BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
Ánh sáng truyền đi theo đường nào?
Dự đoán:
Phương án thí nghiệm:
I. ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG
Thực hiện thí nghiệm và nêu suy nghĩ của em về đường truyền của ánh sáng.
ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG
Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
II. TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG
1. CÁCH BIỂU DIỄN ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG:
Ta quy ước đường truyền của tia sáng sẽ được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng
2. CHÙM SÁNG
Tập hợp nhiều tia sáng lại với nhau được gọi là chùm sáng.
Sự truyền ánh sáng
Ba loại chùm sáng:
Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy một chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Một chùm sáng hẹp gồm nhiều tia sáng song song có thể coi là một tia sáng.
Trong hình vẽ sau đây ta chỉ vẽ hai tia sáng ngoài cùng của mỗi chùm sáng.
II.Tia sáng và chùm sáng:
Biểu diễn đường truyền của ánh sáng:
II. Tia sáng và chùm sáng
C3: Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.Dùng từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
giao nhau
không giao nhau
loe rộng ra
a) Chùm sáng song song (hình a) gồm các tia sáng trên đường truyền của chúng.
không giao nhau
b) Chùm sáng hội tụ (hình b) gồm các tia sáng trên đường truyền của chúng.
giao nhau
c) Chùm sáng phân kỳ (hình c) gồm các tia sáng trên đường truyền của chúng.
loe rộng ra
Ba loại chùm sáng:
Biểu diễn đường truyền của ánh sáng:
3. BA LOẠI CHÙM SÁNG THƯỜNG GẶP:
Quan sát thí nghiệm và cho biết đó là những chùm sáng nào?
Có 3 loại chùm sáng thường gặp đó là:
Chùm sáng song song.
Chùm sáng hội tụ.
Chùm sáng phân kì.
3. BA LOẠI CHÙM SÁNG THƯỜNG GẶP:
14Luyện tập
Câu 1: Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?
Trong môi trường trong suốt.
Trong môi trường đồng tính.
Trong môi trường trong suốt và đồng tính.
Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
15Luyện tập
Câu 2: Chùm tia song song là chùm tia gồm:
Các tia sáng không giao nhau.
Các tia sáng gặp nhau ở vô cực.
Các tia sáng không hội tụ cũng không phân kì
Các câu A, B, C đều đúng
16

C5: Dùng ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao làm như vậy?
III. Vận dụng:
Đáp án: - Đặt mắt sao cho chỉ thấy kim gần mắt nhất mà không nhìn thấy 2 kim còn lại.
- Giải thích: Kim 1 là vật chắn sáng của 2, kim 2 là vật chắn sáng của kim 3.
Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim 2, 3 bị chắn không tới mắt
III. VẬN DỤNG:
18GHI NHỚ
Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng
nguon VI OLET