www.themegallery.com
Company Logo
BÀI 2
ẤN ĐỘ
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Tình hình kinh tế – xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX
2. Điểm tương đồng, khác biệt trong chính sách thuộc địa của Anh và Pháp
3. Đảng Quốc Đại và phong trào đấu tranh của nhân dân
www.themegallery.com
Company Logo
BÀI 2: ẤN ĐỘ
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX
- Giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.
Chính sách cai trị của thực dân Anh
Chính trị - xã hội: Chính phủ Anh cai trị trực tiếp, thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc giai cấp thống trị, khơi sâu sự cách biệt tôn giáo chủng tộc
Kinh tế: biến Ấn Độ thành thuộc địa, để vơ vét bóc lột lương thực, nguyên liệu và là nơi tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc.
Văn hóa – giáo dục: thi hành chính sách ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu, hủ tục cổ xưa…
Hậu quả: kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn dân tộc gay gắt
a. Đảng Quốc Đại:
- Sự thành lập:
+ Năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lập - chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Hoạt động của Đảng Quốc Đại
+ Trong 20 năm đầu, Đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa, đòi thực dân Anh thực hiện cải cách.
+ Sau đó, nội bộ Đảng bị phân hóa thành 2 phái ôn hòa và phái “cực đoan” do Ti-lắc đứng đầu .
2. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908)
BÀI 2: ẤN ĐỘ
Đảng Quốc đại phân hóa
Phái ôn hòa - chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.
Phái cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) - chủ trương đấu tranh bằng bạo lực.
Bal Gangadhar Tilak (1856-1920)
b. Phong trào dân tộc:
BÀI 2: ẤN ĐỘ
2. Đảng Quốc đại và phong trào giải phóng dân tộc (1885 – 1908)
Ben-gan
Hồi giáo
A�n giáo
b. Phong trào dân tộc:
+ Phong trào đấu tranh chống đạo luật chia cắt Ben-gan (1905)
+ Đỉnh cao là cuộc tổng bãi công ở Bom-bay (1908), khi thực dân Anh bắt giam Ti-lắc.
 Thực dân Anh buộc phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
Ý nghĩa:
- Cao trào cách mạng 1905-1908 mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ
BÀI 2: ẤN ĐỘ
2. Đảng Quốc đại và phong trào giải phóng dân tộc (1885 – 1908)
PHONG TRÀO
ĐẤU TRANH
NHÂN DÂN ẤN ĐỘ
Củng Cố
ĐẢNG QUỐC ĐẠI
VÀ SỰ PHÂN HÓA
TÌNH HÌNH
KINH TẾ - XÃ HỘI ẤN ĐỘ
A. Trở thành thuộc địa quan trọng nhất.
B. Trở thành nơi giao lưu buôn bán lớn nhất
C. Trở thành nơi cung cấp nguyên liệu.
D. Trở thành chỗ dựa tin cậy nhất ở Nam Á.
Câu 1: Vai trò của Ấn Độ khi thực dân Anh biến Ấn Độ thành thuộc địa là gì?
A. Nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết
B. Tuyến đường sắt đầu tiên được Anh xây dựng tại Ấn Độ
C. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng khai thác thị trường Ấn Độ
D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh
Câu 2: Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?
A. Chia để trị, chia rẽ người Ấn với các dân tộc khác ở Ấn Độ
B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ
C. Du nhập và tạo điều kiện cho sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ
D. Khơi gợi sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội
Câu 3: Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
A. gián tiếp.
B. đàn áp.
C. mua chuộc. 
D. trực tiếp.
Câu 4:  Đối với đất nước Ấn Ðộ, Thực dân Anh đã thực hiện chính sách cai trị
A. tư sản với công nhân.
B. nông dân với phong kiến.
C. thực dân Anh với tư sản.
D. toàn thể nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
Câu 5: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu XX là mâu thuẫn giữa
A. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược Ấn Độ.
B. Nữ hoàng Anh tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ.
C. Giai cấp tư sản thành lập Đảng Quốc Đại.
D. Chính sách chia cắt xứ Ben-gan có hiệu lực.
B. tư sản.
A. vô sản.
C. công nhân. 
D. nông dân.
Câu 6: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?
Câu 7: Năm 1885, ở Ấn Độ diễn ra sự kiện nào sau đây?
B. đấu tranh ôn hoà. 
A. bạo động vũ trang.
C. chính trị kết hợp vũ trang. 
D. thỏa hiệp để đạt được quyên lợi chính trị. 
Câu 8: Chủ trương đấu tranh của Đảng Quốc đại từ 1885 đến 1905 là
A. ngày đạo luật chia cắt Ben-gan có hiệu lực.
B. phái cực đoan trong Đảng Quốc đại thành lập.
C. thực dân Anh bắt giam Ti-lắc.
D. ngày Ti-lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại. 
Câu 9: Sự kiện dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Ðộ là
A. Có sự tham gia đông đảo của hang vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước
B. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”
C. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố
D. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ
Câu 10: Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 – 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là
CHÚC CÁC EM CÓ NHỮNG TIẾT HỌC VUI VẺ
nguon VI OLET