Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Đăng ngày 7/5/2017 3:17:41 PM | Thể loại: Lịch sử | Chia sẽ bởi: Trung Cao Dương Huyền | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 24 | Kích thước: 3.36 M | Loại file: pptx
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 1
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 2
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 3
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 4
  • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Lịch sử. . nslide giới thiệu đến bạn đọc bài giảng Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , bài giảng Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong thể loại Lịch sử được chia sẽ bởi user Trung Cao Dương Huyền tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Lịch sử , có 24 page, thuộc thể loại .pptx, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Môn học: Lịch sử lớp 5 CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Bài 17 Vân Nam Phongsali điện biên Họat đông 1:Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp 1) Cứ điểm là gì ? 2)Tập đoàn cứ điểm là gì ? 3)Pháo đài là gì ? 4) Âm mưu của thực dân Pháp trong việc xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố nhất Đông Dương ? Theo em tập đoàn cứ điểm là gì? Tập đoàn cứ điểm là: đa dạng vị trí phòng ngự có công sự https://nslide.com/bai-giang/bai-17-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu.dwsu0q.html

Nội dung

Môn học: Lịch sử lớp 5
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bài 17
Vân Nam
Phongsali
điện biên
Họat đông 1:Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp


1) Cứ điểm là gì ?

2)Tập đoàn cứ điểm là gì ?

3)Pháo đài là gì ?

4) Âm mưu của thực dân Pháp trong việc xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương ?
Theo em "tập đoàn cứ điểm" là gì?
Tập đoàn cứ điểm là: nhiều vị trí phòng ngự có công sự vững chắc hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố.
Vì sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương?
Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
Họat động 2 : Chiến dịch Điện Biên Phủ
1) Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ?
2) Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào ?
3) Nêu thời gian, địa điểm và kết quả từng đợt tấn công của chiến dịch Điện Biên Phủ.
4) Vì sao ta giành được thắng lợi?
5) Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
6) Kể một số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch.
Hồ Chí Minh
Pham Văn Đồng
Nguyễn Chí Thanh
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Lịch sử:
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
2. Sự chuẩn bị của ta:
Nửa triệu chiến sĩ từ các
mặt trận hành quân về
Điện Biên Phủ
Hàng v?n t?n vu khí
đu?c v?n chuy?n
vào tr?n đ?a
Gần ba vạn người từ các địa phương
tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm,
quần áo, thuốc men…lên Điện Biên Phủ
Quân và dân ta đã chuẩn bị cho
chiến dịch với tinh thần cao nhất
ĐOÀN XE THỒ PHỤC VỤ CHIẾN DỊCH ĐiỆN BIÊN PHỦ
BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN VÀO TRẬN ĐỊA
- Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào?
Về sức người b) Về sức của
Chú giải
Sở chỉ huy của địch
Cứ điểm và tên cứ
điểm của địch.
Sân bay
Quân ta tấn công đợt 1
Quân ta tấn công đợt 2
Quân ta tấn công đợt 3
đồi độc lập
đồi him lam
Bản kéo
Mường thanh
Bản
hồng cúm
c1
S. Nậm Rốm
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
+ĐỢT 3:
Ngày 1/5/1975
+ ĐỢT 2:
Ngày 20/3/ 1954
+ ĐỢT 1 :
Ngày 13/3/1954
A 1
Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng bộ chỉ huy Pháp ra hàng.
Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri
Hàng quân Pháp ra hàng
Ta giành được thắng lợi vì:
Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Quân và dân ta có tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất.
Ta có sự chuẩn bị tối đa cho chiến dịch.
Ta được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Ý NGHĨA CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐiỆN BIÊN PHỦ
6) Gương chiến đấu tiêu biểu :

Anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
Anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng
Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp người lên kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954.

Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.
Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện (1924 -1953).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp,( 1911 - 2013)


- Ông làngu?i l�n k? ho?ch v� tr?c ti?p ch? huy tr?n d�nh Di?n Bi�n Ph? nam 1954.
- Trong 21 nam (1954-1975) kh�ng chi?n ch?ng M?, ơng tr?c ti?p t? ch?c v� ch? d?o c�c ho?t d?ng c?a Qu�n d?i Nh�n d�n.
- Ơng l� m?t thi�n t�i v? qu�n s?,
m?t anh h�ng d�n t?c, m?t danh
tu?ng c?a th? k? 20.

Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c­êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “Ph¸o ®µi khæng lå” cña thùc d©n Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ, ghi trang vµng chãi läi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta.
Xem phim