Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925)

bài giảng điện tử Lịch sử Lịch sử 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       26      0
Ngày đăng 2019-01-19 08:33:19 Tác giả hòa nguyễn thị loại .ppt kích thước 6.11 M số trang 38
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

sở giáo dục & đào tạo HƯNG YÊN PHềNG GI�O D?C V� D�O T?O VAN L�M Trường: THCS Trưng TrắcNgười thực hiện: Hoàng Thị Thu Nhiệt liệt chào mừngcác thày cô giáo và các em học sinhvề dự tiết học !Lịch sử 9K

  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) - 1
  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) - 2
  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) - 3
  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) - 4
  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

sở giáo dục & đào tạo HƯNG YÊN PHềNG GI�O D?C V� D�O T?O VAN L�M
Trường: THCS Trưng Trắc
Người thực hiện: Hoàng Thị Thu
Nhiệt liệt chào mừng
các thày cô giáo và các em học sinh
về dự tiết học !
Lịch sử 9
Kiểm tra bài cũ:
Xã hội Việt Nam phân hoá thành những giai cấp nào? Đặc điểm của giai cấp công nhân?

Trả lời:
* Xã hội Việt Nam phân hoá sau chiến tranh thế giới I:
- Phân chia thành các giai cấp: địa chủ phong kiến, Tư sản ( mại bản và dân tộc), Tiểu TS thành thị, nông dân và công nhân.
* Đặc điểm của giai cấp công nhân:
- Bị áp bức.
- Gắn bó với nông dân.
- Yêu nước
Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
(1919-1925)
-Mục tiêu, tính chất
-Điểm tích cực, hạn chế
-Điểm mới của phong trào công nhân

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
Lê-nin và cách mạng tháng 10 Nga thành công năm 1917

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
Ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng Mười Nga với phong trào cách mạng thế giới? (Phạm vi lan rộng? Tổ chức quốc tế nào thành lập? ĐCS ra đời ở các nước nào? Chủ nghĩa nào truyền bá vào Việt Nam?)

ĐÁP ÁN:
-Phong trào lan rộng phạm vi toàn thế giới: từ châu Âu sang châu Á; châu Phi và Mỹ Latinh.
-Quốc Tế Cộng sản ra đời (1921).
- Đảng CS Pháp (1920) và Đảng CS Trung Quốc (1921) ra đời.
- Chủ nghĩa Mac-Lênin truyền bá vào Việt Nam
BCH của Quốc tế Cộng Sản
Cuộc cách mạng ở Đức
Cách mạng ở Ấn độ- M. Ghandi
Ông Nguyễn Văn Tạo - người Việt,
cùng Đảng Cộng Sản Pháp 1920
Phong trào Ngũ - Tứ và cuộc cách mạng ở Trung Quốc 1919
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)


BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
Vì sao cách mang tháng mười Nga lại có tác động mạnh mẽ đến tình hình thế giới?
Cách mạng tháng mười Nga đã chỉ ra cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới biết kẻ thù chung của họ là chủ nghĩa đế quốc vì thế họ sát cánh bên nhau để chiến đấu.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
+ Cổ vũ phong trào cách mạng ở các nước tư bản và thuộc địa
+Chỉ ra con đường cách mạng mới đúng đắn cho các dân tộc (cách mạng xã hội chủ nghĩa)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

Sự thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ?
-Cách mạng tháng mười Nga :
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
+ Cổ vũ phong trào cách mạng ở các nước tư bản và thuộc địa
+Chỉ ra con đường cách mạng mới đúng đắn cho các dân tộc (cách mạng xã hội chủ nghĩa)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

Những sự kiện nào trong phong trào cách mạng thế giới 1919 – 1925 có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Viêt Nam?
-Cách mạng tháng mười Nga :
- Phong trào cách mạng thế giới:

+Quốc tế cộng sản thành lập chú trọng cách mạng thuộc địa.
+1920 “Luận cương của Lênin” chỉ rõ con đường giải phóng dân tộc bị áp bức .
+ Đặc biệt là ĐCS Pháp, Trung Quốc thành lập taọ điều kiện mở rộng truyền bá chủ nghĩa Mác +Lênin vào Việt Nam
 Tạo điều kiện tập hợp những người yêu nước và con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

