Giáo viên: Lê Thị Thủy
BÁO CÁO
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH
KHI HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5
1. Lí do chọn biện phápVai trò của môn Lịch sử trong việc giáo dục học sinh
Cùng với các môn học khác, môn Lịch sử có vai trò
không nhỏ trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện.
Giúp học sinh lĩnh hội
được một số tri thức
ban đầu thiết thực về
xã hội đó là các sự
kiện, nhân vật tiêu
biểu trong lịch sử
dựng nước và giữ
nước của dân tộc.
Hình thành và phát
triển ở học sinh
các kĩ năng quan
sát, mô tả, phân
tích, so sánh, đánh
giá mối quan hệ
giữa các sự kiện
trong xã hội.
Bồi dưỡng tình yêu đất
nước, lòng tự hào dân tộc,
thái độ trách nhiệm với gia
đình, cộng đồng và xã hội;
kích thích tính ham hiểu
biết, tìm tòi của học sinh
từ đó giúp học sinh có ý
thức hơn trong việc học
tập để xây dựng đất nước.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
Vai trò của môn Lịch sử trong việc giáo dục học sinh
Hình thành và phát
triển ở học sinh
các kĩ năng quan
sát, mô tả, phân
tích, so sánh, đánh
giá mối quan hệ
giữa các sự kiện
trong xã hội.
1. Lí do chọn biện phápMột số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
Xuất phát từ vai trò, đặc trưng của bộ môn Lịch sử và yêu cầu đổi mới giáo dục, cũng như thực tiễn dạy học bộ môn, việc biên soạn SGK Lịch sử TH có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Sách giáo khoa Lịch sử hiện nay được biên soạn không chỉ là tài liệu của giáo viên mà còn là tài liệu học tập của học sinh theo định hướng mới. Kênh hình trong SGK không chỉ minh họa, làm cơ sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà còn là một nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh.
Kênh hình trong SGK lịch sử gồm nhiều loại: bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử dùng để minh họa cho kênh chữ hoặc với tư cách là nguồn cung cấp thông tin, kiến thức cho người học.
Sự phong phú, đa dạng của kênh hình trong SGK như vậy, đòi hỏi giáo viên khi sử dụng phải linh hoạt, sáng tạo. Là giáo viên dạy lớp 5 nhiều năm tôi rất trăn trở điều này.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.
- Nguyên nhân là vì: nhiều phụ huynh và học sinh còn xem nhẹ môn Lịch sử, nên việc quan tâm đến học tập của con em mình còn hạn chế, ý thức học tập của học sinh chưa tốt.
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
- Nguyên nhân là vì:
+ Chóng ta míi chØ chó ý ®Õn kªnh chữ cña s¸ch gi¸o khoa, coi ®©y lµ nguån cung cÊp kiÕn thøc lÞch sö duy nhÊt trong d¹y häc mµ kh«ng thÊy r»ng kªnh hình kh«ng chØ lµ nguån kiÕn thøc quan träng, mµ cßn lµ phư¬ng tiÖn trùc quan cã gi¸ trÞ gióp bµi häc LÞch sö trë nªn sinh ®éng h¬n, hÊp dÉn h¬n, g©y høng thó häc tËp h¬n cho häc sinh.
+ Kh«ng Ýt gi¸o viªn chưa hiÓu râ xuÊt xø, néi dung ý nghÜa cña kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa.
+ Cã những gi¸o viªn nhËn thøc ®Çy ®ñ gi¸ trÞ, néi dung kªnh hình nhưng l¹i ng¹i sö dông, sî mÊt thêi gian, hoÆc
sö dông mang tÝnh hình thøc, minh họa cho bài giảng.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.
Kết quả khảo sát học sinh trước khi thực hiện biện pháp:
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
