Chào mừng các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên dạy giỏi huyện văn lâm.
Môn: Lịch sử
Lớp 9
Năm học 2009-2010
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Lan
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Em hãy điền vào chỗ trống các sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 1935 tương ứng với thời gian dưới đây?
Tháng 2 – 1930
Ngày 1 – 5 – 1930
Tháng 3- 1935
Câu 2: Cho những nhận định sau về phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 -1935, hãy điền đúng ( Đ) hoặc sai (S) vào những nhận định đó sao cho chính xác?
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã làm cho nền kinh tế nước ta suy sụp trầm trọng. 
Phong trào cách mạng 1930 -1931 đã phát triển với đỉnh cao tại Thái Bình. 
Chính quyền Xô viết - Nghệ Tĩnh là chính quyền do dân và vì dân. 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Quảng Châu (Trung Quốc) 
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới:
Mâu thuẫn xã hội giữa các nước tư bản chủ nghĩa càng trở nên sâu sắc.
Thiết lập chế độ phát xít
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới:
Mâu thuẫn xã hội giữa các nước tư bản chủ nghĩa càng trở nên sâu sắc.
Thiết lập chế độ phát xít
-> Nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới:
2/ Trong nước:
Đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ.
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương:
Kẻ thù: bọn phản động Pháp và tay sai không thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp ở thuộc địa
Nhiệm vụ , khẩu hiệu: “ Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”
Chủ trương: Thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (1936). Nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ, tiến bộ…
Hình thức, phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động lập uỷ ban trù bị Đông Dương.
Quần chúng nhân dân hăng hái tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách.
Năm 1937 nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đưa dân nguyện... đã diến ra.
Các phong trào tiêu biểu:

Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động lập uỷ ban trù bị Đông Dương.
Quần chúng nhân dân hăng hái tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách.
Năm 1937 nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đưa dân nguyện... đã diến ra.
Các phong trào tiêu biểu:
+ Tổng bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai (11-1936).
+ Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh 7-1937).


Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động lập uỷ ban trù bị Đông Dương.
Quần chúng nhân dân hăng hái tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách.
Năm 1937 nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đưa dân nguyện... đã diến ra.
Các phong trào tiêu biểu:
+ Tổng bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai (11-1936).
+ Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh 7-1937).
+ 1-5-1938 tại khu Đấu xảo (Hà Nội) diễn ra cuộc mịt tinh của 2,5 vạn người.
Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo (Hà Nội)
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động lập uỷ ban trù bị Đông Dương.
Quần chúng nhân dân hăng hái tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách.
Năm 1937 nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đưa dân nguyện... đã diến ra.
Các phong trào tiêu biểu:
+ Tổng bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai (11-1936).
+ Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh 7-1937).
+ 1-5-1938 tại khu Đấu xảo (Hà Nội) diễn ra cuộc mịt tinh của 2,5 vạn người.
Nhiều sách báo của Đảng và Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra đời như: Tiền Phong, Dân chúng, Lao động...
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939:
Cuộc vận động lập uỷ ban trù bị Đông Dương.
Quần chúng nhân dân hăng hái tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách.
Năm 1937 nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đưa dân nguyện... đã diến ra.
Các phong trào tiêu biểu:
+ Tổng bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai (11-1936).
+ Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh 7-1937).
+ 1-5-1938 tại khu Đấu xảo (Hà Nội) diễn ra cuộc mịt tinh của 2,5 vạn người.
Nhiều sách báo của Đảng và Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra đời như: Tiền Phong, Dân chúng, Lao động...
-> Phong trào đã thu hút quần chúng và đông đảo nhân dân tham gia ở cả nông thôn và thành thị, trên phạm vi cả nước, hình thức đấu tranh phong phú với mục đích đòi tự do dân chủ.
Tiết 24 – Bài 20
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
I/ Tình hình thế giới và trong nước:
1/ Thế giới
2/ Trong nước
II/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ:
1/ Mặt trận Dân chủ Đông Dương
2/ Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936-1939
III/ Ý nghĩa của phong trào:
Trình độ chính trị và công tác của cán bộ Đảng viên đã được nâng cao một bước rõ rệt.
Uy tín và ảnh hưởng của Đảng mở rộng và thấm sâu trong nhân dân.
Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến tuyên truyền sâu rộng.
=> Đây là cuộc diễn tập lần thứ 2 cho cách mạng tháng tám 1945.
CỦNG CỐ
Câu 1: Cho những nhận định sau về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939, hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S)vào những nhận định đó sao cho chính xác.
A. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít là nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới. 
B. Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. 
C. Một số tù chính trị Việt Nam được thả ra và nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại. 
D. Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động sâu sắc đến đời sống của các tầng lớp giai cấp. 
CỦNG CỐ
Câu 1: Cho những nhận định sau về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936-1939, hãy điền đúng hoặc sai vào những nhận định đó sao cho chính xác.
A. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít là nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.
B. Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.
C. Một số tù chính trị Việt Nam được thả ra và nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại.
D. Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động sâu sắc đến đời sống của các tầng lớp giai cấp.
Đ
S
Đ
Đ
CỦNG CỐ
Câu 2: So sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào Dân chủ 1936-1939 ở các nội dung sau:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Học bài cũ, và chuẩn bị bài mới, bài 21 “Việt Nam trong những năm 1939-1945” (Xác định các nội dung chính sẽ học trong bài.
Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.
xin chân thành cảm ơn!
Chúc thầy cô mạnh khỏe,
các em chăm ngoan, học giỏi.
nguon VI OLET