(?) Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào?
1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Nh?ng ai tham gia phong trào ? Và tham gia với hỡnh thức nào?
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Vỡ sao thời kỡ này giai cấp tư sản lại tham gia đấu tranh?
Muốn vươn lên có vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam đòi các quyền tự do dân chủ thích ứng với lợi ích.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Tư sản dân tộc có nh?ng phong trào đấu tranh nào?
-Chấn Hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
- Chống độc quyền cảng Sài Gòn (hình ảnh máy chiếu).
- Dùng báo chí tuyên truyền bênh vực quyền lợi cho mỡnh một số tư sản và địa chủ Nam Kỡ ( Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long ) .
- Thành lập Đảng lập hiến.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Mục tiêu của phong trào dân tộc, dân chủ? (đòi quyền lợi gỡ? Chống ai ? Tính chất của phong trào?
19/01/2019
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
-Mục tiêu : đòi quyền lợi kinh tế và đòi các quyền tự do dân chủ và chống áp bức chèn ép.
-Tính chất : yêu nước, dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp, cảI lương.
Vậy nh?ng việc làm của giai cấp tư sản dân tộc có nhược điểm gỡ?
Nhược điểm: sẵn sàng thỏa hiệp và mục đích đấu tranh chỉ phục vụ bộ phận thuộc tầng lớp trên.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
-Mục tiêu : đòi quyền lợi kinh tế và đòi các quyền tự do dân chủ và chống áp bức chèn ép.
-Tính chất : yêu nước, dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp, cảI lương.
Hãy cho biết nh?ng điểm tích cực và hạn chế của phong trào đấu tranh tư sản dân tộc ?
19/01/2019
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
-Mục tiêu : đòi quyền lợi kinh tế và đòi các quyền tự do dân chủ và chống áp bức chèn ép.
-Tính chất : yêu nước, dân chủ nhưng dễ thỏa hiệp, cảI lương.
Tích cực: Chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản Pháp.
- Hạn chế: Dễ thỏa hiệp và mục đích đấu tranh chỉ phục vụ bộ phận thuộc tầng lớp trên.
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Tiểu tư sản trí thức có nh?ng hoạt động gỡ ?
Thành lập các tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, phục Việt Dảng thanh niên.
- Họ cho xuất bản những tờ báo tiến bộ " Chuông Rè, An Nam trẻ, người nhà quê". Lập ra các nhà xuất bản tiến bộ : cường học thư xã, Nam Dồng thư xã.
-Thành lập các tổ chức chính trị.
- Xuất bản sách, báo tuyên truyền tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ.
Thành phố Sa Điện - Quảng Châu – Trung Quốc
Dòng Châu Giang – nơi liệt sỹ Phạm Hồng Thái tự vẫn
Nơi yên nghỉ của liệt sỹ Phạm Hồng Thái
19/01/2019
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Tiểu tư sản trí thức có nh?ng hoạt động gỡ ?
-Thành lập các tổ chức chính trị.
- Xuất bản sách, báo tuyên truyền tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ.
-Một số phong trào lớn :
+ ám sát Meclanh.
+ Dòi thả Phan Bội Châu ( 1925)
+ Dể tang Phan Chu Trinh(1926).
Nhà
yêu nước