- Khi sử dụng những kênh hình được trình bày với tư cách để minh họa cho kênh chữ thì việc sử dụng chúng chỉ dừng lại ở việc nhằm minh họa làm cho nội dung bài giảng sinh động, phong phú, hấp dẫn hơn. Giáo viên không sử dụng chúng trong cũng cố bài hay trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Khi giao nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên phải tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh học tập của học sinh để vận dụng cho phù hợp. Tránh tình trạng ôm đồm, hình vẽ nào, tranh ảnh nào cũng giới thiệu mô tả thì không đủ thời gian.
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
- Đối với các bản đồ, lược đồ lịch sử phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Các bản đồ hoặc lược đồ đưa ra phải thực sự mẫu mực đạt yêu cầu chính xác, to, rõ để mọi đối tượng học sinh đều quan sát được.
+ Giáo viên phải nghiên cứu kĩ bản đồ hoặc lược đồ đưa ra, tập trình bày trước ở nhà để khi trình bày trước học sinh được mạch lạc hơn, chính xác và lôi cuốn người nghe.
- Đối với tranh ảnh về lịch sử, giáo viên cần chọn lọc những tranh có nội dung phù hợp, thiết thực, tránh việc quá lạm dụng tranh ảnh, làm lệch đi nội dung tiết học.
- Cần sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại bằng giáo án điện tử.
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. . Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
Bước 1. Cho học sinh quan sát tranh, ảnh để học sinh xác định một cách khái quát nội dung tranh ảnh cần khai thác.
Bước 2. Giáo viên nêu câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề, tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung của tranh ảnh.
Bước 3. Học sinh trình bày những kết quả tìm hiểu của mình về tranh ảnh, học sinh khác bổ sung hoàn thiện.
Bước 4. Giáo viên nhận xét, bổ sung, học sinh trả lời và hoàn thiện nội dung khai thác tranh ảnh cung cấp cho học sinh về kiến thức Lịch sử.
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
Hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa của môn Lịch sử là: bản đồ, lược đồ, tranh ảnh tư liệu và ảnh chân dung các nhân vật lịch sử. Hệ thống kênh hình này không đơn thuần chỉ để minh họa mà nó còn có vai trò cung cấp thông tin, nên người giáo viên phải hiểu và biết cách tổ chức khai thác phục vụ việc dạy học và giáo dục lịch sử cho học sinh đạt hiệu quả.
Kênh hình trong sách giáo khoa của phân môn Lịch sử hiện nay nhiều, phong phú, màu sắc và trình bày đẹp. Ngoài tính minh họa, mỗi bức tranh, bức ảnh còn hàm chứa những thông tin lịch sử với mức độ khác nhau phục vụ việc dạy và học đạt hiệu quả.
2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5
Lược đồ, bản đồ chủ yếu được bố trí ở các loại bài về các cuộc khởi nghĩa, các chiến dịch, các trận đánh cách bố trí lực lượng hai bên và diễn biến của cuộc khởi nghĩa, chiến dịch, trận đánh.
Ví dụ: Bài Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”,
Để HS nắm được diễn biến của chiến dịch, GV yêu cầu HS: Quan sát lược đồ, tranh ảnh tư liệu thảo luận nhóm 4 để hoàn thành các nội dung sau:
+ Thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc theo mấy đường? Đó là những đường nào?
+ Quân ta chặn đánh những mũi tiến công đó của thực dân Pháp như thế nào?
+ Sau khi sa lầy ở Việt Bắc quân Pháp đã làm gì?

