Lịch Sử 9
Bài giảng sử 9
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG
GV THỰC HIỆN: LÊ HUY THUỶ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Chương trình khai thác thuôc địa lần thứ hai của td Pháp
sau chiến tranh TG I tại VN nhằm:
A - Mở rộng thị trường
B – Tìm kiếm nguồn nguyên liệu.
C – Hàn gắn vết thương do chiến tranh gây ra.
D - Cạnh tranh với các nước TB khác.
Câu 2: Sau chiến tranh TG I, xã hội Việt Nam bị phân hoá thành:
A – 2 giai cấp
B – 3 giaicấp
C - 4 giai cấp.
D – 5 giai cấp, tầng lớp
TIẾT 19: BÀI 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
1919 - 1925
Lịch Sử 9
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG
I/. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Viên gạch hồng
18.6.1919
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 )
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)
Tiết 19 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
Thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Quá trình thành lập Hội VNCMTN?

Nhóm 2: Hoạt động chủ yếu của Hội VNCMTN?

Nhóm 3: Vai trò của hội VNTNCM đối với cách mạng Việt Nam?
Nhà số 13( nay 248-250)
đường Văn Minh- Quảng châu
Tổ chức “Cộng sản Đoàn” có 7 đồng chí:
Lê Hồng Phong,
Hồ Tùng Mậu,
Lê Hồng Sơn,
Lưu Quốc Long
Trương Văn Lĩnh,
Lê Quang Đạt
Lâm Đức Thụ.
Tiết 20 - Bài 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C
L Ê N I N
T U Y Ê N T R U Y Ề N
V Ă N B A
N G Ư Ờ I C Ù N G K H Ổ
Đ Ừ Ơ N G K Á C H M Ệ N H
Q U Ả N G C H Â U
1
2
3
4
5
6
7
Y
Ê
U
N
Ư
Ơ
C
Hàng ngang số 1 gồm 12 ô:
Bản yêu sách…gửi tới HN Vecxay 1919, ký tên ai?
Hàng ngang số 2 gồm 6 ô:
NAQ đọc sơ thảo luận cương của ai?
Hàng ngang số 3 gồm 11 ô:
Một trong hai hoạt động của Hội VNTNCM ?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô:
Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài Bác Hồ có tên gọi là gì ?
Hàng ngang số 5 gồm 12 ô:
Ở Pháp NAQ làm chủ báo nào ?
Hàng ngang số 6 gồm 13 ô:
Một tài liệu dùng để huấn luyện cán bộ CM tại Quảng Châu ?
Hàng ngang số 7 gồm 9 ô:
Hội VNTNCM được thành lập ở đâu của Trung Quốc ?
Y Ê U N Ư Ớ C
nguon VI OLET