PHAN BỘI CHÂU
Phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925).
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Vậy mục tiêu và tớnh ch?t của phong trào dân tục dân chủ?
-Thành lập các tổ chức chính trị.
- Xuất bản sách, báo tuyên truyền tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ.
-Một số phong trào lớn :
+ ám sát Meclanh.
+ Dòi thả Phan Bội Châu ( 1925)
+ Dể tang Phan Chu Trinh(1926).
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Em có nhận xét gỡ về mặt tích cực và hạn chế của phong trào đấu tranh tầng lớp tiểu tư sản tri thức?
-Thành lập các tổ chức chính trị.
- Xuất bản sách, báo tuyên truyền tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ.
-Một số phong trào lớn :
+ ám sát Meclanh.
+ Dòi thả Phan Bội Châu ( 1925)
+ Dể tang Phan Chu Trinh(1926).
-Mục tiêu: chống cường quyền, áp bức,đòi tự do dân chủ.
-Tính chất: mang tính chất yêu nước,dân chủ
19/01/2019
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
-Thành lập các tổ chức chính trị.
- Xuất bản sách, báo tuyên truyền tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ.
-Một số phong trào lớn :
+ ám sát Meclanh.
+ Dòi thả Phan Bội Châu ( 1925)
+ Dể tang Phan Chu Trinh(1926).
-Mục tiêu: chống cường quyền, áp bức,đòi tự do dân chủ.
-Tính chất: mang tính chất yêu nước,dân chủ
-Tích cực:khuấy động lòng yêu nước, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư bản nước ngoài
-Hạn chế: chưa có tổ chức chính đảng đấu tranh và còn mang tính bồng b?t xốc nổi.
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
+ 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ lớn thành lập tổ chức công hội (bí mật)
(?) Nguyên nhân nào khiến cho phong trào công nhân phát triển?
19/01/2019
-Quê hương đồng chí Tôn Đức Thắng là Cù Lao Ông Hổ, Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Vốn thông minh, có tính độc lập cao, có năng khiếu lao động kỹ thuật, giàu lòng thương người.
Năm 1916, Tôn Đức Thắng bị động viên trở thành lính thợ làm việc trên chiến hạm France. Việc Tôn Đức Thắng tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm France ở Biển Đen tháng 4/1919 có ý nghĩa lớn bởi anh là người Việt Nam đầu tiên dũng cảm tham gia bảo vệ chính quyền Xôviết trẻ tuổi và Cách mạng Tháng Mười Nga vào thời điểm quan trọng. Đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về ý thức và định hướng chính trị trong cuộc đời đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của Tôn Đức Thắng.
Sau vụ binh biến ở Biển Đen, bị trục xuất khỏi nước Pháp, Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn tích cực tham gia hoạt động nghiệp đoàn và trở thành người tổ chức và lãnh đạo Công hội bí mật năm 1920, Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Tôn Đức Thắng cùng Công hội của mình lãnh đạo các cuộc bãi công của công nhân ở Sài Gòn-Chợ Lớn
TÔN ĐỨC THẮNG
Người sáng lập:
CÔNG HỘI ĐỎ
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
+ 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ lớn thành lập tổ chức công hội (bí mật)
(?)Em hãy nêu nh?ng cuộc đấu tranh trong thời gian này?
-Nam 1922 công nhân Bắc Kỳ đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật thắng lợi.
-Nam 1924 nhiều cuộc bãI công nổ ra ở Hà Nội, Nam Định, HảI Dương.
-Tháng 8-1925 phong trào của công nhân Ba Son ( Sài Gòn) ngan cản tàu chiến Pháp đi chở binh lính đI đàn áp cách mạng Trung Quốc thắng lợi do Tôn Dức Thắng lãnh đạo.
Trong số các cuộc đấu tranh đó thỡ cuộc đấu tranh nào là tiêu biểu nhất?
Tại sao nó lại tiêu biểu nhất?
Vì quy mô tổ chức chính trị rõ ràng
Em biết gì về nhân vật lịch sử này?
TÔN ĐỨC THẮNG

Người sáng lập:
CÔNG HỘI ĐỎ
Một góc của xưởng Ba Son (Sài Gòn-Chợ Lớn)
Nơi giam giữ TÔN ĐỨC THẮNG
19/01/2019
19/01/2019
Mục đích của cuộc bãi công Ba Son là nhằm giữ lại chiếc tàu Mi-sơ-lê được đưa đến sửa chữa ở xưởng Ba Son, không cho Pháp chuyên chở binh lính đi đàn áp cách mạng Trung Quốc. Ngày 4/8/1925, cuộc bãi công bùng nổ với yêu sách đòi tăng 20% lương, đòi thợ bị đuổi trở lại làm việc... Sau 8 ngày bãi công và nghỉ việc cuộc bãi công thắng lợi. Ngày 12/8, công nhân mới trở lại làm việc, nhưng vẫn tiếp tục bãi công, khiến cho việc sửa chữa chiếc tàu Mi-sơ-lê mãi đến ngày 28/11/1925 mới hoàn thành, và khi nó lên đường sang Trung Quốc thì cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ Trung Quốc đã kết thúc thắng lợi.
( Theo Đại cương Lịch sử Việt Nam)
=> Đấu tranh có tổ chức, có mục đích chính trị rõ ràng.
* Phong trào bước đầu phát triển, tuy đấu tranh còn lẻ tẻ, mang tính tự phát, nhưng ý thức chính trị, giai cấp ngày càng phát triển.
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son có đặc điểm nổi bật gỡ?
19/01/2019
1. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho đúng?.
Phong trào của tư sản dân tộc
Phong trào của tiểu tư sản trí thức
A
B
BÀI TẬP
* Học bài nắm vững mục tiêu, tính chất phong trào đấu tranh của các giai cấp (1919-1925)
* Soạn bài 16 theo câu hỏi sgk-64.
1.Kể những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc?
2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
3.Sưu tầm tranh ảnh và mẩu chuyện liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925)
Hướng dẫn học tập:
19/01/2019
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, thành đạt !
Chúc các em học tốt !

Nguồn:hòa nguyễn thị

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngsu_9THu.ppt[6.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vk630q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-19 08:33:19
Loại file
ppt
Dung lượng
6.11 M
Trang
38
Lần tải
0
Lần xem
26
bài giảng điện tử Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925)

bài giảng có liên quan