1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

- HS sẽ quan sát lược đồ, tranh ảnh trao đổi trong nhóm để thống nhất kết quả
- GV yêu cầu các nhóm trình bày nhóm khác bổ sung và có thể dựa vào hình ảnh, lược đồ để thi trình bày diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
- Tổ chức cho HS bình chọn nhóm trình bày hay nhất.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Ví dụ 2: Khi dạy bài Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950
Để HS nắm được diễn biến của chiến dịch, GV yêu cầu HS: Quan sát lược đồ, tranh ảnh tư liệu thảo luận nhóm 4 hoàn thành nội dung sau:
1. Trận đánh mở màn cho chiến dịch là trận nào?
2. Kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?
HS sẽ quan sát lược đồ, tranh ảnh trao đổi trong nhóm để thống nhất kết quả, GV yêu cầu các nhóm trình bày nhóm khác bổ sung và sử dụng lược đồ “động” để củng cố bài giúp HS nắm được diễn biến của chiến dịch rõ nét hơn:
Lược đồ chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950
An Châu
Bắc Giang
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Trong quá trình giảng dạy tôi còn hướng dẫn học sinh khai thác triệt để tranh ảnh trong sách giáo khoa, qua đó để các em hiểu rõ hơn nội dung bài học.
+ Ví dụ: Khi dạy bài: “Xô viết Nghệ - Tĩnh” sau khi đã hướng dẫn các em khai thác nội dung bài tôi cho các em mở sách giáo khoa quan sát nội dung hình 2 (Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia cho trong những năm 1930 - 1931) sách giáo khoa trang 18 (Lịch sử 5) và quan sát hình 3 sách giáo khoa trang 11 hỏi: Hai hình ảnh cho thấy đời sống của người nông dân ở các vùng nông thôn có chính quyền cách mạng mới trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh thay đổi như thế nào?
- Dựa vào hình ảnh các em đã nêu được: Ở những nơi nhân dân giành được chính quyền cách mạng, người dân được cày trên thửa ruộng của chính mình, còn trước đây sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân không có ruộng, họ phải cày thuê, cuốc mướn cho địa chủ, thực dân hay bỏ làng đi làm ăn ở nơi khác.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Hình 3: Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

.
*Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua ảnh: “Cách mạng tháng 8 năm 1945 (ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn) khi dạy bài 9: Cách mạng mùa thu
+ Kiến thức học sinh cần khai thác qua ảnh:
Giúp HS thấy được khí thế cách mạng của quần chúng khi nổi dậy cướp chính quyền; lòng yêu nước, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

.
Mặt khác là minh chứng về thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa qua việc cướp chính quyền tại trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội lớn nhất đất nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội.
+ Có thể khai thác các bức ảnh để minh họa cho lời giảng của giáo viên khi dạy về diễn biến và ý nghĩa của Cách mạng mùa thu.
-Trước hết cần giới thiệu cho học sinh biết những địa danh trong các bức ảnh, giáo viên nhấn mạnh tính tiêu biểu, điển hình của các địa danh đó (Ví dụ: Phủ Khâm sai là trụ sơ bộ máy chính quyền địch...) Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt học sinh để khai thác tư liệu như: Hãy nhận xét về khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân được thể hiện qua các bức ảnh...
Với cách khai thác như vậy tôi thấy học sinh hứng thú hơn và nhớ bài tốt hơn.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Đây là ảnh của các nhân vật lịch sử trong loại bài dạy về nhân vật lịch sử.
Cái mới của loại bài này so với chương trình cũ là dạy nhân vật lịch sử thông qua và gắn liền với sự kiện lịch sử chứ không thuần tuý kể về nhân vật lịch sử như trong chương trình cũ vì vậy việc khai thác ảnh chân dung của nhân vật phục vụ bài dạy phải đảm bảo nguyên tắc: Làm nổi bật tư chất, nhân cách nhân vật nhưng không quá xa đà, không tách rời nhân vật lịch sử ra khỏi mối quan hệ với thời đại của nhân vật và sự kiện lịch sử mà nhân vật có vai trò quyết định.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Ví dụ : Khi dạy Bài Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950, ngoài việc cho HS quan sát bản đồ hoặc lược đồ tôi còn hướng dẫn học sinh quan sát hình 1: Bác Hồ quan sát mặt trận Biên giới và giúp các em khai thác nội dung bằng câu hỏi gợi mở: Nhân vật lịch sử trong hình là ai? Bác đang làm gì? Em có suy nghĩ gì về việc Bác trực tiếp ra mặt trận?
Qua quan sát tranh HS thấy được những người trực tiếp chỉ huy chiến dịch đã làm việc vất vả, quyết tâm như thế nào cũng như thấy được tầm quan trọng của chiến dịch Biên giới đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:
d. Áp dụng công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả kênh hình:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

