1. Kỳ trung gian:
2. Kỳ trước:
4. Kỳ sau:
5. Kỳ cuối:
1. Kỳ trước 1
V. Hoạt động của NST trong giảm phân
A. Lần phân bào 1
2. Kỳ giữa 1:
3. Kỳ sau 1:
4. Kỳ cuối 1:
B. Lần phân bào 2
1. Kỳ trước 2
2. Kỳ giữa 2
3. Kỳ sau 2
4. Kỳ cuối 2
nguon VI OLET