LỊCH SỬ LỚP 5
Thứ tu , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
Thứ tu , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
Giới thiệu :Sau thất bại ở Biên giới , tháng 12-1950 Pháp cử Đại tướng Đơ Lát – đơ Tát – xi - nhi sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh pháp . Ông ta đã đề ra một kế hoạch nhằm xoay chuyển đảo ngược tình thế giữa ta và địch đó là : Đánh phá hậu phương của ta ,đẩy mạnh tiến công quân sự . Trong tình hình đó ,chúng ta càng đẩy mạnh xây dựng hậu phương vững chắc để chi viện cho tiền tuyến . Chúng ta cùng tìm hiểu về hậu phương trong những ngày sau chiến dịch Biên giới .
Sau chiến thắng Biên giới 1950, hậu phuong của ta nhưu thế nào?
Hậu phuong những năm sau chiến dịch Biên giới
- Sau chiến thắng Biên giới 1950, hậu phuong của ta ngày càng vững mạnh, góp phần cùng tiền tuyến chiến thắng thực dân Pháp.
Thứ tu, ngày 16 tháng 12 năm 2015 Lịch sử
Thứ tu, ngày 16 tháng 12 năm 2015 Lịch sử
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Thứ tu, ngày 16 tháng 12 năm 2015 Lịch sử
Hậu phuong những năm sau chiến dịch Biên giới
Hậu phuong những năm sau chiến dịch Biên giới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra v�o th?i gian nào? Đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
Thứ năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014 Lịch sử
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã diễn ra vào tháng 2 năm 1951 và đã đề ra nhiệm vụ: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Thứ năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014 Lịch sử
Hậu phưuong những năm sau chiến dịch Biên giới
Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cần phải làm gì?

- Để thực hiện nhiệm vụ đó cần:
+ Phát triển tinh thần yêu nước;
+ Đẩy mạnh thi đua;
+ Chia ruộng đất cho nông dân.
Bác Hồ thăm công binh ưxu?ng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Nêu nội dung hình 2
Giáo suư Tôn Thất Tùng giảng bài cho sinh viên
Giáo suư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trưu?ng Đại học Y khoa 1955
Giáo su
Hồ Đắc Di và giáo suư Tôn Thất Tùng
Bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp
Nêu nội dung hình 3
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Sự lớn mạnh của hậu phuong sau chiến dịch Biên giới dó du?c thể hiện trên các mặt nào?
- Sự lớn mạnh của hậu phuong sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt: kinh tế v� văn hoá - giáo dục:
+ Kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất luong thực, thực phẩm
+ Văn hoá - giáo dục: . Các trường tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.
. Xây dựng du?c xu?ng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.
Theo em, vì sao hậu phuong có thể phát triển vững mạnh nhuư vậy?
- Hậu phuong có thể phát triển vững mạnh nhuư vậy vì Đảng lãnh đạo đúng đắn đã phát động phong trào thi đua yêu nu?c, nhõn dõn ta cú tinh th?n yờu nu?c ..
Sự phát triển vững mạnh của hậu phuong có tác động thế nào đến tiền tuyến?
- Tiền tuyến du?c chi viện đầy đủ sức ngu?i, sức của có sức mạnh chiến đấu.
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Đảng phát động thi đua yêu nu?c, nhân dân tích cực thi đua.
Hậu phuong : sản xuất du?c nhiều luong thực, thực phẩm; đào tạo đu?c nhiều cán bộ.
Tiền tuyến du?c chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu.
Thắng lợi
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ guong mẫu toàn quốc đưu?c tổ chức ng�y thỏng nam nào? D?i h?i nh?m kh?ng d?nh di?u gỡ?
- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ guong mẫu toàn quốc đưu?c tổ chức vào ngày 1 - 5 - 1952.
- Đại hội nhằm kh?ng d?nh nh?ng dúng gúp to l?n của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc khỏng chiến.
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gưuong mẫu lần thứ nhất.
Cú 7 hùng đưu?c Đại hội bầu chọn là:
1. Anh hùng Cù Chính Lan
2. Anh hùng La Văn Cầu
3. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
4. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
5. Anh hùng Ngô Gia Khảm
6. Anh hùng Trần Đại nghĩa
7. Anh hùng Hoàng Hanh
* Kể tên 7 anh hùng được Đại hội bầu chọn.
* Kể về chiến công của 1 trong 7 tấm gưuong anh hùng trên.
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
Anh hùng lao động Hoàng Hanh đã có thành tích trong thâm canh, trồng trọt và phát triển chăn nuôi, cải tiến kĩ thuật và công cụ, tham gia tích cực tổ đổi công và hợp tác xã nông nghiệp.
Anh hựng Ho�ng Hanh
Sau năm 1950, hậu phuong của ta như thế nào?
Thứ tư , ngày 16 tháng 12 năm 2015
Lịch sử
HËu phương nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
Giờ học đến đây là hết,
Xin kính chào thầy cô và các em học sinh!