* Để nâng cao hiệu quả của giờ dạy Lịch sử, việc áp dụng công nghệ thông tin để trình chiếu các đồ dùng như tranh ảnh, lược đồ… qua máy chiếu, ti vi là rất cần thiết.
Việc sử dụng bài giảng điện tử sẽ giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian viết nội dung lên bảng, treo bảng phụ,… nội dung hiển thị đến đâu, giáo viên giảng đến đó, dành thời gian cho học sinh được làm việc nhiều hơn.
Bài giảng điện tử được lưu trữ và làm tư liệu để có thể sử dụng chúng lâu dài và cho những lần dạy về sau.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:
d. Áp dụng công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả kênh hình
2.3. Hiệu quả:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Sau khi nghiên cứu và áp dụng đối với lớp mình dạy, tôi thấy các em học sinh rất thích thú học Lịch sử và nắm vững kiến thức của bài. Và trong kì thi kiểm tra định kì 95% học sinh của lớp đạt điểm 9,10 môn Lịch Sử
Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ được tập thể giáo viên trong tổ hưởng ứng và bổ sung góp ý. Nhiều đồng chí đã nghiên cứu và áp dụng vào lớp mình dạy và nhận thấy đây chính là một trong những biện pháp hay góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy, rất phù hợp với đối tượng học sinh lớp 5.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:
d. Áp dụng công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả kênh hình
2.3. Hiệu quả:
2.4. Kết quả đạt được:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

- Kết quả khảo sát học sinh trước khi thực hiện biện pháp:
- Kết quả khảo sát học sinh sau khi thực hiện biện pháp :
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:
d. Áp dụng công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả kênh hình
2.3. Hiệu quả:
2.4. Kết quả đạt được:
3. Kết luận:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa nhưng l¹i chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

Tôi hi vọng với nội dung của sáng kiến này sẽ giúp GV giảng dạy môn Lịch sử giảm bớt khó khăn khi khai thác, sử dụng kênh hình trong SGK. Để làm được điều này tôi mong rằng tổ, khối chuyên môn nên có một cuộc hội thảo để cho GV có cơ hội trao đổi kinh nghiệm việc sử dụng kênh hình trong SGK
Bản thân là người trực tiếp nghiên cứu về những vấn đề nêu trên. Tôi tin rằng với những hệ thống biện pháp mà sáng kiến đưa ra sẽ có tính khả thi nếu vận dụng một cách đồng bộ, linh hoạt.
1. Lí do chọn biện pháp
2. Nội dung biện pháp
2.1. Thực trạng:
2.1.1. HS chưa yêu thích và hứng thú khi học môn lịch sử nói chung.

2.2. Các biện pháp đã thực hiện:
2.2.1. Các nguyên tắc khi sử dụng các kênh hình.
2.2.2. Các bước làm việc với các kênh hình trong sách giáo khoa.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức qua các kênh hình
a. Khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ lịch sử:
b. Khai thác kiến thức từ tranh ảnh lịch sử:
c. Khai thác kiến thức từ ảnh chân dung nhân vật lịch sử:
d. Áp dụng công nghệ thông tin để khai thác hiệu quả kênh hình
2.3. Hiệu quả:
2.4. Kết quả đạt được:
3. Kết luận:

2.1.2. ViÖc khai th¸c néi dung kªnh hình trong s¸ch gi¸o khoa chưa ®ưîc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ.
Một số biện pháp giúp học sinh khai thác kênh hình khi học môn Lịch sử lớp 5

4. Cam kết
Xin chân thành cảm ơn đã lắng nghe!
nguon VI OLET