Bài 2. Hình chiếu

bài giảng điện tử Công nghệ Công nghệ 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-08-14 21:30:29 Tác giả Lưu Phạm Thị loại .ppt kích thước 1.94 M số trang 54
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tiết 2: hình chiếuI. Khái niệm về hình chiếuTrang chủThế nào là hình chiếu của vật thể ?Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.II. Các

 • Bài 2. Hình chiếu - 1
 • Bài 2. Hình chiếu - 2
 • Bài 2. Hình chiếu - 3
 • Bài 2. Hình chiếu - 4
 • Bài 2. Hình chiếu - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 2: hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Trang chủ
Thế nào là hình chiếu của vật thể ?
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
II. Các phép chiếu
Tiết 2 : hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Luyện tập
Củng cố
Hướng dẫn
Mở rộng
Có tthể em chưa biết
a b c
Hình 2.2. Các phép chiếu
a) Phép chiếu xuyên tâm ; b) Phép chiếu song song; c) Phép chiếu vuông góc
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu xuyên tâm
Trang chủ
P
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu song song
Trang chủ
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu vuông góc
Trang chủ
II – Các phép chiếu
Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với MP chiếu
Phép chiếu xuyên tâm
Phép chiếu song song
Phép chiếu vuông góc
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2 : hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Luyện tập
Củng cố
Hưu?ng dẫn
Mở rộng
Có thể em chua biết
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Ba mặt phẳng chiếu này nhuư thế nào so với nhau?
Hình chiếu
Trang chủ
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Hóy tỡm hi?u thụng tin trong SGK hỡnh v? 2.3 v� 2.4 cho bi?t cỏc hỡnh chi?u d?ng, chi?u b?ng, chi?u c?nh thu?c cỏc m?t ph?ng chi?u n�o v� cú hu?ng chi?u nhu th? n�o?
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
Hình chiếu đứng: Có hu?ng chiếu từ trước tới.
Hình chiếu bằng: Có hu?ng chiếu từ trên xuống.
Hình chiếu cạnh: Có hu?ng chiếu từ trái sang.
I. Khái niệm về hình chiếu
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
Hình chiếu đứng: Có hu?ng chiếu từ trước tới.
Hình chiếu bằng: Có hu?ng chiếu từ trên xuống.
Hình chiếu cạnh: Có hu?ng chiếu từ trái sang.
I V. vị trí các hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Vị trí các hình chiếu
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
Hình chiếu đứng được vẽ đầu tiên ở góc trái trên cùng
Hình chiếu bằng được vẽ dưới hình chiếu đứng
Hình cạnh được vẽ bên phải hình chiếu đứng
Chú ý: * Nh÷ng quy ®Þnh cña b¶n vÏ kü thuËt:
- Kh«ng vÏ c¸c ®­ường bao cña mÆt ph¼ng chiÕu
- C¹nh thÊy cña vËt thÓ được vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm
- C¹nh khuÊt cña vËt thÓ được vÏ b»ng nÐt ®øt
Bài tập
Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3
Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rỏ sự tương quan gi?a các hướng chiếu với các hình chiếu.
Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2.
2
3
C
A
B
1
Đáp án
2
3
C
B
1
Hướng chiếu
A
Hình chi?u
x
x
x
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
C
B
A
Hình chiếu
Hướng chiếu
Với 3 hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 em hãy chọn hình chiếu tương ứng với hướng chiếu
1
2
3
BÀI TẬP
CỦNG CỐ
1) Thế nào là hình chiếu của một vật thể ?
Hình nhận được trên ………………………, thể hiện một mặt ……………………...của vật thể đối với người quan sát ……………………………, gọi là …………………. của vật thể.
2) Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì?
phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu ……………….. từ một điểm
phép chiếu song song có các tia chiếu …………………. với nhau
phép chiếu vuông góc có các tia chiếu …………………. với mặt phẳng chiếu
xuất phát
song song
vuông góc
mặt phẳng chiếu
đứng trước vật thể
nhìn thấy
hình chiếu
Thank You !
CHÀO TẠM BIỆT
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

Nguồn:Lưu Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 2. Hình chiếu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai_2_hinh_chieu.ppt[1.94 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
56060q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-08-14 21:30:29
Loại file
ppt
Dung lượng
1.94 M
Trang
54
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 2. Hình chiếu

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 2: Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2: Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2010

  Xem: 0

 • Bài 2: Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2: Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 7

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2015

  Xem: 0

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 10

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 10

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2014

  Xem: 4

 • Bai 2.Hinh chieu
  Công nghệ 8
  Bai 2.Hinh chieu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2012

  Xem: 0

 • Bài 2. Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2. Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 2: Hình chiếu
  Công nghệ 8
  Bài 2: Hình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2008

  Xem: 229