Bảo vệ di sản văn hóa
Tiết 24 - Bài 15:
Câu1:Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2: Biện pháp nào sau đây gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh trường học và nơi ở

B. Sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật bừa bãi

C. Nghiên cứu xử lí rác thải, nước thải

D. Xây dựng các quy định về khai thác và tái tạo rừng.
KIỂM TRA BÀI CŨ
B
C
Tiết 24 - Bài 15
Bảo vệ di sản văn hóa
I. Quan sát ảnh
Di tích Mĩ Sơn
Vịnh hạ long
Bến nhà rồng
? Di tích văn hóa
DI T�CH Mĩ Sơn
? Di tích lịch sử cách mạng
Bến Nhà rồng
? Danh lam thắng cảnh
vịnh hạ long
Tiết 24 - Bài 15
Bảo vệ di sản văn hóa
I. Quan sát ảnh
Di tích Mĩ Sơn
Vịnh hạ long
Bến nhà rồng
? Di sản văn hóa
v?t th?
Di tích lịch sử cách mạng
Danh lam thắng cảnh
Di tớch van húa
Ch?
Nho
ÁO
DÀI
LỄ HỘI ĐỀN HÙNG
DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
Tiết 24 - Bài 15
Bảo vệ di sản văn hóa
I. Quan sát ảnh
? Di sản văn hóa
NHểM 1;4: K? tờn m?t s?
di s?n van húa phi v?t th?

NHÓM 2:
Kể tên
một số
di tích
lịch sử -
văn hóa
NHÓM 3:

Kể tên
một số
danh lam
thắng cảnh


CÙNG
THẢO LUẬN
Tiết 24 - Bài 15
Bảo vệ di sản văn hóa
I. Quan sát ảnh
? Di sản văn hóa
B?N Cể BI?T ???
?- Vi?t Nam dó cú nh?ng di s?n n�o
du?c UNESCO x?p lo?i l�
di s?n van húa th? gi?i?
Nhóm 1;2: DSVH vật thể
Nhóm 3;4: DSVH phi vật thể
1. Cố đô Huế
2. Vịnh Hạ Long
3. Phố cổ Hội An
4. Thánh địa Mĩ Sơn
5. VQG Phong
Nha - Kẻ Bàng
1. Nhã nhạc cung đình Huế
2. Không gian VH Cồngchiêng Tây Nguyên
CỐ ĐÔ HUẾ
PHỐ CỔ HỘI AN
VQG PHONG NHA-KẺ BÀNG
ĐỘNG PHONG NHA
NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ
KHÔNG GIAN VĂN HÓA
CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
2. Quan sát nhận xét hai bức ảnh sau và cho biết: Chúng là di sản văn hóa vật thể hay di sản văn hóa phi vật thể?
ĐỀN THỜ NGUYÊN PHI Ỷ LAN
LỄ HỘI NGUYÊN PHI Ỷ LAN
 Di sản văn hóa vật thể
 Di sản văn hóa phi vật thể
1. Nhận xét sau đúng hay sai?
a/ Di sản văn hóa vật thể là di tích lịch sử văn hóa
A. Đúng B. Sai

b/ Danh lam thắng cảnh là di sản văn hóa vật thể
A. Đúng B. Sai
B
A
Trân trọng cảm ơn
các em