NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ muốn tân canh đất nước
1. Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ.
* Ông xuất thân trong một gia đình Công giáo, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
* Từ bé, ông đã nổi tiếng là người thông minh, học giỏi được dân nhân trong vùng gọi là Trạng Tộ. Năm 1860, ông được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp ông đã chú ý quan sát, tìm hiểu sự văn minh, giàu có của nước Pháp. * Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1830 và mất năm 1871.
* Trình lên vua Tự Đức nhiều Bản điều trần.
Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ muốn tân canh đất nước
1. Nguyễn Trường Tộ
- Nguyễn Trường Tộ là một nhà nho yêu nước, hiểu biết hơn người và có lòng mong muốn đổi mới đất nước.
2. Tình hình nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược
-
2. Tình hình nước ta lúc bấy giờ.
- Triều đình nhượng bộ Pháp.
- Kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu.
- Đất nước không đủ sức tự lập, tự cường.
* Theo em, tình hình nước ta lúc bấy giờ như thế nào mà Nguyễn Trường Tộ lại muốn canh tân?
+ Đọc nội dung SGK và TLCH
* Qua những đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?
- Qua những đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác.
Tóm lại:
Nguyễn Trường Tộ là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu nước mạnh.
- Vào nửa cuối thế kỉ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ chúng, trong khi đó nước ta cũng rất nghèo nàn, lạc hậu không đủ sức tự lực tự cường.
- Yêu cầu tất yếu đối với hoàn cảnh của nước ta lúc bấy giờ là phải thực hiện đổi mới đất nước. Hiểu được điều đó, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên vua Tự Đức và triều đình nhiều bản điều trần đề nghị canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ muốn tân canh đất nước
1. Nguyễn Trường Tộ
- Nguyễn Trường Tộ là một nhà nho yêu nước, hiểu biết hơn người và có lòng mong muốn đổi mới đất nước.
2. Tình hình nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược
- Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực dân Pháp
- Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu
3. Những đề nghị đổi mới của Nguyễn Trường Tộ
10
3. Những đề nghề nghị canh tân đất nước:

* Những đề nghị canh tân đất nước là gì?
Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước.
Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế.
Xây dựng quân đội hùng mạnh.
Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng ...
Mở rộng quan hệ ngoại giao
Thuê chuyên gia nước ngoài
Mở trường
Xây dựng quân đội
Ngoại giao
Kinh tế
Văn hóa
Quân sự
2. Những đề nghề nghị canh tân đất nước:
* Trong các đề nghị đổi mới đó, đổi mới về mặt nào là cơ bản hàng đầu?
- Đổi mới về kinh tế là hàng đầu
Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị canh tân của ông
* Trước những đề nghị đổi mới đất nước, triều đình nhà Nguyễn chia làm mấy phe, đó là phe nào?
* Đề nghị của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không? Vì sao?
- Phe bảo thủ
+ Vua Tự Đức đứng về phe nào?
- Vua theo phe bảo thủ.
- Phe ủng hộ đổi mới
Việc vua quan nhà Nguyễn phản đối đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ cho thấy họ là người như thế nào?
Lấy những ví dụ để chứng minh sự lạc hậu của vua quan nhà Nguyễn.
- Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu được những thay đổi ở các nước trên thế giới.
- Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn có sự thay đổi. Vua Tự Đức cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
* Việc triều đình nhà Nguyễn không chấp nhận nhưng đề nghị đổi mới đất nước đã gây nên những hậu quả gì?
- Đất nước ngày càng lạc hậu, trì trệ cuối cùng suy yếu rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp gần một thế kỉ (1858-1945)
Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không đồng ý đổi mới.
Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ muốn tân canh đất nước
1. Nguyễn Trường Tộ
2. Tình hình nước ta trước khi thực dân Pháp xâm lược
3. Những đề nghị đổi mới của Nguyễn Trường Tộ
Ông đề nghị đổi mới ở hầu hết các mặt như: ngoại giao, kinh tế,...
Tuy nhiên triều đình nhà Nguyễn đã không chấp nhận.
Tình hình đất nước ngày càng suy thoái nghiêm trọng.
- Tuy không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp nhưng thông qua những đề nghị canh tân đất nước cũng thấy ông là một người có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
c. Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ có ý nghĩa như thế nào?
* Ý nghĩa: Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ chứng tỏ ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
** Nguyễn Trường Tộ đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước. Nhưng những đề nghị của ông không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.
BÀI HỌC.
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Nguyễn Trường Tộ quê ở đâu?
a. Thanh Hóa
b. Hà Tĩnh
c. Nghệ An
d. Thái Bình
3
2
1
0
5
4
Chọn đáp án đúng
Câu 2: Nguyễn Trường Tộ sang Pháp vào năm nào?
a. 1850
c. 1870
d. 1880
b. 1860
3
2
1
0
5
4
Chọn đáp án đúng
Câu 3: Vì sao Nguyễn Trường Tộ lại được gọi là “Trạng Tộ”?
a. Vì ông thông minh
b. Vì ông thông minh, hiểu biết hơn người
c. Vì ông có tinh thần yêu nước
d. Vì ông văn võ song toàn
3
2
1
0
5
4
Câu 4: Nguyễn Trường Tộ sang Pháp để làm gì?
Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. Để học tập, giao lưu văn hóa nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa 2 nước.
b. Quan sát, tìm hiểu sự giàu có và nền văn minh nước Pháp
c. Thương lượng với Pháp trả lại 3 tỉnh Đông Nam Kì cho nước ta
d. Để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói, lạc hậu
Đ
S
Đ
S
8
7
6
10
9
3
2
1
0
5
4
nguon VI OLET