LỊCH SỬ
LỚP: 8
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TỨ NHẤT
II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914-1918 )
Tiết 45 Bài 30

TIẾT 45:
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ
GIỚI THỨ NHẤT
1/ Xu hướng bạo động vũ trang cứu nước
* Người đứng đầu :
-Phan Bội Châu( 26/12/1867_ 29/10/1940)
tại Nam Đàn-Nghệ An.
Năm 1904, Ông lập ra hội Duy Tân
Nêu hiểu biết của em vềPhan Bội Châu?
*. Mục đích: đánh Pháp giành độc lập
*.Biện pháp: Nhờ Nhật giúp đỡ khí giới và tiền bạc
*. Hoạt động:Đưa học sinh sang Nhật học.
Viết sách báo tuyên truyền’
*Kết quả:Năm 1908 Pháp cấu kết với Nhật giải
tán phong trào-> Phong trào tan rã.
Mục đích của ông ?Động cơ nào khiến Phan Bội Châu dựa vào Nhật?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ NHẤT
2. Xu hướng cải cách
Nêu hiểu biết của em về người lãnh đạo ?
a/ Đông kinh nghĩa thục
*Lãnh đạo:
Lương Văn Can và Nguyễn Quyền
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
2. Xu hướng cải cách
Đông Kinh nghĩa thục được ra đời và hoạt động như thế nào? Mục đích, ý nghĩa của tổ chức này là gì?
a/ Đông kinh nghĩa thục
* Thành lập: Tháng 3/1907
*Hoạt động: Mở trường dạy học, tổ chức các buổi nói chuyện bình văn …
.* Mục đích: Truyền bá nếp sống mới, lòng yêu nước
Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệnh đóng cửa trường
Ý nghĩa: Cổ vũ cách mạng, phát triển văn hóa ,
Thức tỉnh lòng yêu nước.
Tóm tắt tiểu sử của Phan Châu Trinh?
-Phan Châu Trinh sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc Huyện Tiên Phước ( Nay là xã Tam lộc Huyện
Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
-Những năm đầu TK XX Ông đi khắp nơi trong
nước để vận động Duy tân
-Năm 1907 Ông ra Hà Nội và tham gia giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục.
-Năm 1908 Ông bị bắt , đến năm1910 Ông ra tù.Từ năm 1911 đến 1924 Ông sang Pháp hoạt Động. Đến năm 1925 Ông về nước tiếp tục hoạt động .
-Ông mất ngày 4/4/1926 tại Sài Gòn.
b. Cuộc vận động Duy Tân:
- Lãnh đạo: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng
- Hình thức: Mở trường dạy học, tuyên truyền, diễn thuyết
- Nội dung: Đả phá các hủ tục cũ,lạc hậu , cổ vũ công thương nghiệp…
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung kì diễn ra như thế nào?
II- PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ NHẤT
(1914-1918):
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
Trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
- Phong trào Cần vương thất bại, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của vẫn được tiếp tục dưới nhiều hình thức (Đông Du, ĐKNT, Duy tân...) nhưng không thành công.
Động cơ nào thúc đẩy Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm đường cứu nước?
Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các bậc tiền bối là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.
Muốn tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do-Bình đẳng-Bác ái
II- PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ NHẤT
(1914-1918):
3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người đi qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu.
- Năm 1917, ở pháp, Người làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước. Người viết báo, truyền đơn…tố cáo tội ác của P
Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta?
- Những hoạt động yêu nước của Người tuy chỉ mới bước đầu-> Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Làng Sen quê nội của Bác
T�u La-tu-so Tơ-r�-vin
GIBUTI
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ NĂM 1911 ĐẾN NĂM 1917
Chọn ý
đúng
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian?
d
c
b
a
Ngày 5/ 6/ 1911
Ngày 6/ 6/ 1911
Ngày 6/ 5/ 1911
Ngày 5/ 5/ 1911
Củng cố
C�U H?I C?NG C?
*Giống nhau : Mục đích giải phóng dân tộc.
*Khác nhau : -Mục tiêu :
+ Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, thiết lập lại chế độ phong kiến .
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Sau khi cách mạng thành công, các sĩ phu tiến bộ muốn đưa nước nhà tiến lên con đường TBCN.
-Hình thức đấu tranh :
+ Phong trào cuối thế kỉ XIX : Khởi nghĩa vũ trang.
+Phong trào đầu thế kỉ XX : Hình thức rất phong phú.
Phong trào chống Pháp của nhân ta trong những
năm cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX có điểm gì
giống và khác nhau?
C�U H?I C?NG C?
3
1
2
Nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách
mạng của họ cho đúng:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Học bài , nắm được các kiến thức:
- 2 Xu hướng vận đông cứu nước trong giai đoạn này ?
- hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành
BM: ôn các bài đã học phần lịch sử VN từ 1858 đến 1918

Tạm biệt quý thầy cô cùng các em học sinh
nguon VI OLET