Bài 2. Hình chiếu - bai 2 hinh chieu ppt

  • 14/08/2019 09:30:29
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.94 M, số trang : 54 ,tên bai 2 hinh chieu ppt

Slides

Bài 2. Hình chiếu slide 1
Bài 2. Hình chiếu slide 2
Bài 2. Hình chiếu slide 3
Bài 2. Hình chiếu slide 4
Bài 2. Hình chiếu slide 5

Chi tiết

Tiết 2: hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Trang chủ
Thế nào là hình chiếu của vật thể ?
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
II. Các phép chiếu
Tiết 2 : hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Luyện tập
Củng cố
Hướng dẫn
Mở rộng
Có tthể em chưa biết
a b c
Hình 2.2. Các phép chiếu
a) Phép chiếu xuyên tâm ; b) Phép chiếu song song; c) Phép chiếu vuông góc
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu xuyên tâm
Trang chủ
P
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu song song
Trang chủ
Các tia chiếu có đặc điểm gì ?
Phép chiếu vuông góc
Trang chủ
II – Các phép chiếu
Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với MP chiếu
Phép chiếu xuyên tâm
Phép chiếu song song
Phép chiếu vuông góc
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2 : hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Luyện tập
Củng cố
Hưu?ng dẫn
Mở rộng
Có thể em chua biết
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Ba mặt phẳng chiếu này nhuư thế nào so với nhau?
Hình chiếu
Trang chủ
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu đứng
Mặt phẳng chiếu bằng
Mặt phẳng chiếu cạnh
Hóy tỡm hi?u thụng tin trong SGK hỡnh v? 2.3 v� 2.4 cho bi?t cỏc hỡnh chi?u d?ng, chi?u b?ng, chi?u c?nh thu?c cỏc m?t ph?ng chi?u n�o v� cú hu?ng chi?u nhu th? n�o?
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
Hình chiếu đứng: Có hu?ng chiếu từ trước tới.
Hình chiếu bằng: Có hu?ng chiếu từ trên xuống.
Hình chiếu cạnh: Có hu?ng chiếu từ trái sang.
I. Khái niệm về hình chiếu
Hình
chiếu đứng
Hình
chiếu bằng
Hình
chiếu cạnh
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.
Khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận du?c trên mặt phẳng chiếu gọi là hình chiếu của vật thể.
Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ một điểm (tâm chiếu).
Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau.
Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
II. Các phép chiếu
Tiết 2: hình chiếu
III. Các hình chiếu vuông góc
1. Các mặt phẳng chiếu
2. Các hình chiếu
Hình chiếu đứng: Có hu?ng chiếu từ trước tới.
Hình chiếu bằng: Có hu?ng chiếu từ trên xuống.
Hình chiếu cạnh: Có hu?ng chiếu từ trái sang.
I V. vị trí các hình chiếu
I. Khái niệm về hình chiếu
Vị trí các hình chiếu
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
? Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
Hình chiếu đứng được vẽ đầu tiên ở góc trái trên cùng
Hình chiếu bằng được vẽ dưới hình chiếu đứng
Hình cạnh được vẽ bên phải hình chiếu đứng
Chú ý: * Nh÷ng quy ®Þnh cña b¶n vÏ kü thuËt:
- Kh«ng vÏ c¸c ®­ường bao cña mÆt ph¼ng chiÕu
- C¹nh thÊy cña vËt thÓ được vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm
- C¹nh khuÊt cña vËt thÓ được vÏ b»ng nÐt ®øt
Bài tập
Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3
Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rỏ sự tương quan gi?a các hướng chiếu với các hình chiếu.
Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2.
2
3
C
A
B
1
Đáp án
2
3
C
B
1
Hướng chiếu
A
Hình chi?u
x
x
x
Hình chiếu cạnh
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
C
B
A
Hình chiếu
Hướng chiếu
Với 3 hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 em hãy chọn hình chiếu tương ứng với hướng chiếu
1
2
3
BÀI TẬP
CỦNG CỐ
1) Thế nào là hình chiếu của một vật thể ?
Hình nhận được trên ………………………, thể hiện một mặt ……………………...của vật thể đối với người quan sát ……………………………, gọi là …………………. của vật thể.
2) Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì?
phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu ……………….. từ một điểm
phép chiếu song song có các tia chiếu …………………. với nhau
phép chiếu vuông góc có các tia chiếu …………………. với mặt phẳng chiếu
xuất phát
song song
vuông góc
mặt phẳng chiếu
đứng trước vật thể
nhìn thấy
hình chiếu
Thank You !
CHÀO TẠM BIỆT
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