slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23

Bài 18. Biến dạng của thân bài giảng Sinh học 6

Đăng ngày 2/5/2009 3:03:27 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 67 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: 4.52 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 18: Biến dạng của thân
GV: Nguyễn Thị Thu Hường
Bài 18: Bi?n d?ng c?a thân
Ki?m tra bài cu
Di?n c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng:
M?ch g?m nh?ng t? bào s?ng, màng m?ng có ch?c nang

M?ch g?m nh?ng t? bào hóa g? dày, không có ch?t t? bào, có ch?c nang

…..
……
….
…..
(1)
(2)
(3)
(4)
rây
Vận chuyển các chất hữu cơ
gỗ
Vận chuyển nước và muối khoáng
Bài m?i: bài 18
Bi?n d?ng c?a thân.
I. Quan sát và ghi l?i thông tin v? m?t s? lo?i thân bi?n d?ng:
a) Quan sát các lo?i c?: dong ta, su hào, g?ng, khoai tây. Chúng có nh?ng dđ?c dđi?m nào c?a thân?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát c? dong ta, c? g?ng. Tìm nh?ng dđ?c dđi?m gi?ng nhau gi?a chúng ?
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát kỹ củ su hào, củ khoai tây. Ghi lại những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng ?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
-Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây?
Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của thân rễ đối với cây?
- Hãy xác định tên các loại thân sau?
Thân củ
Thân rễ
b)Tìm hiểu thân mọng nước: thân cây xương rồng.
Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì?
Trong điều kiện nào lá xương rồng biến thành gai?
Cây xương rồng thường sống ở đâu?
Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?
Thân mọng nước
II/ Đặc điểm, chức năng của môt số loại thân biến dạng:
Điền vào bảng sau:
Củng cố:
Hãy sắp xếp các loại củ sau theo đúng loại thân hay rễ biến dạng?
Thâ�n bi?n d?ng
R? bi?n d?ng
Dặn dò:
Đọc mục : "Em có biết"
Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài ở SGK .
Chuẩn bị ôn tập kiểm tra 1 tiết.

Sponsor Documents