`
MÔN ĐỊA LÍ - 10
Giáo viên giảng dạy: Tô Hồng Hân
Phần một: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Bài 2:
Chương I. BẢN ĐỒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Phương pháp kí hiệu
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
Phương pháp chấm điểm
Phương pháp bản đồ - biểu đồ
1. Phương pháp kí hiệu
Phương pháp kí hiệu được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố như thế nào?
a. Đối tượng biểu hiện:
1. Phương pháp kí hiệu
Để biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể: các điểm dân cư, mỏ khoáng sản, hải cảng...
a. Đối tượng biểu hiện:
b. Các dạng kí hiệu
Quan sát hình 2.1 có những dạng kí hiệu nào?
Kí hiệu hình học
Kí hiệu chữ
Kí hiệu tượng hình
- Có 3 dạng kí hiệu:
+ Kí hiệu hình học.
+ Kí hiệu chữ.
+ Kí hiệu tượng hình.
b. Các dạng kí hiệu
c. Nội dung thể hiện:
Phương pháp kí hiệu có thể biểu hiện được các thuộc tính nào của đối tượng địa lí? Lấy ví dụ chứng minh.
- Biểu hiện được: tên, vị trí, số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng.
c. Nội dung thể hiện:
Dựa vào hình 2.2, hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ.
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí nào?
a. Đối tượng biểu hiện:
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
- Thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội trên bản đồ.
Đó là những hiện tượng nào trên bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế - xã hội?
a. Đối tượng biểu hiện:
Gió và bão ở Việt Nam
b. Nội dung biểu hiện
Phương pháp kí hiệu đường chuyển động có khả năng biểu hiện những gì?
- Biểu hiện được:
+ Hướng di chuyển.
+ Khối lượng di chuyển.
+ Tốc độ di chuyển.
3. Phương pháp chấm điểm
Thể hiện các đối tượng địa lí phân bố phân tán, lẻ tẻ bằng các điểm chấm trên bản đồ.
Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng địa lí có sự phân bố như thế nào?
a. Đối tượng biểu hiện:
b. Nội dung thể hiện:
Sử dụng phương pháp này như thế nào?
Sự phân bố của đối tượng.
Số lượng của đối tượng.
Phân bố dân cư châu Á
Trên hình 2.4 mỗi chấm có kích thước khác nhau ứng với bao nhiêu người?
4. Phương pháp bản đồ - biểu đồ
Phương pháp bản đồ - biểu đồ có tác dụng gì? Hình thức như thế nào?
4. Phương pháp bản đồ - biểu đồ
Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó.
a. Đối tượng biểu hiện:
b. Nội dung thể hiện:
Thể hiện được số lượng, chất lượng và cơ cấu của đối tượng.
Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam, năm 2000
`
TẠM BIỆT CÁC EM. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
nguon VI OLET