Chào mừng các em đến với tiết học
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
Thu đông 1947
Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
Âm mưu của địch.
- Mở rộng cuộc tấn công lên Việt Bắc với quy mô lớn.
- Hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh.
Chủ trương của ta
- Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
Bác Hồ và ban chỉ huy họp bàn kế hoạch chiến đấu.
Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Bác Hồ vạch kế hoạch chiến đấu
Thu đông 1947
Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
- Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
* Đường thuỷ:

* Đường bộ:
* Đường không:
a- Diễn biến của chiến dịch Việt bắc - Thu Đông 1947
+ Trên đường thuỷ quân ta chặn đánh địch ở Đoan Hùng. Tàu chiến và ca nô của địch bị đốt cháy trên dòng sông Lô.
* Đường thuỷ: Tàu chiến từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang.
* Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc quân giặc phải rút lui.
* Đường bộ: Từ Lạng Sơn bộ binh theo đường số 4 tấn công lên đèo Bông Lau, Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn.
* Đường không: Binh đoàn quân dù nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn, chợ Mới, chợ Đồn.
+ Đường rút quân của chúng cũng bị ta chặn đánh dữ dội tại Bình Ca và Đoan Hùng.
+ Quân ta chặn đánh địch liên tục trên đường số 4 và giành thắng lợi lớn ở đèo Bông Lau.
+ Quân ta phục kích tại Chợ Mới, Chợ Đồn, Bắc Cạn.
a- Diễn biến của chiến dịch Việt bắc - Thu Đông 1947
Bộ đội ta phục kích địch trên đường số 4
b- Kết quả của chiến thắng Việt Bắc Thu- đông 1947
- Dánh bại được cuộc tấn công quy mô lớn của địch lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến.
Quân và dân trong chiến dịch Việt Bắc
Thu đông 1947
Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"
Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013
Lịch sử
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
3. ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
- Phá tan âm mưu của địch, đánh bại cuộc tấn công Việt Bắc với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày kế hoạch chiến đấu
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thu đông 1947
Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
3. ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
- Phá tan âm mưu của địch, đánh bại cuộc tấn công Việt Bắc với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
- Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến
- Thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.
- Cổ vũ phong trào đấu tranh của toàn dân.
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
Thu đông 1947
Việt Bắc" Mồ chôn giặc Pháp"
1. Nguyên nhân địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc.
2. Diễn biến và kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
3. ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.
Th? sỏu ng�y 21 thỏng 11 nam 2014
L?ch s?
C

H
P
I
A
M
I

M

H
C
G
N
Ô
Đ
U
H
T
G
N

Ư
L
C

L
A
C
H
N
ì
B
G
N
ù
H
N
A
O
Đ
C

B
T

I
V
G
N
Ô
H
C
M

C
1
2
3
4
5
6
7
8
A

Đ

C
N
Ă
C
1. Nhân dân Phú Thọ đã làm gì để chống quân Pháp nhảy dù?
Câu 1
Câu 2
2. Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên căn cứ địa nào của ta?
3. Giặc rơi vào trận địa mai phục nào của ta?
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
4. ®©y lµ n¬i qu©n ta chÆn ®¸nh ®­êng rót lui cña ®Þch?
5. Điền tiếp vào chỗ chấm: thực dân Pháp huy động một … lớn tấn công lên Việt Bắc.
6. Chiến dịch Việt bắc diễn ra vào thời gian nào?
7. Giặc Pháp nhảy dù xuống nơi nào ?
8. Quân ta đã dùng kế gì để đánh thắng giặc Pháp?
Ô hàng dọc

Trò chơi – Chiến dịch Việt Bắc
Tiết học đến đây là hết.