HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
BÀI 2:
CẢI TẠO, TU BỔ VƯỜN TẠP


BÀI 2: CẢI TẠO, TU BỔ VƯỜN TẠP
- Đa số vườn mang tính tự sản, tự tiêu là chủ yếu


I. Đặc điểm của vườn tạp ở nước ta
- Cơ cấu giống cây trồng được hình thành một cách tùy tiện


I. Đặc điểm của vườn tạp ở nước ta
- Cây trồng trong vườn phân bố, sắp xếp không hợp lý dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng, kìm hãm sự sinh trưởng phát triển của cây


I. Đặc điểm của vườn tạp ở nước ta
- Giống cây trong vườn thiếu chọn lọc, kém chất lượng, năng suất, phẩm chất thấp


I. Đặc điểm của vườn tạp ở nước ta
- Tăng giá trị của vườn thống qua các sản phẩm được tạo ra


II. Mục đích cải tạo vườn
- Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm


II. Mục đích cải tạo vườn
1. Bám sát những yêu cầu của một vườn sản xuất


III. Nguyên tắc cải tạo vườn
1. Bám sát những yêu cầu của một vườn sản xuất


III. Nguyên tắc cải tạo vườn
2. Cải tạo tu bổ vườn phải dựa theo thực tế của địa phương


III. Nguyên tắc cải tạo vườn
2. Cải tạo tu bổ vườn phải dựa theo thực tế của địa phương


III. Nguyên tắc cải tạo vườn
1. Xác định hiện trạng, phân loại vườn


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
2. Xác định mục đích cụ thể cải tạo vườn


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
2. Xác định mục đích cụ thể cải tạo vườn


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
3. Điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
3. Điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
3. Điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
3. Điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan


IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
TEXT
.
Bước 1:
Vẽ sơ đồ khu vườn hiện tại

Bước 2:
Thiết kế khu vườn sau cai tạo
Bước 3:
Lên kế hoạch cải tạo từng phần của vườn, thời gian thực hiện

Bước 4:
Sưu tầm giống cây có giá trị, năng suất, phẩm chất tốt và cải đất vườn
IV. Các bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
4. Lập kế hoạch cải tạo vườn
Thank You !
nguon VI OLET