảnh núi rừng Việt Bắc
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020
Lịch sử:
Thực dân Pháp quyết tâm tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gi`?
1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc.
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta nhằm mau chóng kết thúc chiến tranh.
Trước âm mưu của thực dân Pháp, Dảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gi`?
Trước âm mưu của thực dân Pháp, Trung ương đảng, dưới sự chủ tri` của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp và ra quyết định:
Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc
2. Diễn biến vµ kết quả của chiến dịch Việt Bắc.
Đọc thầm đoạn “ Sau khi đánh chiếm … tấn công của giặc” trang 30/ SGK và trả lời câu hỏi:
Đọc thầm đoạn “ Sau khi đánh chiếm … tấn công của giặc” trang 30/ SGK và trả lời câu hỏi:
Đầu não kháng chiến: ban lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc.
Lịch sử:
Đọc SGK,quan sát lược
đồ, hãy thảo luận theo
nhóm và chỉ vào lược
đồ trình bày diễn biến
của chiến dịch Việt Bắc
thu- đông 1947dựa vào
các gợi ý sau :
1.Địch chia làm mấy mũi
tấn công lên Việt Bắc?
Theo những đường nào?
2.Quân ta đánh địch ở
những nơi nào?
3.Sau hơn một tháng tấn
công lên Việt Bắc, quân
địch rơi vào tình thế ra
sao?
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947`
Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống giặc Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
Đường số 4
địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng tram tên; 16 máy bay bị bắn rơi, hàng tram xe cơ giới bị phá hủy, nhiều tàu chiến và ca nô bị bắn chi`m.
Sau 75 ngày đêm chiến đấu ta thu được kết quả như thế nào?
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
Nhìn lên Việt Bắc : Cụ Hồ sáng soi
Bác Hồ trong chiến dịch Việt Bắc
Quân và dân trong chiến dịch Việt Bắc
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc.

2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
3. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947.
Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến.
Thảo luận theo cặp: Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu- đông năm 1947
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
Thu- đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
Nhưng Việt Bắc đã trở thành “ mồ chôn giặc Pháp”.
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
Mái đình Hồng Thái

Cây đa Tân Trào
Di tích lịch sử :
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc.

2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - ®«ng năm 1947.
Tại sao nói: Việt Bắc
thu - đông 1947 là "mồ chôn
giặc Pháp"?
Vi` trong chiến dịch, giặc Pháp dùng không quân, thủy quân và bộ binh ồ ạt tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của ta nhằm mau chóng kết thúc chiến tranh xâm lược. Nhưng tại đây chúng đã bị ta đánh bại, giặc Pháp chết nhiều vô kể nên
có thể gọi chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 là
"mồ chôn giặc Pháp"
3. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947.
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc.

2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - ®«ng năm 1947.
3. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947.
THU - ĐÔNG 1947,
VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
Lịch sử:
chÀO CÁC EM !
nguon VI OLET