Giáo viên thực hiện: Nguyễn Kim Huyên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 7
MÔN
SINH HỌC 7
Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA
NGÀNH GIUN ĐỐT
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
II. VAI TRÒ CỦA GIUN ĐỐT
NỘI DUNG
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Giun đất
Rươi
Đỉa
Giun đỏ
Sá sùng
Vắt
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Hoàn thành bảng sau:
Hoạt động nhóm
3 phút
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Giun đất
Đỉa
Rươi
Giun đỏ
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Vắt
Sá sùng
I. MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP
Hoạt động nhóm
3 phút
Đất ẩm
Chui rúc
Nước ngọt, nước mặn, nước lợ
Kí sinh ngoài
Nước lợ
Tự do
Nước ngọt
Định cư
Lá cây, đất
Tự do
Nước mặn
Chui rúc
I. Một số giun đốt thường gặp:
- Giun đốt có nhiều loài như : Vắt, rươi, đỉa, giun đỏ, sá sùng…
- Sống ở các môi trường : Đất ẩm, nước, lá cây…
- Lối sống : tự do, ở cạn, định cư hay chui rúc , kí sinh …

Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
II. Vai trò của giun đốt
Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
II. Vai trò của giun đốt
Hoạt động nhóm
3 phút
II. Vai trò của giun đốt
Sá sùng
Khô
xào
Nướng
Nước mắm
II. Vai trò của giun đốt
Chả
Mắm
Nem
Rươi
Bún chả
II. Vai trò của giun đốt
Giun đất
II. Vai trò của giun đốt
Một con đỉa đang “chữa trị” cho 1 bệnh nhân , người bị mất một phần thị lực.  
II. Vai trò của giun đốt
Đỉa
Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
II. Vai trò của giun đốt
rươi, sá sùng
giun đất, giun đỏ,
các loài giun đất…
rươi, sá sùng, giun đỏ
các loài đỉa, vắt…
II. Vai trò của giun đốt
Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
1.Lợi ích
- Làm thức ăn cho người và động vật.
- Làm cho đất đất tơi xốp thoáng khí, màu mỡ
2.Tác hại
- Ký sinh gây hại cho con người và động vật…
- Dùng để chữa bệnh
Vậy ta phải làm gì để bảo vệ môi trường, bảo vệ giun đốt có lợi không bị tuyệt chủng
Vệ sinh bãi biển
Trồng rừng phòng hộ ven biển
Vận động mọi tổ chức cá nhân cùng bảo vệ môi trường
Chung tay bảo vệ môi trường
1
2
3
4
T Ơ I X Ố P
Đ Ỉ A
Đ Ị N H C Ư
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
P
T
Đ
C
Ơ
Ô
T
C Ơ T H Ể
P H Â N Đ Ố T
H
Ê
N
H
Â
H Ệ T U Ầ N H O À N
Hàng ngang số 1: Gồm 10 chữ cái
Ở giun ngành giun đốt đã bắt đầu xuất hiện
hệ cơ quan mới là hệ thần kinh và ………………..
Hàng ngang số 2: Gồm 6 chữ cái
Giun đất là động vật có ích: làm cho đất
màu mỡ và ……….......... ?
Hàng ngang số 3: Gồm 3 chữ cái

Đại diện nào thuộc ngành giun đốt
vừa có lợi vừa có hại ?
Hàng ngang số 4: Gồm 6 chữ cái
Giun đỏ có lối sống như thế nào ?
DẶN DÒ
Học bài:
- Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) - SGK , Tr. 61.
2. Làm bài tập :
- Làm bài tập ( 4 ) - SGK, Tr. 61.
3. Chuẩn bị bài sau:
- Ôn tập các nội dung kiến thức các bài từ đầu năm học để chuẩn bị cho Bài Kiểm tra 45`. Chú ý Chưuong: Giun dẹp, giun tròn, giun đốt.
nguon VI OLET