KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây ?
A. Ngôn ngữ Pascal
B. Ngôn ngữ lập trình
C. Ngôn ngữ máy
D. Tất cả các ngôn ngữ trên
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Ngôn ngữ lập trình là gì?
Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính?
Tiết 3+4
BÀI 2
Làm quen với chương trình
và ngôn ngữ lập trình
4. Cấu trúc chung của chương trình
3. Từ khóa và tên chương trình
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì
1. Ví dụ về chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
5
1. Ví dụ về chương trình
 Ví dụ:
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao Cac Ban’);
Readln;
End.
Lệnh khai báo tên chương trình
Lệnh in ra màn hình dòng chữ “Chao Cac Ban”
9/25/2021
6
1. Ví dụ về chương trình
9/25/2021
7
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
 Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ tËp hîp c¸c kÝ hiÖu vµ quy t¾c
viÕt c¸c lÖnh t¹o thµnh mét ch­ương tr×nh hoµn chØnh vµ
thùc hiÖn ®ư­îc trªn m¸y tÝnh
9/25/2021
8
3. T? khoỏ v� tờn chuong trỡnh
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
Readln;
End.
 a) Từ khóa:
Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định
9/25/2021
9
3. T? khoỏ v� tờn chuong trỡnh
 b) Tên:
Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ các quy tắc của
ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và thỏa mãn:
+Tên khác nhau tương ứng với hai đại lượng khác nhau
+Tên không được trùng với các từ khoá
Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương
trình và do người lập trình đặt. Nên đặt tên nên ngắn gọn, dễ
nhớ và dễ hiểu
Program CT_dau_tien;
Uses crt;
Begin
Writeln(‘Chao cac ban’);
Readln;
End.
9/25/2021
10
4. Cấu trúc chung của chuương trình
9/25/2021
11
 Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
 Phần khai báo
- Khai báo tên chương trình;
- Khai báo các thư viện và một số khai báo khác.
 Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà
máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có
Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên,
nếu có phần khai báo phải được đặt trước phần thân
chương trình
4. Cấu trúc chung của chuương trình
9/25/2021
12
4. Cấu trúc chung của chuương trình
Phần khai báo
Phần thân
Phần thân chuong trỡnh: bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End. Giữa từ khóa Begin và End là các câu lệnh.
Phần khai báo thường gồm các lệnh dùng để khai báo tên chuong trỡnh, khai báo các thư viện và một số các khai báo khác
9/25/2021
13
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình (Xem SGK trang 12)
Khởi động phần mềm Turbo Pascal ho?c Free Pascal bằng 1 trong hai cách:
Cửa sổ soạn thảo chuơng trình nhuư hình bên ?
+ Vào D:\Turbo Pascal 7.0 \BIN\Borland Pascal 7.0
+ Nháy đúp vào biểu tượng của chưuơng trình
9/25/2021
14
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
Sử dụng bàn phím để soạn thảo chương trình tưuơng tự nhưu soạn thảo văn bản
9/25/2021
15
5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
Để chạy chương trình, nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
Ghi nhớ!
Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc viết các lệnh.
Từ khoá: tập hợp các từ dành riêng cho những mục đích sử dụng nhất định của ngôn ngữ lập trình.
Cấu trúc chương trình thường gồm hai phần:
- Phần khai báo.
- Phần thân chương trình.
Tên để phân biệt các đại lượng trong chương trình và do người lập trình đặt.
CÁC EM CHÉP BÀI XONG, KHÔNG CẦN CHỤP GỬI ZALO NHÉ!
CÔ SẼ GỬI LINK KIỂM TRA BÀI VÀO ZALO, CÁC EM BẤM VÀO LINK ĐÓ ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI.
nguon VI OLET