Kiểm tra bài cũ
? Tại sao chỉ trong 4 tháng (6 - 9/1929) ở Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản?
? Em biết gì về bức ảnh này?
? Trình bầy bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1925-1926?
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
a. Hoàn cảnh:
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
Cuối năm 1929, ở Việt Nam ba tổ chức Cộng
sản ra đời cùng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
yêu cầu cấp bách của cách mạng
VN lúc này là gì ?
Phải có một đảng thống nhất trong cả nước.
Vậy ba tổ chức Cộng sản cùng lúc hoạt động lãnh đạo cách mạng VN thì có những hạn chế gì?
Đông Dương
Cộng Sản Đảng
An Nam
Cộng Sản Đảng
Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn
Hoạt động riêng rẽ tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau
Thành lập chính đảng duy nhất
Yêu cầu bức thiết
=>
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
a. Hoàn cảnh:
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
Cuối năm 1929, ở Việt Nam ba tổ chức Cộng
sản ra đời cùng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Phải có một đảng thống nhất trong cả nước.
b. Hội nghị thành lập đảng:
Hội nghị được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu? Do ai chủ trì ? thành phần tham dự ?
-Từ 3 đến 7 /2/1930 hội nghị được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng-TQ).
Chủ trì: Nguyễn Ái Quốc.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
LÊ HỒNG SƠN
1899-1933
2 đại biểu ở nước ngoài
HỒ TÙNG MẬU
(1896-1951) 
2 đại biểu An Nam cộng sản Đảng
2 đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
a. Hoàn cảnh:
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
Cuối năm 1929, ở Việt Nam ba tổ chức Cộng
sản ra đời cùng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Phải có một đảng thống nhất trong cả nước.
b. Hội nghị thành lập đảng:
-Từ 3 đến 7 /2/1930 hội nghị được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng TQ).
Chủ trì: Nguyễn Ái Quốc.
c. Nội dung:
Nhất trí thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt,
điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
Hội nghị được diễn ra như thế nào? Với nội dung gì ?
Hội nghị này có ý nghĩa như thế nào?
d. Ý nghĩa:
Có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
Nhờ yếu tố nào Hội nghị lại thành công nhanh chóng như vậy?

- Tại sao chỉ có Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất được các tổ chức cộng sản ?
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3/2/1930):
+ Đổi tên Đảng thành ĐCS Đông Dương.
+ Bầu BCH Trung ương
+ Cử đồng chí Trần Phú làm Tổng bí thư.
+ Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
Giữa lúc cao trào cách mạng lên cao,
BCH TW Đảng đã làm gì?
Hội nghị đưa ra những quyết định gì?
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930):
Tháng 10/1930 BCHTW họp Hội nghị lần thứ
nhất tại Hương cảng (TQ).
Trần Phú
(1904-1931 )
Quê: thôn Tùng Ảnh, xã Việt Yên Hạ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3/2/1930):
Đổi tên Đảng thành ĐCS Đông Dương.
Bầu BCH Trung ương
Cử đồng chí Trần Phú làm Tổng bí thư.
Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930):
Tháng 10/1930 BCHTW họp Hội nghị lần thứ
nhất tại Hương cảng (TQ).
Luận cương Chính trị 1930
của Đảng có những đặc
điểm chủ yếu nào?
* Nội dung:
Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn:
Cách mạng tư sản dân quyền & Cách mạng XHCN
- Nhiệm vụ : Đánh đổ đế quốc Pháp và chế độ phong kiến.
- Lực lượng: Công nhân và nông dân.
- Phương pháp cách mạng : Vũ trang bạo động.
- Lãnh đạo: Đảng Cộng Sản.
Chương II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
Tiết 21-Bài 18
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3/2/1930)
Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa gì?
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930)
III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG
- Là kết quả tất yếu của Lịch sử, là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt
- Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
- C�ch m?ng Vi?t Nam l� b? ph?n c?a c�ch m?ng th? gi?i.
Đối với trong nước có ý nghĩa gì?
Đối với thế giới có ý nghĩa gì?
* B�i t?p 1: Trong cỏc nhõn v?t l?ch s? du?i dõy, ai l� ngu?i so?n th?o lu?n cuong chớnh tr? c?a D?ng?
A/. Nguyễn Ái Quốc
B/. Ngô Gia Tự
C/. Trần Phú
D/. Lê Hồng Phong
* B�i t?p 2: Mụ hỡnh du?i dõy du?c ghi trong van ki?n n�o c?a D?ng C?ng S?n Vi?t Nam?
Làm cải cách tư sản dân quyền
Bỏ qua giai đoạn TBCN
Tiến thẳng lên CNXH
* Dỏp ỏn: Lu?n cuong chớnh tr? thỏng 10 nam 1930
* Bài tập 3: Em hãy kẻ sơ đồ nối các ô lại với nhau sao cho hoàn chỉnh sơ đồ về sự ra đời của Đảng?
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Phong trào công nhân
Phong trào yêu nước
Đảng cộng sản Việt Nam
* Bài tập 4: Ai là người thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam thành một Đảng Cộng Sản duy nhất?
A/. Nguyễn ái Quốc
B/. Lê Hồng Phong
C/. Trần Phú
* Lập niên biểu các sự kiện chính trong quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc từ 1920 đến 1930, đó là quá trình Người phấn đấu không mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng
Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
Nguyễn ái Quốc ra nhập Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp ở Tua. Người bỏ phiếu tán thành Quốc Tế III, gia nhập Đảng Cộng Sản Pháp
Nguyễn ái Quốc thành lập :"Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa" ở Pari để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam
Người sáng lập ra báo:"Người cùng khổ" để truyền bá những tư tưởng cách mạng mới vào thuộc địa
Người từ Pháp sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân và dự Đại hội V của Quốc Tế Cộng Sản
Nguyễn ái Quốc thành lập: "Hội Việt Nam cách mạng thanh niên" mở nhiều lớp huấn luyện tại Quảng Châu, viết tác phẩm: "Đường cách mệnh"
Nguyễn ái Quốc triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
* Hướng dẫn về nhà
- H?c thu?c b�i, suu t?m thờm tranh ?nh tu li?u cú liờn quan d?n b�i h?c
- D?c tru?c b�i m?i: B�i 19
?
nguon VI OLET