CÙNG CÁC EM HỌC SINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng và tôn giáo?
a.Đi lễ nhà thờ
b.Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
c. Làm lễ, cúng bái
d.Đi dâng lễ đền Hùng
e.Xem bói
Câu 2:Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ?
a. Không phân biệt đối xử giữa những người theo hoặc không theo tôn giáo nào .
b. Hút thuốc lá trong đền , chùa, nhà thờ .
c. Tuân theo những qui định của nhà chùa , nhà thờ khi vãn cảnh .
d. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa .
TRÒ CHƠI : “ BÍ MẬT SAU CÁC BÔNG HOA ”
Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc Cách Mạng nào ?
-> CM tháng 8 / 1945
Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày tháng , năm nào ?
- 02/09 / 1945

Ngày 02/07/1976
Tại kì họp Quốc hội khóa 6
Nước ta đổi tên từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi nào?
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn toàn
miền Nam
CM tháng 8/1945
02/09/1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
Giải phóng Miền Nam Việt Nam ( 1975 )
02/07/1976 Nước ta đổi tên thành Nước CHXHCNVN
Bài 17:
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
1.Thông tin,sự kiện
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
Nam Quốc Sơn Hà
( Lý Thường Kiệt)
Bình ngô đại cáo
( Nguyễn Trãi)
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
2.Nội dung bài học
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
2.Nội dung bài học
a. Bản chất của nhà nước ta:
- Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
Bài tập 1: Nhà nước ta là nhà nước
+ Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau khi cách mạng tháng 8/1945.là thành quả cách mạng của nhân dân.
+Do dân:Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử
+ Vì dân: Nhà nước hoạt động phục vụ nhân dân.
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
Điều 2  
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
2.Nội dung bài học
a. Bản chất của nhà nước ta:
Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Đề ra đường lối lãnh đạo đất nước
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013
Điều 4  
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
(I)
(II)
(III)
(IV)
Trò chơi: " AI NHANH HƠN"
Đội 1,2: Tìm cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử.
Đội 3,4: Tìm cơ quan hành chính,cơ quan kiểm sát.
(3 phút)
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Các cơ
quan quyền
lực,đại biểu
của nhân dân
Các cơ quan
Hành chính
Nhà nước
Các cơ
Quan xét
Xử
Các cơ
quan
kiểm sát
Chính phủ
UBND tỉnh (tp)
UBND huyện
(quận, Thị xã)
- UBND xã
(phường, Thị trấn)
- Tòa án Nhân dân tối cao
- Tòa án Nhân dân tỉnh (tp)
- Tòa án ND
huyện(Q, TX)
Các tòa án
quân sự
-Viện kiểm sát ND tối cao
- Viện kiểm sát ND tỉnh (tp)
- Viện kiểm sát huyện (quận, TX)
- Các Viện kiểm sát Quân sự
Quốc Hội
-HĐND tỉnh(tp)
-HĐND huyện
(quận, Thị xã)
- HĐND xã
(Phường, Thị trấn)
SỰ PHÂN CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
1.Thông tin,sự kiện
2.Nội dung bài học
a. Bản chất của nhà nước ta:
Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
c. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp Trung Ương và cấp địa phương có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau
Bộ máy nhà nước bao gồm 4 cấp và 4 loại cơ quan .

Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Màu sắc em yêu
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
Miêu tả hình dạng quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Quốc ca, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài gì ?
Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ở đâu?
Hát một bài hát có từ Việt Nam?
Bài 17: NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Học bài , làm bài tập SGK trang 55-57.
Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài .
Chuẩn bị cho tiết sau :
+Tìm hiểu tấm gương ,việc làm mẫu mực của cán bộ địa phương.
+Tìm hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước nhân dân đến gia đình em.

Chân thành cảm ơn
thầy cô giáo và các em